LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка споживчих властивостей нових деревно-полімерних матеріалівМіністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університетНа правах рукопису

Наконечна Аліна Валеріївна

УДК 630*841/843Товарознавча оцінка споживних властивостей нових деревно-полімерних матеріалів


Спеціальність 05.19.08 – товарознавство промислових товарівАВТОРЕФЕРАТ

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор, академік АІН України Фабуляк Федір Григорович – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", професор кафедри хімічної технології в'яжучих, полімерних і композиційних матеріалів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Ємельянов Борис Михайлович – Київський національний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедри хімії


кандидат технічних наук, доцент

Дудла Іраїда Олександрівна – Полтавський кооперативний інститут, професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів


Провідна установа: Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, кафедра будівельних матеріалів і конструкцій, м. Харків


Захист відбудеться 31 травня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.


Автореферат розісланий 27 квітня 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тищенко Є.В.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Сучасний рівень розвитку науки і техніки ставить перед науковцями проблемні задачі, пов'язані зі створенням товарів народного споживання та промислового призначення з високими споживними властивостями. Поряд із цими проблемами існують також актуальні задачі розробки нових підходів у створенні товарів з наперед заданими властивостями. Важливою є також розробка технологій з виробництва високоякісних товарів із використанням неходової сировини та нетрадиційних безвідходних технологічних процесів.

Аналіз стану деревообробної промисловості України свідчить про те, що деревина цінних порід є дуже дефіцитною, водночас малоцінні листяні породи використовуються недостатньо. У зв'язку із цим актуальним є питання покращання споживних властивостей деревини листяних порід шляхом її термохімічної модифікації з метою подовження терміну служби виробів із цих порід, розширення сфер її застосування в народному господарстві, а також заміни цінних порід деревини та чорних і кольорових металів модифікованою деревиною. Проблема модифікації деревини в останні роки набула великого значення також у зв'язку зі значним скороченням лісових ресурсів і необхідністю збільшення довговічності виробів із деревини.

Виходячи з викладеного вище і базуючись на узагальненні результатів формування поверхневих шарів полімерів плівкоутворюючими речовинами і композиціями, створено нові деревно-полімерні матеріали і товари на їх основі з високими споживними властивостями та обгрунтовано технологію їх виготовлення. Деревно-полімерні матеріали і товари на їх основі одержують просочуванням плівкоутворюючими речовинами чи композиціями заготовок, що виготовлені із неходової деревини берези, з подальшою їх полімеризацією під дією термічної обробки.

Проблема створення широкого асортименту товарів народного вжитку і промислового призначення з використанням наукової бази товарознавства і концепцій плівкоутворюючих речовин є дуже важливою і пов'язана з надзвичайно цінним комплексом експлуатаційних характеристик товарів із деревини, економічними й екологічними факторами, що зумовило необхідність проведення фундаментального дослідження, яке викладено в дисертаційній роботі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з координаційним планом № 25 Міністерства освіти і науки України – в частині теоретичних та практичних основ створення виробів для дітей, народного вжитку на основі сировинних відходів легкої та хімічної промисловості і сумішей полімерів за темою "Товарознавчі аспекти одержання нових плівкоутворюючих матеріалів і клеїв на основі сумішей полімерів" (1998 – 2000 рр.) та згідно з координаційним планом № 43 КНТЕУ за темою "Дослідження товарознавчих властивостей нових плівкоутворюючих матеріалів і клеїв на основі сумішей полімерів" (1998 – 2000 рр.).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – отримати нові деревно-полімерні матеріали з поліпшеними споживними властивостями, зокрема підвищеною стійкістю до впливу зовнішнього середовища, шляхом використання різних модифікаторів.

Об'єктами дослідження є нові деревно-полімерні матеріали на основі деревини берези.

Предметом дослідження є функціональні та естетичні властивості, а також надійність і безпека споживання деревно-полімерних матеріалів.

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі дослідження:

 • Розробити технологію одержання деревно-полімерних матеріалів і деревно-полімерних товарів високих споживних властивостей.

 • Оцінити естетичні властивості деревно-полімерних виробів.

 • Дослідити фізичні, фізико-механічні та фізико-хімічні властивості деревно-полімерних матеріалів.

 • Провести аналіз структури полімерної системи на основі деревини і полімеру за результатами досліджень молекулярної рухливості діелектричним методом, методом ІЧ-спектроскопії та питомої теплоємності.

 • Дослідити теплофізичні властивості деревно-полімерних матеріалів.

 • Оцінити надійність деревно-полімерних матеріалів.

 • Провести токсиколого-гігієнічну експертизу деревно-полімерних матеріалів.

 • Провести оцінку соціально-економічної ефективності впровадження деревно-полімерних товарів.

  Методи дослідження: для визначення показників споживних властивостей нових деревно-полімерних матеріалів обрано органолептичні методи дослідження –


 •