LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників-модельєрів України

Дизайн про сто ро во -предметно го середо вища 85 и развития: Обзор информ./ Л.М.Алабян иИ.А.Сердюков. -- М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1977. - № 9. -- 26 с. 6. Рябова О.В. Особенности архитектурно-планировочной структуры общественно-транспортныхузлов.Мистецствознавство.Архітектура.Вісник Харківської державноїакадемії дизайну і мистецтв. Збірникнауковихпраць. -- Випуск 2005 -- 10, с. 102 -- 106. 7. Чемакина О.В. Архитектурно-планировочная организация комплексов предприятий строительной индустрии /для гидротехнических сооружений/. Диссертация на на соиск. уч. степ. канд. арх. --К .: 1984. Надійшла дор едакції 20.02.2006 ТР АДИЦІЙНАНАР ОДНАОДЯГОВАВИШИВКА ВТВОР ЧОСТІНАР ОДНИХМАЙСТР ІВ І ХУДОЖНИКІВМОДЕЛЬЄР ІВУКР АЇНИ Семчук Л.Я. Прикарпатськийнаціональнийуніверситет ім. В. Стефаника, Інститут мистецтв Анотація. В даному дослідженні обґрунтовується значення традиційної української народної вишивки в композиційно-творчому аспекті народних майстрів, художників професіоналів. Пропонується класифікація предметних факторів творення вишивки за відповідними композиційно-виражальними ознаками, технічними прийомами виконання, що має важливе значення для професійної творчості сучасних модельєрів. Ключові словавишивка, композиція, графічність, ажурність, фактура, техніка, традиція. Аннотация. Сэмчук Л.Я. Традиционная народная вышивка в одежде в творчестве народных мастеров и художников модельеров Украины. В данном исследованииосвещается значениетрадиционнойукраинскойнароднойвышивки в композиционно-творческом аспекте народных мастеров, художников профессионалов. Предлагается классификация предметных факторов вышивки (техника, материал) за соответственными композиционно-выразительными качествами, техническими методами выполнения, которые имеют важное значение для профессиональной творческой деятельности современных модельеров. Ключевые словавышивка, композиция, графичность, ажурность, фактура, техника, традиция. The summary. Semchyk L.Y. Traditional folk clothing embroidery in the work of folk craftsmen and designer artists of Ukraine. The given research proves the importance of traditional Ukrainian folk embroidery in the compositional and creative aspect of folk craftsmen, professional artists. It puts forward a classification of subject factors of embroidery creation according to the cor- responding compositional and expressive features, technical modes of ex- ecution, which is of great importance for professional creative work of con- temporary designers. Key words embroidery, composition, graphicity, hemstich, texture, technique, tradition. Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень. Одягова вишивка -- унікальне загальнослов'янське мистецьке явище. Вона тісно пов'язана з обереговою, символічною, естетичною функціями вбрання. К омпозиційні закономірності вишивкивизначають її мистецько-творчі пріоритети в проектуванні сучасних одягових компонентів. Важливе значення мають достовірні знання традицій та факторів творення Вісник ХДАДМ № 2/2006 86 вишивки, етнографічно-мистецьких, локальних відмінностей художньої образності народного костюма. Увітчизняній народознавчій науці поч. ХХ ст. вагомі дослідження науковців (М.Біляшівського, С.Маковського,В.Шухевича,В.Білецької та ін.) вяких зафіксованіважливівідомостіпроодяговувишивку. [1;2;3;4] Великийвкладв збереження та розвитокмистецьких традицій вишивки зробили колекціонери, художникиК .Скаржинська, Е.Прибильська, Н.Давидова. [5.33,29] Вагомийвнесокврозвитокмоделюванняодягу за традиціяминародноговбрання,науковцівнаступнихпоколінь.Способи крою народного одягу, його художні особливості розкриті в працях К .Матейко, О.Полянської, Г.