LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників-модельєрів України

необхідністю з'єднування та обметування (викінчення) компонентів одягу). Такийтипологічнийподілзумовленийорнаментально-декоративними, локально-етнографічнимитрадиціями,яківизначаютьзастосуваннятихчи іншихшвів,якосновних,доповнюючихтафункціональних.Доосновних відносимо ``низину у стріть'' (Гуцульщина), ``низинку'' (Гуцульщина, Поділля), ``косийхрестик''(переважнатериторіяУкраїни,вт.ч.К арпатський регіон), ``заволікання'' (Полісся), ``занизування'' (Полісся, Закарпаття, Поділля), ``рушниковийшов'' (Полтавщина),різновидигладі (переважна територія України, в т. ч. Бойківщина, Лемківщина), ``кучерявий шов'' (Поділля,Гуцульщина)тощо.Існуєбагатошвів,щовиступаютьосновними налокально-територіальномутавидово-типовомурівнях: ``набирування'', ``настилування'', ``вирізування'', ``рушникові шви'' (Полтавщина), ``городоцькийшов'' (врайонім.ГородокнаЛьвівщині)тощо. Технічні засоби творення, поряд з художнімиматеріалами, беруть активну участь у формуванні композиційних засобів вираження у вишивці,підсилюють їх фактурну,пластичнуобразність.Техніки,шви є домінантами творення ажурності та графічності вишитих композицій. В даному аспекті їх роль чітко виражена і виокремлює два види: - гр афічні (шви,структуруякихформуютьдовжинатанапрямстібка); - ажур ні(шви, у творенні яких домінуючу роль відіграє міра затягування стібка). Відзначаємо,щоусіприйомивишивання є потенційнимитворцями нитяної графіки. Ажурно-творчимиможливостяминаділеніокремішви: різновиди мережок, ``вирізування'', ``довбанка'', ``зерновий вивід'', ``виколювання''тощо. Висновки. Знання вищеописуваних техні но-твор их, художніх особливостей швів, вишивки є особливо цінними для твор ості, як народних майстрів, так і художників модельєрів. Використовую и широкий потенціал прийомів вишивання дизайнери-модельєри можуть збага увати одягові ансамблі композиційно-орнаментальними структурами; підкреслювати роль конструктивних швів трансформую и Вісник ХДАДМ № 2/2006 94 їх у декоративні; з допомогою різновидів мережок створювати ажурність, комбінуючи окремі техніки навантажувати додатковою фактурою одягові компоненти; використовувати паралельно з'єднувальні та обметувальні види технік, як аналоги функціональних машинних способів зшиття,підрубленняокремих елементів одягутощо. Вишивальнітрадиціїмаютьважливемистецькезначеннядлявирішення композиції костюма, втілення різноманітних образно-асоціативних інтерпретацій,трансформацій,трактуваньвдекоруваннісучасниходягових компонентів,створенніавторськихтворчихколекційтощо. Подальші дослідження планується проводити з вив ення традиційної народної одягової вишивки. Література: 1. БіляшівськийМ.Проукраїнськийорнамент.Відбитокз ``ЗаписокУкраїнського НауковогоТовариствавК иєві''. --К ., 1909. 2. МаковскийС.К . Народноеискусство Подкарпатской Руси. -- Прага: Пламя, 1925. -- 156с. 3. ШухевичВ.О.Гуцульщина.Перша і другачастини.Т.1. Репринтневидання. -- Верховина: Журнал ``Гуцульщина'', 1997. -- 352 с. 4. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція йорнаментація. /К .Б.р./. 5. ШудряЄ.Подвижницінародногомистецтва. --К ., 2003. -- 59 с. 6. МатейкоК . І. Український народний одяг. --К ., 1977. - 205 с. 7. ПолянськаО.В.ОсобливостіодягунаселенняЗакарпаття.//Народнатворчість та етнографія. -- 1976, № 3. С. 23-29. 8. ЩербійГ.Характеристикадеякихособливостейукраїнськогонародногоодягу./ / Народна творчість та етнографія. -- 1979, № 2. С. 72-73. 9. НіколаєваТ. Історія українського костюма. --К .: Либідь, 1996. 10. Білан М.С.,СтельмащукГ.Г.Український стрій. -- Львів: Фенікс, 2000. 11. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка: західні області УРСР. -- К ., 1988. 