LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести

стиглості

1.Урожайність волокна, ц/га: всього

в т.ч. довгого

2.Центнеро-номерів всього


7,7

5,1

70,3


8,1

5,4

79,7


7,85

5,2

71,7


8,4

5,6

84,8


8,1

5,4

79,7


8,8

5,9

92,7

НІР05 загальна, ц/га, – 0,22 НІР05 впливу ВАС, ц/га, – 0,13; НІР05 способів збирання, ц/га, – 0,15

Збирання льону в фазі повної стиглості

1.Урожайність волокна, ц/га: всього

в т.ч. довгого

2.Центнеро-номерів: всього


6,8

3,6

51,0


6,9

3,7

54,0


6,9

3,8

58,4


7,3

4,4

65,1


7,1

4,1

61,8


7,9

4,1

76,7

НІР05 загальна, ц/га, – 0,12; НІР05 впливу ВАС, ц/га, – 0,07; НІР05 способів збирання, ц/га, – 0,09

Так, найвищу урожайність волокна було одержано при збиранні льону у фазі ранньої жовтої стиглості 2-ма секціями комбайна - 10,6 ц/га, що на 1,3 ц/га більше порівняно з контролем. Збільшення товщини стрічки призводило до зниження урожайності волокна, оскільки із значної частини стебел верхнього і нижнього шарів стрічки його не було одержано. Так, при формуванні стрічок 3-ма секціями урожайність волокна становила 9,9 ц/га, а 4-ма – 9,6 ц/га. Подібна тенденція спостерігалась і при збиранні льону в інших фазах стиглості.

Стосовно врожаю довгого волокна відмічено таку ж саму тенденцію, що і по врожаю всього волокна. Найвищий показник урожайності довгого волокна був отриманий при збиранні льону у фазі ранньої жовтої стиглості 2-ма секціями комбайна - 6,8 ц/га, що перевищувало контроль на 1,0 ц/га.

Найбільшою кількістю центнеро-номерів відзначались варіанти, де збирання льону проводили 2-ма і 3-ма секціями комбайна та сформовані стрічки оброблені 2%-м розчином ВАС.

За відносним вмістом довгого волокна в загальному врожаї та кількістю центнеро-номерів можна зробити висновок про високу ефективність застосування вуглеамонійних солей для прискорення процесу приготування трести.


6.5. Фізико-механічні властивості волокна


Одержані результати дослідження впливу способів приготування трести на фізико-механічні властивості волокна показали, що внесення 2%-го розчину ВАС значною мірою сприяє покращанню міцності, гнучкості та згиностійкості волокна.

Найкращі фізико-механічні властивості волокна отримані у варіантах, де збирання льону проводили 2-ма та 3-ма секціями комбайна з обприскуванням сформованих стрічок 2%-м розчином ВАС. У середньому в цих варіантах міцність волокна перевищувала контроль на 1-3 даН, гнучкість - на 2-6 мм і згиностійкість - на 10-34 цикли.7. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ

ПРИГОТУВАННЯ ТРЕСТИ


7.1. Економічна ефективність


Економічна оцінка способів удосконалення біологічного способу приготування трести показала, що внесення 2%-го розчину ВАС є вигідним технологічним прийомом, який дає можливість значно збільшити рентабельність виробництва льонопродукції та отримати високий прибуток.

Найбільші значення показника умовно чистого прибутку були одержані при приготуванні трести, зібраної 2-ма та 3-ма секціями комбайна. При збиранні льону у фазі ранньої жовтої стиглості 2-ма секціями цей показник становив 328,1 грн. 1га, 3-ма – 301,4, 2-ма – 99,84 грн. 1га. Аналогічна тенденція по розподілу умовно чистого прибутку спостерігалась і при збиранні льону у фазі жовтої та повної стиглості. Проте збільшення грошових витрат, пов'язаних з використанням ВАС, показало, що за рівнем рентабельності найефективнішим є приготування трести зібраної 3-ма секціями комбайна. Так, в даному випадку рівень рентабельності в середньому становив від 322% - при збиранні льону у фазі жовтої стиглості - до 574% - у фазі повної стиглості.


7.2. Енергетичний аналіз


Дослідження показали, що найбільш енергетично вигідним способом приготування трести при використанні ВАС є збирання льону 3-ма секціями комбайна (рис. 1).

Рисунок 1. Вплив способів приготування трести на коефіцієнт енергетичної ефективності продукції ( у середньому за 1996-1998 рр.)


Даний спосіб має найменшу енергоємкість 1ц додаткової продукції від 416,6 до 506,2 МДж та найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності - 1,08 – 1,31.

ВИСНОВКИ


Результати проведених досліджень з вивчення прийомів удосконалення біологічного способу приготування трести дають можливість зробити такі висновки.

1. Застосування 2%-го розчину ВАС при приготуванні трести шляхом обприскування стрічок льоносоломи обумовлює скорочення тривалості приготування трести на 3–8 днів. Найменша тривалість вилежування трести спостерігається при формуванні стрічок льону 2-ма та 3-ма секціями комбайна. Збільшення товщини стрічок подовжує період приготування трести.

2. Вуглеамонійні солі в концентрації 2% активізують розвиток пектиноруйнуючої мікрофлори, збільшуючи при цьому її кількість. Особливо помітне збільшення чисельності пектиноруйнуючих грибів Cladosporium herbarum Link та Alternaria linicola спостерігалось на 14-й день приготування трести. Разом з тим видовий і кількісний склад супутніх мікроорганізмів зменшується.

3. Обприскування сформованих стрічок льоносоломи 2%-м розчином ВАС дає можливість підвищити збереженість льонотрести на 1-3 номери. Найвища збереженість (100 %) встановлена при збиранні льону 2-ма та 3-ма секціями комбайна у фазі ранньої жовтої та жовтої стиглості.

4. Обробка стебел у стрічках 2%-м розчином ВАС дозволяє отримати найбільший вихід всього волокна - 29 %, довгого - 17,9%.

5. Урожайність всього і довгого волокна при застосуванні ВАС збільшується на 0,1–1,3 ц/га, а кількість центнеро-номерів на 9–34,1.

6. Якість довгого волокна у варіантах з використанням ВАС підвищується на 0,5-2,3 номери. Одержане волокно відзначається кращими показниками міцності, гнучкості та згиностійкості.

7. Обприскування стрічок льоносоломи 2%-м розчином ВАС підвищує відносний вміст довгого волокна в загальному врожаї в середньому на 4 %.

8. Застосування 2%-го розчину ВАС є економічно вигідним прийомом удосконалення біологічного способу приготування трести, який дає можливість отримати умовно чистий прибуток у розмірі до 495,54 грн. з 1 га та значно підвищити рівень рентабельності.

9. Найвищим показником енергетичної ефективності відрізняється приготування трести з льону, зібраного 3-ма секціями комбайна з коефіцієнтом енергетичної ефективності від 1,08 до 1,31. Енергоємкість 1 ц льнопродукції у цьому варіанті становить 416,6–506,2 МДж залежно від строків збирання.

10. Рекомендувати льоносіючим господарствам проводити обробку стрічок льоносоломи 2%-м розчином вуглеамонійних солей з метою прискорення приготування трести, підвищення збереженості сформованого врожаю та його вихідної якості.

Для