LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників-модельєрів України

додатковою формотворчоюрисоюматеріалів, поряд з об'ємністю та площинністю. Вона є мірою довжини в просторовій характеристиці видів художніх засобів. Лінійність притаманна для бісеру (вибірково), ниток та декоративних шнурків, які набуваючи відповідного об'єму, в якості матеріалів вишиваннямаютьпевнудовжину. Фактурний аспект художніх засобів, визначає подібні та відмінні властивості їх поверхні. Нитки, залежно від сировини (рослинна, тваринна), способів механічної обробки бувають гладкими та ворсистими, внаслідок процесів скручування, зсукування отримують характерний ритмічний, незначно виражений рельєф. Аналогічними фактурними властивостями (гладкість, ворс), володіють декоративні шнурки, косички. У масштабному відношенні мають характерно- вираженийрельєфповерхні,якийвиникаєвнаслідокпроцесівкручення, Вісник ХДАДМ № 2/2006 88 плетення тощо. Бісер, металеві зразки мають особливу, тільки їм притаманнухарактерністьфактури -- гладкість їх поверхнівисокоїякості створює блиск, дзеркальність, щомає важливе естетичне значення для художньої виразності вишитих виробів. Витинанки з тканини збагачуються фактурними якостями залежно від прийомів ткання. Характерними рисами є ворсистість, вузликуватість, рельєфність, гладкість. Фактурашкірянихкусочків, залежить від якості сировини та способів її обробки. Їх поверхня може бути гладкою, ворсистою, блискучою. Поліхромність -- художня, спільна для всіх матеріалів вишиванняознака,щоневизначає її домінантомвираженнябудь-якого окремого матеріалу. Методом порівняльного аналізу творів вишитих різновидовимиматеріалами стверджуємо, щоформотворчівластивості просторовогохарактеруматеріаліввишиваннябезпосередньовпливають нафактуру, ажурність, графічність, пластичність вишитих виробів. Орієнтуючись на просторовий характер форми видів художніх засобів, і їх виражально-композиційні риси, класифікуємо їх у такі поліхромновидові типихудожньоїкатегорії засобів вишивання: 1. Лінійно-гр афічні (нитки). 2. Об'ємно-пластичні (шнури, ковтасики). 3. Об'ємно-фактур ні (бісер, металеві капслі). 4. Площинно-гр афічні (куски шкіри, тканини, металеві пластинки, лелітки). Нитки -- домінуючий матеріал вишивання. Завдяки природнім властивостям (гнучкість, плавність) виступаютьнайрепродуктивнішим активом для реалізації технічних способів переплетення, зв'язування, скручування, що зумовиловиникнення і формування системи технічних прийомів вишивання. У вишивці нитки є домінантом творення графічно-витончених лінії, точки. Шерстяні чи бавовняні, тонкі чи грубі, гладкі чи шорсткі нитки -- основний художній засіб в творенні ажурності вишитих творів. Вони є безпосереднім реалізатором широкого спектру кольорів у вишивці. Характерні для ниток лінійна об'ємність, ворсистість створюють особливу фактуру вишитих композицій. Ниткиєджереломпоходженняоб'ємно-пластичноговидухудожніх засобів -- плетено-кручених шнурків, косичок, китиць різної величини та форми.При аналізі виробів створених з допомогою таких матеріалів вишивання є помітною більш довільна, характерна система орнаментування, яка не позбавлена графічності, проте, є скупою, на відміну від нитяної орнаментики, на лінійно-образну чіткість. Одна з двох характерних формотворчих властивостей даних засобів -- об'ємність, визначає їх домінуючукомпозиційно-виражальнуроль.Вони створюютьяскравовиражену,об'ємно-рельєфнуфактурукомпозиційного Дизайн про сто ро во -предметно го середо вища 89 комплексу конкретного виробу. [21;22] Пластичність -- як позитивна якість художньої виразності [19.258] мистецького твору є основною природньовидовою властивістю та композиційно-творчою ознакою об'ємно-пластичнихзасобів.