Щербій, Т.Ніколаєвої, М.Білан, Г.Стельмащук. [6;7;8;9;10] Різнофункціональність вишивки, її фактори, традиції обгрунтовані в творчих доробках Р.Захарчук-Чугай, Т.К ари- Васильєвої. [11;12] Важливідослідженнятехнічнихприйоміввишивання О.К улик, О.Гасюк,М.Степан,О.К улинич-Стахурської. [13;14;15] ВпродовжХХ ст. художники-модельєринеодноразово зверталися до народного мистецтва в пошуках новаторських ідей. З середини ХХ ст. в містах України (К иїв, Львів, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса) починають функціонувати Будинки моделей провідними працівниками, яких були відомі спеціалісти-швейники, талановиті художники. В своїх творчих доробках вони активно використовували способикроюнародноїноші, етнографічні особливості вишивок тощо. Сучасні українські тенденції моди розвиваючись в загальносвітовому руслі базуються на створенні художнього костюма, ``творчого пошуку змістовності форми, її оздоблення, підвищення емоційного, образного звучання.'' Важливим акцентом виступає ``авторське виконання'', ``рукотворність'' в оздобленні складових одягового ансамблю. [16.15- 23] Метою даного дослідженняє висвітлення недостатньо обґрунтованих в науковій літературі композиційно-виражальних властивостей засобів вишивання, принципів взаємоутворення технік, швів, їх орнаментально-твор их особливостей, що мають безпосередній вплив на індивідуальність, художню образність одягу. Запропонований автором системно-структурний метод класифікації та характеристики факторів творення вишивки, який базується на теорети них та практи них дослідженнях сприятиме твор ості су асних модельєрів в їх образно-асоціативних методах підходу до народного костюму, як джерела твор ості, зокрема до традицій одягової вишивки, її художніх засобів вираження високомистецької образності костюма. Робота виконана за планом НДР Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.Р езультати дослідження Дизайн про сто ро во -предметно го середо вища 87 Художня концепція вишивки суттєво переважає над утилітарною завдяки домінанті її декоративних властивостей. За декоративно- виражальнимиознаками,вишивканалежитьдополіхромноїгрупивидів- технік. [17.12] У мистецтві вишивки існує складна система способів взаємногоутворення, зв'язку, відношенняміж її предметнимифакторами та їх явищами. Фактор у вишивці (від латинського factor -- чинник, рушійна сила, причинабудь-якогопроцесу [18. 712])яктакий, існуєудвозначномувимірі: І. Пасивний:площинно-суттєвабаза -- матеріалнаякомувишивають; ІІ. Активний: художні, технічні засоби творення -- матеріали, способивишивання. Беззаперечно, пасивний фактор виконує роль основи, поля для варіаційхудожньо-технічногопотенціалускладовихактивногофактора. Явище,якфілософськакатегорія,щовідображаєзовнішнівластивості, процеситазв'язкипредмета, [18.679] увишивцірозкриваєтахарактеризує художній і технічний творчі аспекти активного фактора, виділяючи дві різнорівневіалевзаємозмістовні (причинність)категоріїзасобівтворення: 1. Художнякатегор іязасобів -- матеріаливишивання (металеві,срібні, золоті,тваринноготарослинногопоходженнянитки;плетено-крученішнурки, китиці;бісер,перли,коштовнекаміння;металевікапслі,платівки,лелітки; кусочки сап'яну, тканини; [19.36] стебла соломи,волоссялюдини [20.40]). 2. Технічна категор ія засобів -- способи вишивання (техніки, шви). Різнорідне походження, формотворчі особливості матеріалів вишиваннязумовлюютьдовизначенняїхпросторового(об'єм,площинність, лінійність) тафактурного (рельєф, гладкість, дзеркальність, ворсистість) характерів. Об'ємність форми властива для таких видів художньої категорії, як нитки, бісер, корали, металеві капслі, декоративні шнурки, китиці. Шкіряні та тканинні витинанки, металеві лелітки мають площинно-просторовий характер. Лінійність є