LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Арабулі Арсеній ТорелевичУДК 687.023:677.027.18

Удосконалення Волого-Теплової Обробки швейних виробів при розпрасуванні швів
Спеціальність 05.19.04 – технологія швейних виробів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:


доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович, Київський національний університет технологій та дизайну,

завідувач кафедри технології і конструювання

швейних виробів


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Колосніченко Марина Вікторівна, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри антропології та проектування одягукандидат технічних наук, доцент

Кущевський Микола Олександрович, Хмельницький національний університет, завідувач кафедри технології і конструювання швейних виробів


Провідна установа:


Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Херсон


Захист відбудеться "13" квітня 2006 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці КНУТД за адресою:

01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1.Автореферат розісланий " 07 " березня 2006 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Аналіз сучасного стану швейного виробництва України свідчить, що більшість підприємств галузі працює на давальницькій сировині. Це, з однієї сторони, створює певні складнощі в визначенні режимів роботи обладнання в зв'язку з відсутністю інформації щодо низки фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів, а з другої – дозволяє зберегти виробничий потенціал підприємств та збільшити експортні можливості. В зв'язку з цим велика увага на підприємствах приділяється питанням забезпечення якості виготовлення швейних виробів, в тому числі за рахунок удосконалення процесу волого-теплової обробки (ВТО). Переважна більшість операції ВТО, як правило, виконується на пресовому обладнанні, якому притаманні висока металомісткість, значне непродуктивне споживання енергії, мала мобільність тощо. В зв'язку з цим виникла необхідність в розробці альтернативних технологій ВТО з використанням нетрадиційних для швейної галузі видів енергетичного впливу на предмети обробки. Одним із перспективних напрямків є створення нового покоління обладнання з використанням динамічних методів навантаження на матеріал, в тому числі із застосуванням теплової енергії електромагнітних хвиль. Ефективність цього напрямку підтверджена дослідженнями ряду авторів в сфері просторового віброформування та формозакріплення деталей одягу. Разом з тим не вирішеними залишились питання застосування динамічних методів ВТО на операціях розпрасування, запрасування, загинання, ліквідацій зморшок. Необхідно відмітити, що, не зважаючи на певну еволюцію удосконалення установки для віброформування деталей одягу з використанням енергії електромагнітних хвиль, не визначеними залишилися вплив вхідних факторів на стабільність формування силового поля та якість розпрасування швів, практично не використовувалася в якості робочого середовища пара.

У зв'язку з цим виникає необхідність в удосконаленні технології ВТО вібророзпрасування швів деталей одягу на основі використання модернізованої установки для віброформування деталей одягу та розбудови інформаційної бази даних щодо в'язкопружних властивостей костюмних тканин, в тому числі в визначенні жорсткості щодо згинання текстильних матеріалів в умовах температурного впливу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до наукового напрямку: "Теоретичні основи створення альтернативних ресурсозберігаючих технологій формування різних за архітектурою просторових оболонок деталей одягу із текстильних анізотропних матеріалів" (2002-2005рр.), номер державної реєстрації 0103U000851 (наказ МОН України №633 від 05.11.2002р.).

Мета та задачі дослідження полягають в визначені технологічних параметрів розпрасування швів деталей одягу при використанні динамічних методів навантаження, що дозволяє забезпечити високу якість виконання операції розпрасування швів при мінімізації енергетичних витрат.

Для досягнення поставленої мети в дисертації були вирішені наступні задачі досліджень:

  • проведений аналіз існуючих методів і засобів ВТО, виявлені переваги, недоліки та перспективи подальшого розвитку технологічних процесів ВТО деталей одягу на основі використання динамічних методів навантаження;

  • досліджена і розширена інформаційна база даних по в'язкопружним властивостям костюмних тканин, як основи подальшого удосконалення процесів ВТО;

  • удосконалено пристрій для визначення жорсткості щодо згинання текстильних матеріалів під впливом температури;

  • розроблена фізична модель і досліджено процес розпрасування швів при використанні статичних методів навантаження;

  • удосконалено установку для віброформування деталей одягу та досліджено процес вібророзпрасування швів в умовах динамічного навантаження;

  • розроблені рекомендації по удосконаленню технології та обладнання для виконання операцій ВТО на основі використання динамічних методів навантаження з перспективою його промислового виготовлення.


Об'єкт дослідження – процес вібророзпрасування швів деталей швейних виробів із костюмних тканин.

Предмети досліджень – операції розпрасування швів, костюмні тканини.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень є системний підхід до вивчення процесів ВТО швейних виробів з метою удосконалення технології вібророзпрасування швів деталей швейних виробів та технічних засобів її реалізації. При проведенні досліджень