LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка споживчих властивостей нових деревно-полімерних матеріалів

при оцінці зовнішнього вигляду; механічні методи дослідження – при визначенні твердості та показників міцності; фізичні методи – при дослідженні густини, водопоглинання, діелектричних та теплофізичних показників, а також сучасний фізико-хімічний метод ІЧ-спектроскопії та методи токсиколого-гігієнічної експертизи матеріалів. Результати експериментальних досліджень були оброблені на ПЕОМ з використанням стандартної інтегрованої системи Маthematica 3.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено наукові дослідження зі створення нового деревно-полімерного матеріалу і товарів на його основі з високими споживними властивостями за рахунок формування нових структур у поверхневих шарах деревини і полімеру та взаємодії полімеру з деревиною. Формування нових структурних змін проходить у результаті фізичних взаємодій груп целюлозного кільця -ОН; -СН2-ОН, кисню в целюлозному кільці, а також функціональних груп полісахаридів, що приводить до зміни характеру полімеризації плівкоутворюючих композицій у поверхневих шарах полімерів, сформованих стінками пор деревини (в порівнянні з полімеризацією в масі).

Показано наявність у такого роду сумішевих системах рекристалізації впорядкованих структур деревини, що пов'язано з перебудовою структур і асоціатів за рахунок селективного перерозподілу міжмолекулярних взаємодій і взаємодій на межі розділу фаз деревина – полімер, і доведено дослідженнями питомої теплоємності при різних температурах.

Встановлено, що в залежності від ступеня насичення деревини плівкоутворюючою композицією в деревно-полімерному матеріалі, порівняно з натуральною деревиною, змінюється ефективна густина просторової тривимірної сітки, а значить, має місце різна довжина ділянок макромолекул між вузлами фізичної сітки.

Досліджено закономірності ходу діелектричної релаксації, які свідчать про те, що деревно-полімерний матеріал є діелектриком з постійними діелектричними параметрами в температурному режимі до 100С. Це пов'язано з гальмуванням молекулярної рухливості полімерних макромолекул в поверхневих шарах на межах розділу фаз.

ІЧ-спектроскопічні дослідження показали складний характер взаємодій у сумішевих системах.

Проведено токсиколого-гігієнічну експертизу нових деревно-полімерних матеріалів і доведено їх токсикологічну нешкідливість.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено перспективні способи і технологічні основи виробництва деревно-полімерних матеріалів і деревно-полімерних товарів шляхом просочування дерев'яних заготовок і деталей плівкоутворюючими речовинами (стиролом) і композиціями з подальшою їх полімеризацією чи затвердінням олігомерних систем.

Результати досліджень сумішевої системи деревина – полімер дозволили розробити нову рецептуру плівкоутворюючої композиції на основі поліефірмалеїнатної смоли ПН-609-21К, яка є екологічно чистотою і захищена патентом України на винахід. Проведено дослідний випуск деревно-полімерних товарів у промислових умовах на базі кооперативу "Регіон" (м. Бровари).

Особистий внесок автора. Основні результати дисертації одержані автором самостійно. Результати досліджень, виконаних у співавторстві, одержані при безпосередній участі автора на всіх етапах роботи. Особистий внесок автора в отриманих результатах дисертації полягає у виборі об'єктів і методів досліджень, проведенні експериментів, узагальненні та інтерпретації одержаних результатів, участі у розробці деревно-полімерних матеріалів і виготовленні дослідно-промислової партії деревно-полімерних товарів.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались на Науковій конференції професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи 1997 – 1998 рр. (м. Київ, 3 – 4 березня 1999 р.); на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології та устаткування для одержання і переробки полімерів, полімерних композиційних матеріалів і хімічних волокон" (м. Київ, Державна академія легкої промисловості України, 21 –23 квітня 1999 р.); на ІV Всеукраїнській конференції "Фундаментальна і професійна підготовка фахівців з фізики" (м. Миколаїв, Миколаївський державний педагогічний університет, 15 – 17 вересня 1999 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції "Товарознавство – наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку" (м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 24 – 25 листопада 1999 р.); на VIII Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (м. Чернігів, Чернігівський державний технологічний університет, 23 – 27 жовтня 2000 р.).

Публікації. Основний зміст роботи відображено у 9 наукових працях, в тому числі у 8 статтях (з них 2 написано без співавторів) та в 1 патенті на винахід.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел (110 найменувань) та додатків. Обсяг дисертації становить 130 сторінок; включає 19 таблиць, 26 рисунків. Додатки мають об'єм 26 сторінок.


Основний зміст роботи

У 1 розділі дисертаційної роботи наведено аналіз стану та визначено перспективи розвитку деревообробної промисловості України, а також проаналізовано літературні джерела, присвячені технології одержання і властивостям модифікованої деревини. Розгляд наявних у літературі даних дозволив виявити недоліки існуючих методів модифікації деревини і знайти найбільш раціональний. Таким раціональним, безсумнівно перспективним методом є термохімічна модифікація деревини, за допомогою якої було одержано нові деревно-полімерні матеріали. Цей спосіб найбільш доступний підприємствам деревообробної промисловості: просочування деревини мономерами в принципі не відрізняється від просочування її антисептиками й антипіренами, а термообробку просочених виробів можна проводити у звичайних сушильних камерах. Даний спосіб не вимагає великих капіталовкладень (можна використовувати стандартне устаткування), спеціальних засобів захисту, дозволяє використовувати широкий асортимент просочувальних речовин, економічно вигідний. Ці обставини значно полегшать застосування зазначеного методу в промисловості.

2 розділ дисертаційної роботи присвячений об'єктам і методам дослідження. Об'єктами дослідження в даній роботі є нові деревно-полімерні матеріали на основі деревини берези з метою оцінки їх споживних властивостей (функціональних, естетичних, надійності і безпеки споживання). Для виявлення закономірностей формування та зміни споживних властивостей деревно-полімерних матеріалів і товарів на їх основі проведено дослідження сировини, що використовується для одержання цих