12.К ара-Васильєва Т. В. Вишивка в оформленні одягу. Народна творчість та етнографія. -- 1978. -- № 5. 13.К улик О. Українське народне художнє вишивання. --К .: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1958. 14. ГасюкЕ.О.,СтепанМ.Г.Художественное вышивание: Альбом. --К .: Вища школа, 1981 240 с. 15.К улинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки: Техніка і технологія. -- Львів: Місіонер, 1996. -- 156 ст. 16. Тканко З.,К оровицький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття: Навчальнийпосібник. -- Львів: Видавництво ``Брати Сиротинські іК '', 2000. -- 96 с.: іл. 126. 17. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. Львів, 2004. -- 191 с. 18. Філософський словник За ред. Члена-кореспондента АНСРСР, академіка АНСРСРВ. І. Шинкарука.Другевидання. --К .: ГоловнаредакціяУкраїнської Радянської енциклопедії, 1986. 19. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно- прикладне мистецтво. -- Львів: Світ, 1992. -- 271с. 20. МасловаГ.С.Орнаментрусскойнароднойвышивки. -- Москва:издательство «Наука», 1978. -- 205 с. Дизайн про сто ро во -предметно го середо вища 95 21.К ептар, кін ХІХ -- поч. ХХ ст. Івано-Франківська обл. Верховинський р- н. -- Художньо-етнографічний музей «Веселка» М.М.Струтинського (м. К осів). 22. Сердак, 50-ті рр. ХХ ст. Закарпатська обл. Рахівський р-н. -- ЗК М№Е-897. 23. Семчук Л. Вишивка -- продуктивний грунт графічно-орнаментальної виразності. // Мистецтвознавство ' 04 -- Львів, 2004. -- С. 99-110. 24.К арпинець І.-І. І.К ептарі українськихК арпат. -- Львів: Видавничий дім ``Панорама'', 2003. -- с. 56.: іл. 25. СемчукЛ.Орнаментально-технологічнийпотенціалшвівнародноївишивки. // Народознавчізошити.Двомісячник ІнститутународознавстваНаціональної Академії НаукУкраїни.-- Львів, 2004. 26. Жіноча сорочка, 50-ті рр. ХХ ст. Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Задільське. -- ЗМНАП№О-144. 27. Жіноча сорочка,кін.ХІХ -- поч.ХХ ст. Закарпатськаобл.,Міжгірськийр-н, с. Синевірська Поляна. -- ЗК М№Е-3255. 28. Жіноча сорочка, 50-ті р.ХХ ст. Закарпатськаобл., Великоберезнянськийр-н. -- ЗМНАП№ 2855. Надійшла дор едакції 02.03.2006 ЗОНТИЧНЫЕОБОЛОЧКИ ДЛЯОБЪЕКТОВГОР ОДСКОГОДИЗАЙНА ХвыляИ.К., кандидат архитектуры, доцент Днепропетровскийнациональныйуниверситет Аннотация. Статья посвящена перспективам применения тентовых покрытий для городского дизайна. Проанализированы современные тенденции формообразования зонтичныхоболочек. Ключевые словазонтичная оболочка, гиперболический параболоид, металлическая рама. Анотація. Хвиля І.К. Зонтичні оболонки для об'єктів міського дизайну.Стаття присвячена перспективам застосування тентових покрить для об'єктів міського дизайну.Проаналізованісучаснітенденціїформоутворенняпарасольовихоболонок. Ключові слова парасольоваоболонка, гіперболічний параболоїд, металеварама. Annotation. Khvylya I.K. Umbellate shells for the objects of city design.This article is devoted to the perspectives of use the tent coverings for city design objects. Were analyzed the modern tendencies of shaping the umbrella form shells. Keywords umbrella form shell, hyperbolic paraboloid, metal frame. Постановка проблемы. Области использования тентовых покрытийвобъектахгородскогодизайнаскаждымгодомрасширяются. Необходимость перекрывать большие площади временных выставок, эспланад и других подобных сооружений без использования дорогостоящихбольшепролетныхконструкцийопределилапоявление таких конструктивных схем покрытий, в которых бы сочетались специфические эксплуатационные и эстетические качества. А именно: легкость,экономичность,быстротамонтажа-демонтажа,комбинаторные свойства и способность к эстетическому многообразию.