LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка споживчих властивостей нових деревно-полімерних матеріалів

полісахаридів, і приводить до зміни характеру полімеризації плівкоутворюючих композицій та суттєво підвищує споживні властивості деревно-полімерних виробів.

 • Під час досліджень впливу модифікатора на властивості нових матеріалів виявлено, що покращання споживних властивостей деревно-полімерних матеріалів залежить від величини густини вузлів просторової сітки і ступеня насиченості деревини модифікуючим полімером. Одержані результати вказують на можливість регулювання властивостей нових деревно-полімерних товарів у широких межах з огляду на закономірності у взаємопроникнених сітках.

 • Встановлено, що нові деревно-полімерні матеріали і товари на їх основі мають високі естетичні властивості та у 2,5 – 3 рази кращі показники фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей (високу твердість і показники міцності та низьку вологість та водопоглинання) в порівнянні з натуральною деревиною та іншими деревними матеріалами.

 • В результаті проведених діелектричних досліджень деревно-полімерних матеріалів встановлено закономірності ходу діелектричної релаксації, які пов'язані із гальмуванням молекулярної рухливості полімерних макромолекул у поверхневих шарах на межах розділу фаз і з формуванням в процесі синтезу полістиролу із властивостями, що відрізняються від властивостей полістиролу, одержаного блочним методом у звичайних умовах. Важливим є те, що на відміну від натуральної деревини і полістиролу, значення діелектричної проникності деревно-полімерного матеріалу практично залишаються постійними у межах 150С, а діелектричні втрати зменшуються навіть зі збільшенням температури.

 • Під час теплофізичних досліджень деревно-полімерних матеріалів у такого роду сумішевих системах виявлено наявність рекристалізації впорядкованих структур деревини, що пов'язана з перебудовою структур і асоціатів за рахунок селективного перерозподілу міжмолекулярних взаємодій і взаємодій на межі розділу фаз. Слід відзначити, що деревно-полімерні матеріали мають теплоємність, яка у декілька разів менша за теплоємність натуральної деревини і не перевищує теплоємність полістиролу. Також встановлено, що теплопровідність у сумішевій системі деревина – полістирол обумовлена інтегральними взаємодіями – фонон-фононними, фонон-структурними, включаючи дефекти структури, а також має місце передача теплових потоків через хімічні зв'язки атомів і молекул та фізичні контакти. Водночас наявний у деревині полімер не збільшує теплопровідності деревно-полімерного матеріалу.

 • У результаті ІЧ-спектроскопічних досліджень і досліджень кінетики полімеризації стиролу виявлено, що в деревно-полімерному матеріалі має місце складний характер взаємодій: тепловий рух мономеру і фрагментів макромолекул у порах і капілярах деревини зменшується, що обумовлюється стеричними факторами в капілярах, які не сприяють взаємодії активних радикалів при полімеризації стиролу. Це пояснює створення відмінних, ніж при звичайній полімеризації структур, пов'язаних із обмеженням молекулярної рухливості полістиролу і зменшенням кристалічності макромолекул деревини з переходом їх в аморфну фазу великої щільності, що, в свою чергу, приводить до зменшення швидкості полімеризації і суттєво підвищує споживні властивості деревно-полімерних виробів.

 • Встановлено високу надійність деревно-полімерних матеріалів і товарів на їх основі, оскільки використання модифікаторів підвищує їх стійкість до дії води, кислот, лугів, спиртів, масел та інших сполук хімічної природи.

 • За результатами токсиколого-гігієнічної експертизи деревно-полімерні матеріали виявили себе як нетоксичні, подразнюючої і сенсибілізуючої дії не мають та за санітарно-хімічними показниками відповідають гігієнічним нормативам.

 • У промислових умовах проведено дослідний випуск партії деревно-полімерних товарів. Товари і технологія їх виготовлення екологічно безпечні. Термін служби деревно-полімерних товарів у порівнянні з виробами, виготовленими на основі натуральної деревини, в п'ять разів довший. Економічний ефект від впровадження 4000 м підлог тваринницьких приміщень, виготовлених із деревно-полімерного матеріалу, складає 1800 грн. Економічний ефект від впровадження 350 віконних рам складає 5687,5 грн.


  Список опублікованих праць

 • Фабуляк Ф.Г., Наконечна А.В., Мірошников А.Є. Одержання та властивості деревно-полімерного матеріалу // Хімічна промисловість України. – 1999. – №4. – С. 44-48.

 • Мірошников А.Є., Наконечна А.В., Фабуляк Ф.Г. Термохімічна модифікація деревини полімером // Сучасні проблеми товарознавства: Збірник наукових праць. – Київ: КДТЕУ. – 1999. – С. 209-214.

 • Фабуляк Ф.Г., Мірошников А.Є., Наконечна А.В., Масленникова Л.Д. Товарознавчі особливості деревинно-полімерного матеріалу як діелектрика // Вісник Державної академії легкої промисловості України. – 1999. – №1. – С. 99-102.

 • Мірошников А.Є., Наконечна А.В., Фабуляк Ф.Г. Композиційний полімерний матеріал на основі заполімеризованого стиролу в деревині // Композиційні полімерні матеріали. – 1999. – Т.21. – №1. – С. 59-62.

 • Наконечна А.В., Масленникова Л.Д., Фабуляк Ф.Г. Деревинно-полімерний матеріал як товар в електротехніці // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. – 1999. – №1. – С. 203-206.

 • Наконечна А.В. Споживчі властивості, які визначають відношення деревинно-полімерного матеріалу до тепла // Товарознавство – наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24 – 25 листопада 1999 р. – Част.2. – Київ: КДТЕУ. – 1999. – С. 155-160.

 • Наконечна А.В., Фабуляк Ф.Г. Теплопровідність деревинно-полімерних товарів і конструкцій // Хімічна промисловість України. – 2000. – №3. – С. 44-46.

 • Наконечна А.В. ІЧ-спектроскопічні дослідження деревинно-полімерного матеріалу // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Збірник наукових праць, випуск 8. – Чернігів: ФАДА ЛТД. – 2000. – С. 135-138.

 • Рішення про видачу патенту на винахід "Композиція для модифікації деревини": Україна, МПК 7 В 27 К 3/34, 5/06 / Ф.Г. Фабуляк, А.Є. Мірошников, А.В. Наконечна, О.І. Єщенко, Л.Д. Масленникова. - № 98126694; Заявл. 18.12.98.


  АНОТАЦІЯ

  Наконечна А.В. Товарознавча оцінка споживних властивостей нових деревно-полімерних матеріалів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів. – Київський національний торговельно-економічний університет МОНУ, Київ, 2001.

  Дисертацію присвячено розробці та дослідженню споживних властивостей нових деревно-полімерних матеріалів. Нові деревно-полімерні матеріали створені на основі неходової деревини


 •