LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТРОЖКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧУДК 631.572:633.521.001.76


УДОСКОНАЛЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОНОТРЕСТИ
05.18.03 первинна обробка та зберігання продуктів

рослинництваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук


1999

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному аграрному університеті, Кабінету Міністрів України


Науковий керівник - кандидат сільськогосподарських наук,

Хилевич Василь Сергійович

Національний аграрний університет, завідувач кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва


Офіційні опоненти - доктор сільськогосподарських наук, професор,

Ковальов Віталій Борисович

Інститут сільського господарства Полісся України УААН, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділом льону


кандидат сільськогосподарських наук,

Мокринський Владислав Михайлович

Науково-інженерний центр "АКСО" НАН, старший науковий співробітник, м. Київ


Провідна установа – Уманська сільськогосподарська академія,

Міністерство АПК України, м. Умань.


Захист відбудеться " 5 "листопада 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 в Національному аграрному університеті за адресою: 252041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного аграрного університету: Київ - 41 вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус 10.


Автореферат розісланий "4 " жовтня 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Дмитришак М.Я.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Аналіз виробництва льону показує, що його невисока врожайність та низька якість продукції є результатом великих кількісних і якісних втрат льоносировини, особливо в процесі збирання та післязбиральної обробки. Вихідна якість сировини знижується при перетворенні соломи на тресту. Використовуючи потенційні можливості сучасних сортів льону, господарства вирощують льоносолому високої якості номером 1,5 – 2,0 і більше, але внаслідок втрат кількості та якості при первинній обробці реалізують тресту номером 1,0 і нижче.

Технологічна якість льонотрести оцінюється не лише загальним вмістом волокна в стеблах, а, головним чином, кількістю і якістю довгого волокна, одержаного при переробці її на льонозаводах. У результаті впливу умов приготування трести питома частка довгого волокна по відношенню до валового з кожним роком зменшується, спостерігається тенденція до зниження виходу чесаного волокна та його якості.

Який би спосіб підвищення врожайності не використовувався, питання про збереженість початкової цінності зберігає актуальність.

Тому проведення досліджень у напрямі інтенсифікації процесу приготування трести, направлених на збереженість початкового рівня якості льоносировини, у даний час є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною тематичної програми досліджень кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва Національного аграрного університету з теми "Розробка та впровадження прийомів підвищення схоронності сільськогосподарської продукції на етапах збирання, первинної обробки і переробки ( льон )", номер державної реєстрації 0193 U 022568.

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було удосконалення біологічного способу приготування льонотрести, який забезпечив би підвищення виходу з нього волокна кращої якості. Для цього необхідно було переглянути питання формування товщини стрічки соломи на льонищі при комбайновому способі збирання льону, а також штучно створити сприятливі умови для підвищення життєдіяльності пектиноруйнівної мікрофлори. З цією метою був використаний 2%-й розчин вуглеамонійних солей (ВАС), опираючись на той факт, що даний розчин служить джерелом азотного живлення для спороносних грибів, підсилюючи їх життєдіяльність і тим самим прискорюючи процес приготування трести. ВАС – це суміш гідрокарбонатів амонію, в основу яких входять карбонат (6-12%) і гідрокарбонат амонію (75-88%).

Для досягнення поставленої мети вивчались такі питання:

  • визначення тривалості приготування трести з льону зібраного в фазі ранньої жовтої, жовтої та повної стиглості при розстиланні льону двома, трьома і чотирма секціями комбайна з обприскуванням сформованих стрічок 2%- ним розчином ВАС;

  • визначення впливу строків збирання льону та способів приготування трести на урожайність і якість льонопродукції;

  • встановлення впливу вуглеамонійних солей на збереженість вихідного рівня якості льонопродукції при різних способах і строках збирання;

  • вивчення впливу вуглеамонійних солей в концентрації 2 % на кількісний іякісний склад мікрофлори льону при обприскуванні стрічок, сформованих 2-ма, 3-ма та 4-ма секціями комбайна;

  • визначення економічної та енергетичної ефективності запровадження цих прийомів.

Наукова новизна досліджень полягає у вивченні впливу строків збирання льону та способів приготування трести на підвищення урожайності і збереженість початкового рівня її якості.

Вперше запропоновано і доведено позитивну дію 2%-го розчину вуглеамонійних солей на прискорення процесу приготування трести, збереження сформованого рівня якості та урожайності льонопродукції.

Вперше досліджено розвиток видового і кількісного складу пектиноруйнівної мікрофлори при застосуванні 2%-го розчину ВАС у процесі росяного приготування трести.

Вивчено вплив товщини стрічок на вихід і урожайність волокна та значення його комплексного показника.

Практичне значення отриманих результатів. Всебічна оцінка проведених досліджень дозволила встановити, що удосконалення біологічного способу приготування трести шляхом формування оптимальної товщини стрічки та застосування 2%-го розчину ВАС забезпечує (незалежно від строків збирання льону) збереженість сформованого рівня якості і разом з тим дає можливість отримати значний урожай льоноволокна з високими показниками якості. Результати досліджень впроваджені в КСП "Правда" Коропського району Чернігівської області.

Особистий внесок здобувача в одержанні результатів досліджень полягає у самостійному плануванні, здійсненні науково-дослідних робіт, обробці та аналізі експериментального матеріалу, а також узагальненні результатів даних досліджень.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались на наукових конференціях професорсько-викладацького складу НАУ (1996-1998 рр.) та засіданнях кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва.

Публікації. За результатами