LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат

для визначення типологічного складу та розмірних характеристик типових фігур населення; сформовано склад антропометричної інформації, необхідної для проектування манекенів торсів типових фігур дівчат; визначено обсяг і склад вибірки досліджуваної групи населення, засоби та методи досліджень.

Основна мета розмірної типології – виділення за сполученням розмірних ознак обмеженої кількості типів фігур, виготовлення одягу на які забезпечить високий рівень задоволеності населення. Для вивчення розмірної типології застосовується вибірковий метод, який ґрунтується на використанні вірогідних моделей, що описують закономірності варіацій розмірних ознак серед населення. Розрахунки за такими моделями виконуються у наступній послідовності:

 • Встановлення математичної моделі, за якою варіює ознака.

  Функціональна залежність між величиною ознаки та її частотою виражається законом нормального розподілу. Ступінь відповідності емпіричних кривих розподілу розмірних ознак нормальному закону оцінюється за похибкою П:


  , (1)


  де – коефіцієнт асиметрії;

  – коефіцієнт ексцесу.


  Відомо, якщо похибка (1) знаходиться в межах 5 %, а коефіцієнти асиметрії та ексцесу не перевищують встановлених граничних значень, розподіл вважається нормальним. За необхідності розподіли перетворюють на нормальні методом логарифмічної трансформації з використанням функції (2) для обхватних розмірних ознак та функції (3) для росту:


  ; (2)

  , (3)


  де х – значення ознаки;

  х0 – константа логнормального розподілу.


 • Визначення на емпіричному матеріалі вибіркових оцінок параметрів, необхідних для описання математичної моделі – статистична обробка матеріалу.

 • Побудова теоретичного ряду розподілу частот ознаки.

  За умови розподілу ведучих розмірних ознак, які визначають типову фігуру, за нормальним законом щільність ймовірності тривимірного нормального розподілу в точці з координатами визначається за формулою:

  , (4)

  де ;

  ,


  де , , – значення ведучих розмірних ознак;

  r – коефіцієнт кореляції;

  – середня арифметична величина ознаки;

  – середнє квадратичне відхилення.


 • Оцінювання ступеню погодженості теоретичного та емпіричного рядів розподілу частот ознаки за критерієм відповідності (хі-квадрат):


  , (5)


  де – емпіричні та – теоретичні частоти у кожному і-му класі значень ознаки;

  – значення при першому рівні значущості (вірогідність 95 %).


  Для розрахунку величин підпорядкованих розмірних ознак типових фігур застосовуються квадратичні рівняння множинної регресії виду:


  , (6)


  де хj – значення підпорядкованої розмірної ознаки;

  b, c, d, e, f, g – коефіцієнти множинної регресії;

  a – вільний член рівняння.


  Сьогодні в Україні не існує науково-дослідницьких лабораторій для цілеспрямованого збирання та обробки антропометричної інформації, необхідної для виконання проектно-конструкторських робіт у сфері виробництва одягу. Тому, зважаючи на складність теоретичних підходів та, як наслідок, значні витрати часу для математичної обробки результатів масових обмірів, було розроблено алгоритм розрахунку розмірної типології дитячого та дорослого населення (рис. 1).


  Рис. 1. Блок-схема алгоритму розрахунку розмірної типології населення

  У результаті програмної реалізації алгоритму отримано автоматизовану програму, яка після введення масивів трьох ведучих розмірних ознак (в.р.о.) та необмеженої кількості підпорядкованих (п.р.о.), виконує статистичну обробку масивів, розраховує теоретичний відсотковий розподіл типових фігур (ТФ) та величини підпорядкованих розмірних ознак. Програма в автоматизованому режимі виконує обробку результатів масових обмірів з метою розробки антропометричних стандартів населення, тобто вона є однією з технічних передумов для створення державної антропометричної нормативної бази, яка дасть можливість проектувати одяг відповідно до типології споживачів для забезпечення попиту на вироби швейної промисловості. Програма також може бути використана у подальших наукових роботах, пов'язаних з визначенням взаємозалежностей розмірів тіла людини.

  Для вирішення поставлених у роботі завдань було сплановано проведення антропометричного дослідження дівчат підліткової вікової групи у два етапи.

  Завдання І етапу:

  • визначення результатів впливу акселерації на типологію дівчат;

  • дослідження залежності розмірних характеристик від особливостей будови тіла;

  • визначення доцільності використання існуючої нормативно-технічної документації для проектування одягу дівчат в Україні;

  • визначення типологічного складу та розробка класифікації типових фігур дівчат за сполученням ведучих розмірних ознак.

  До програми обміру І етапу були включені 24 розмірні ознаки, які характеризують тотальні розміри фігури, пропорції, повноту, поставу, форму деяких важливих для проектування одягу ділянок тіла людини. Визначались розмірні ознаки контактним стандартним (ГОСТ 17916-86) та антропогеовимірним (патент №2000063721, автор Цимбал Т.В.) методами.

  Завдання ІІ етапу – отримання антропометричної інформації, необхідної для побудови тривимірної моделі поверхні манекена торсу фігури дівчини.

  За результатами теоретичного дослідження встановлено, що існуюча стандартна програма обміру дитячого населення не забезпечує отримання антропометричних даних, достатніх для просторового відтворення поверхні торсу фігури дівчини в манекені з метою його використання для досягнення співрозмірності плечового одягу масового виробництва фігурам споживачів. Недостатність інформації призводить до наближеного характеру побудови промислових манекенів типових фігур, що обмежує їх антропометричну інформативність.

  Враховуючи результати проведеного дослідження для програми обміру ІІ етапу було теоретично обґрунтовано та сформовано склад антропометричної інформації, необхідної для характеристики об'ємно-просторової форми торсу фігури дівчини та достатньої для побудови тривимірної моделі поверхні манекена торсу з використанням програмного забезпечення. До програми обміру були включені 48 розмірних ознак (рис. 2), які визначають просторове положення стандартних та додаткових антропометричних точок для побудови точкового каркасу поверхні торсу фігури (рис. 3), характеризують форму основних антропометричних рівнів та ділянок тіла, важливих для проектування плечового одягу.



















  Рис. 2. Схема вимірювання розмірних ознак (умовні позначення стандартних розмірних ознак відповідно ОСТ 17-66-86, ОСТ 17-326-81, додаткових – табл. 1)




















  Рис. 3. Антропометричні точки поверхні торсу фігури дівчини

  для завдання точкового каркасу


  До складу антропометричної інформації входять 38 стандартних розмірних ознак (7


 •