LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат

поверхонь манекенів торсів фігур дівчат з високим рівнем відповідності вихідним розмірним параметрам;

 • за рахунок введення для визначення типу фігур дівчат підліткової вікової групи ведучої повнотної ознаки "обхват стегон з урахуванням виступу живота" замість "обхвату талії" вперше удосконалено розмірну типологію дівчат України.

  Практичне значення отриманих результатів:

  • розроблено автоматизовану програму розрахунку розмірної типології населення, яка дозволяє виконати математичну обробку результатів масових обмірів для цілей розробки нових антропометричних стандартів населення України;

  • визначено типологічний склад та розроблено класифікацію типових фігур дівчат підліткової вікової групи за сполученням ведучих розмірних ознак для забезпечення підвищення рівня задоволеності цієї групи населення одягом масового виробництва;

  • удосконалено алгоритм побудови тривимірної моделі поверхні манекена торсу фігури дівчини з використанням програмного забезпечення САПР "Julivi" для застосування моделі на різних етапах проектування одягу;

  • запропоновано послідовність етапів формування антропометричної бази даних для розробки базових конструкцій одягу, яка передбачає створення тривимірної бази манекенів типових фігур, що дозволяє забезпечити якість посадки готових виробів на фігурах споживачів та вирішити питання недостатньої інформативності антропометричних стандартів;

  • результати дисертаційної роботи впроваджені в інформаційне та програмне забезпечення САПР "Julivi" (фірма "САПРЛегпром Wastema Kuris", м. Луганськ, Україна) у вигляді алгоритму побудови тривимірних моделей поверхонь манекенів фігур дівчат.

  Особистий внесок здобувача полягає у постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. За безпосередньої участі автора обрано об'єкт та предмет досліджень, виконано планування та проведення теоретичних й експериментальних досліджень, математична обробка отриманих результатів. Авторові належать основні ідеї програмної реалізації алгоритму розрахунку розмірної типології населення, удосконалення алгоритму побудови тривимірної моделі поверхні манекена торсу фігури. Особисто автор сформулював основні узагальнюючі положення та висновки по дисертації. Критичне обговорення результатів здійснювалось з науковим керівником к.т.н., доц. Зубковою Л.І.

  У роботах [1, 2], опублікованих у співавторстві, автору належать основні положення, теоретичне обґрунтування, отримання результатів експериментів та їх обробка, узагальнення і висновки. Статті [3, 4] опубліковані без співавторства. Тези доповідей [5 – 8] висвітлюють результати наукових досліджень, виконаних безпосередньо здобувачем у рамках виконання дисертаційної роботи. Підготовка до публікації усіх зазначених робіт належить здобувачеві особисто.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на наукових семінарах: кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД (2003 – 2005 рр.), кафедри антропології та проектування одягу КНУТД (2006 р.), на Всеукраїнських конференціях молодих вчених та студентів (КНУТД, 2002, 2004 – 2006 рр.), на міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м. Київ, 2007 р.). Результати наукового дослідження впроваджено в інформаційне та програмне забезпечення САПР одягу "Julivi" (фірма "САПРЛЕГПРОМ Wastema Kuris", м. Луганськ).

  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 8 праць: 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, та 4 тези доповідей на наукових конференціях.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел (194 найменування) та 12 додатків. Повний обсяг дисертації становить 272 сторінки друкованого тексту, робота містить 26 рисунків та 31 таблицю. Обсяг основної частини дисертації – 159 сторінок.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  Увступі обґрунтована актуальність роботи, сформульовані мета і завдання дослідження, відзначені наукова новизна і практична цінність роботи.

  Упершому розділі проведено аналіз літературних джерел з питань визначення вихідної антропометричної інформації, методів та пристроїв її отримання для цілей проектування дитячого одягу масового виробництва на сучасному етапі розвитку галузі. Також проаналізовані особливості будови тіла та розмірна типологія дівчат.

  Відомо, що фігури різних за віком та статтю людей відрізняються будовою тіла. Встановлено, що недостатня увага у галузевих наукових дослідженнях надається будові тіла дитячого населення, вивчення якого ускладнюється нерівномірними змінами розмірів та пропорцій фігури протягом періоду розвитку дитини. З'ясовано, що у пубертатному (статево незрілому) періоді спостерігається максимальна мінливість розмірів тіла, а це ускладнює індивідуальне оцінювання фізичного розвитку за антропометричними показниками. Більш сталих характеристик тіло людини набуває у 15 – 16 років, що полегшує вивчення форми та розмірів фігур після досягнення цього віку. Також у цей період відбувається формування дорослого типу будови тіла. Зважаючи на різноманітність зовнішніх форм та складність геометрії поверхні саме жіночого тіла, для дослідження у дисертаційній роботі були обрані фігури дівчат підліткової вікової групи (відповідно до вікової періодизації, прийнятої у швейній промисловості).

  Необхідною умовою для проектування одягу масового виробництва є вивчення антропоморфологічних особливостей фігур та їх варіаційного розподілу серед населення – розмірної типології. Наукову антропометричну основу для проектування одягу масового виробництва та виготовлення промислових манекенів складають антропометричні стандарти, які містять інформацію щодо параметризації типових фігур населення. Встановлено, що акселерація значно впливає на розміри, пропорції, форму тіла, зсув вікових границь статевого дозрівання, на швидкість росту антропометричних показників та досягнення ними остаточних величин, тощо. Показана необхідність встановлення доцільності використання чинних антропометричних стандартів, які були розроблені на матеріалі масового обміру дитячого населення 1981 – 1984 рр. на території країн колишнього СРСР, для проектування одягу дівчат в Україні.

  Для перевірки якості посадки готових виробів, визначення додаткової метричної інформації та проведення досліджень щодо геометрії поверхні фігури людини антропометрична інформація відтворюється в манекенах типових фігур. Манекени представляють собою антропометричну базу даних з необмеженим обсягом інформації для цілей проектування одягу. Все більшого поширення набувають САПР одягу з модулем тривимірного моделювання поверхні фігури людини, які дозволяють вирішити проблему забезпечення відповідності конструкції одягу фігурам споживачів. Показано, що для цілей проектування співрозмірного одягу необхідно встановити склад антропометричної інформації, необхідної та достатньої для просторового відтворення апроксимованої поверхні фігури людини в манекені.

  Проведений аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової літератури дав підстави конкретизувати мету та визначити завдання подальшого дослідження.

  У другому розділі представлені теоретичні підходи


 •