LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат

проектування одягу, співрозмірного фігурам споживачів даної групи.

 • Для визначення типових фігур дівчат підліткової вікової групи доведено доцільність введення розмірної ознаки "обхват стегон з урахуванням виступу живота" як повнотного показника замість "обхвату талії", що забезпечить підвищення рівня антропометричної відповідності одягу масового виробництва фігурам споживачів даної групи.

 • Розроблено автоматизовану програму розрахунку розмірної типології населення, яка дозволяє виконати обробку результатів масових обмірів для цілей розробки нових антропометричних стандартів населення України. За допомогою розробленої програми визначено типологічний склад дівчат підліткової вікової групи, який включає 129 типових фігур, на відміну від чинного стандарту, в якому представлені 153 фігури. Розроблено класифікацію типових фігур дівчат за сполученням ведучих розмірних ознак для формування галузевого антропометричного стандарту. Класифікація містить 40 фігур чотирьох повнотних груп: першої, другої, третьої та нульової, яка дозволяє більш повно врахувати особливості фізичного розвитку дівчат у цьому віці. Теоретична задоволеність розробленою класифікацією – 72,3 %, на відміну від задоволеності класифікацією чинних стандартів – 43,3 %.

 • Теоретично обґрунтовано та сформовано склад антропометричної інформації щодо характеристики об'ємно-просторової форми фігури дівчини, необхідної та достатньої для побудови тривимірних моделей поверхонь манекенів торсів фігур для цілей проектування плечового одягу з використанням програмного забезпечення САПР: 38 стандартних (7 дугових, 31 проекційна) та 10 додаткових проекційних розмірних ознак, з них 6 – запропоновані у роботі вперше.

 • Для визначення циліндричних координат просторового положення антропометричних точок точкового каркасу поверхні торсу фігури дівчини вперше запропоновано формули, засновані на встановленому складі антропометричної інформації, що дало можливість удосконалити алгоритм побудови тривимірної моделі манекена САПР "Julivi" та досягти, таким чином, відповідності параметрів торсів манекенів розмірам та формі фігур даної групи споживачів для застосування моделі на різних етапах проектування одягу.

 • Розроблено та апробовано послідовність етапів формування антропометричної бази даних для побудови базових конструкцій одягу, яка передбачає створення тривимірної бази манекенів типових фігур, що дозволяє забезпечити якість посадки готових виробів на фігурах споживачів та вирішити питання недостатньої інформативності антропометричних стандартів.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Цимбал Т.В., Зубкова Л.І., Баранова Т.М. Визначення типів будови тіла жінок молодшої вікової групи // Вісник КНУТД. – К.: КНУТД. – 2002. – №2. – С.12–15.

 • Зубкова Л.І., Баранова Т.М. Вивчення відповідності типології жіночих фігур діючому стандарту // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: ТУП. – 2003. – Ч.1. – №1. – С. 63–64.

 • Баранова Т.М. Доцільність використання існуючої нормативно-технічної документації для проектування одягу для дівчат-підлітків в Україні // Вісник КНУТД. – К.: КНУТД. – 2004. – №5. – С.128–131.

 • Баранова Т.М. Розробка інформаційної бази даних для побудови системи типових фігур дівчат підліткової групи // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. – 2005. – Т.2. – №6. – С. 195–198.

 • Баранова Т.М., Зубкова Л.І. Визначення типів будови тіла жінок молодшої вікової групи // Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть". – К.: КНУТД, 2002. – Т1. – С. 15.

 • Зубкова Л.І., Баранова Т.М. Вивчення відповідності типології дітей (дівчат) підліткової групи діючому стандарту // ІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД, 2004. – Т1. – С. 31.

 • Баранова Т.М. Автоматизація розрахунку антропометричних стандартів // ІV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД, 2005. – С. 36.

 • Баранова Т.М. Аналіз антропометричної інформації щодо просторового відтворення поверхні фігури людини // V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД, 2006. – Т1. – С. 33.

  АНОТАЦІЯ


  Баранова Т.М. Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007 р.

  Дисертаційна робота спрямована на удосконалення процесу проектування одягу на етапі формування вихідної антропометричної інформації.

  У роботі теоретично та експериментально доведено, що антропометрична інформація стандартів типових фігур не відповідає сучасній розмірній характеристиці дівчат України підліткової вікової групи, що унеможливлює проектування одягу масового виробництва для даної групи населення.

  Для визначення типових фігур дівчат підліткової вікової групи у роботі доведено доцільність введення розмірної ознаки "обхват стегон з урахуванням виступу живота" як повнотного показника замість "обхвату талії".

  Розроблено автоматизовану програму розрахунку розмірної типології населення. Визначено типологічний склад та розроблено класифікацію типових фігур дівчат підліткової вікової групи для формування галузевого антропометричного стандарту.

  Сформовано склад антропометричної інформації, необхідної та достатньої для побудови тривимірних моделей поверхонь манекенів торсів фігур дівчат для цілей проектування плечового одягу з використанням програмного забезпечення САПР одягу. Удосконалено алгоритм побудови тривимірного манекена САПР "Julivi", що дало можливість досягти відповідності параметрів торсів манекенів фігурам даної групи населення для застосування на різних етапах проектування одягу.

  Розроблено послідовність етапів формування антропометричної бази даних для побудови базових конструкцій одягу в умовах масового виробництва, яка передбачає створення тривимірної бази манекенів типових фігур, що дозволяє забезпечити якість посадки готових виробів на фігурах споживачів та вирішити питання недостатньої інформативності антропометричних стандартів.

  Приведено інформацію щодо впровадження та ефективності використання результатів дослідження.

  Ключові слова: антропометрія, розмірні ознаки, будова тіла, розмірна типологія, типові фігури, тривимірний манекен.


  АННОТАЦИЯ


  Баранова Т.Н. Усовершенствование антропометрической информационной базы для проектирования плечевой одежды девочек. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.04 – технология швейных изделий – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2007 г.

  Диссертационная робота направлена на усовершенствование процесса проектирования одежды на этапе формирования исходной антропометрической информации.

  В работе теоретически и экспериментально доказано, что


 •