Аналізуючикомпозиціїзбагаченіплетеними шнурками, ковтасиками, потрібно враховувати графічно-масштабні аналогії композиційних структур, що вишиті ажурно-графічним типом матеріалів. Беззаперечно, нитки володіють повноціннішим графічним потенціалом. [23.107] У вишитих композиційних комплексах об'ємно- пластичні матеріали створюють поліхромність, так звану, ``сліпу ажурність''. Виконуючи роль додаткових аксесуарів в оздобленні одяговихкомпонентів,наповнюють їх декоративністю. Вокремийвидматеріалів,щомаютьхарактерніструктурніознакита традиціїзастосуваннявоздобленнінародноїноші,визначаємозразкипродукції іншихвидівремесел:металеві,скляніприкраси.Різногооб'ємубісер,корали, металеві капслі маютьвідміннуманеру застосування увишивці.Завдяки поєднанню двох видів художніх засобів (ниток та бісеру) та відсутності площинно-змістовногофакторувишивкивиникломистецтводекоративних аксесуарів. Їхорнаментально-колористичнісистемизумовленіформоюта кольоромматеріалу,досяглирівняшедеврівнародногомистецтваівиступають незамінниматрибутомнародниходяговихансамблівукраїнців.Увишивці бісерстворюєдрібнозернистийфактурнийблиск,візуальнийефектвідякого має важливе естетично-мистецьке значення. За шкалою виразності графічнийпотенціалбісеруувишивцізаймаєпосереднємісцеміжграфічно- творчоюдосконалістюнитоктафакультативнимхарактеромграфічності об'ємно-пластичних засобів. Бісерє залежнимвід іншоготипуматеріалів (ниток).Виразністьорнаментальнихмотивівувишивцібісером залежить від його форми, блиску та кольору. Використання металевих капслів в оздобленні нагрудного та верхнього типів одягу зумовлено їх функціональністю.Горяниприкріплювалиметалевимикапслямивитинанки зтканиничишкіри.Творячиоригінальнуфактурукомпозиційконкретних виробів, капслі частовиступають,як самостійні елементиорнаменту.На відмінувід іншихматеріалів,вонинеберутьактивноїучастіуформуванні поліхромності вишивок, а в більшій мірі наповнюють їх характерною тональністю. Їх домінуючароль -- утвореннярельєфноїфактури, її світло відбиваючого ефекту, частково ажурності та графічності вишитих композицій. [24.18,30,32] Вокремийтипхудожніхзасобіввишиванняорганізовуємоадекватні за походженням до представників об'ємно-фактурного типу, зразки продукціїткацтватакушнірства (металевіпластинки,лелітки;витинанки з тканини та шкіри). Такий тип матеріалів вишивання визначаємо, як площинно-графічний. Декоративна графічність -- їх домінуюча композиційна риса, яка акцентує у вишивках тональні чи ахроматичні Вісник ХДАДМ № 2/2006 90 пляму, силует. Поліхромно-графічну динаміку нитяного фольклору площинно-графічніматеріаливрівноважуютьлаконічними,переважно рослинними, зоо- та антропоморфними образами, їх площинно- силуетнийхарактер створює статику серед композиційногорізнобарв'я. [24.33,37,44] Традиція декорування ними вишивок виокремила характерний спосіб оздоблення -- аплікацію. [23.106-107] Різновидові традиційні засобивишивкимаютьважливе значенняв композиційно-творчому аспекті для проектування та моделювання сучасного одягу.К ожен з майстрів України, які працюють в галузі моделювання по-своєму інтерпритують виражальні засоби народної одягової вишивки.Здопомогою відмінних декоративних властивостей матеріалів вишиванняможна створювати оригінальні зразки одягових компонентів, збагачуючи їх ажурними, фактурними, графічно- колористичними якостями, художніми акцентами, композиційно- орнаментальнимиструктурами,яктрадиційно-етнографічногохарактеру так і образно-асоціативного авторського вирішення. Окремі засоби (плетено-крученішнури,ковтасики,бісер)повноцінноможутьвиступати, як декоративні елементи костюма, аксесуари тощо. Багатофункціональнарольвишивкивмоделюваннісучасногоодягу. Поряд з художніми засобами вишивки широко використовується сформована впродовж віків система технічних прийомів вишивання. Техніка (від грец.