LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів

використано сучасні стандартизовані інструментальні методи визначення фізико-механічних властивостей костюмних тканин, методи математичного планування експерименту і статистичної обробки результатів експерименту, математичне моделювання процесів розпрасування швів та основи електромагнетизму.

Аналіз чисельних моделей проводився на ПЕОМ, в тому числі з використанням умовно-безкоштовної програми STAR.

Наукова новизна. На основісистемного підходу визначені основні фактори, які впливають на енергетичні та якісні показники технологічних процесів ВТО, визначені напрямки удосконалення процесів ВТО, встановлені закономірності процесів розпрасування швів деталей одягу в умовах статичного і динамічного навантаження.

Вперше в швейній галузі отримані наступні наукові результати :

 • запропонована структура техніко – технологічна система процесу ВТО, в рамках якої визначені позитивні і негативні сторони реалізації процесів ВТО деталей одягу та шляхи їх удосконалення;

 • визначені закономірності зміни в'язкопружних властивостей так званих "складних" костюмних тканин давальницького походження та здійснено їх ранжирування за рівнем показників. Встановлено, що в подальшому в якості експрес-методу визначення в'язкопружних характеристик доцільно використовувати неруйнівний динамічний метод випробувань;

 • визначені закономірності зміни показників жорсткості щодо згинання костюмних тканин в умовах температурного впливу та здійснено їх ранжування за рівнем значущості;

 • встановлені закономірності процесів розпрасування швів в умовах статичного і динамічного навантаження та комплексного впливу технологічних параметрів (температури, пари);

 • виявлений механізм формування силового поля в процесі вібророзпрасування в залежності від величини потужності та амплітудно-частотних характеристик електромагнітного пуансона (ЕП), що дає можливість упереджено встановлювати раціональні параметри процесу вібророзпрасування швів з урахуванням властивостей текстильних матеріалів та інтенсивності експлуатації обладнання;

 • здійснено інтегроване ранжування досліджуваних костюмних тканин по структурним та фізико-механічним показникам, отриманих при різних методах випробувань. Встановлено, що найбільш інформативними при визначені параметрів процесів розпрасування швів являються показники жорсткості щодо згинання в умовах температурного впливу.

Практичне значення отриманих результатів:

 • на основі експериментальних досліджень визначена доцільність застосування неруйнівного динамічного методу випробувань в якості експрес-методу визначення в'язкопружних характеристик текстильних матеріалів;

 • удосконалений пристрій і методика визначення показників жорсткості щодо згинання в умовах температурного впливу (подана заявка на винахід), як основи удосконалення технології вібророзпрасування швів деталей одягу;

 • удосконалена установка для віброформування деталей одягу, технічна новизна якої підтверджена патентом України на винахід, та визначені основні напрямки його модернізації, що створює передумови розробки енергозаощаджуючого обладнання ВТО широкого спектру застосування;

 • визначені раціональні параметри процесу розпрасування швів при статичних та динамічних методах навантаженнях;

 • розроблені методики, апаратура та інші результати дисертації успішно використовуються в навчальному процесі КНУТД в лекційних курсах: "Технологія швейних виробів", "Проблеми галузі", "Основи творчої діяльності" за спеціальністю 7.091801 – швейні вироби та при виконанні магістерських і дипломних робіт науково-дослідного характеру.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно виконані обґрунтування теми дисертаційної роботи, експериментальні і теоретичні дослідження, здійснено планування експериментів, їх математична обробка, узагальнення результатів, підготовка дисертаційної роботи. Аналіз і обговорення отриманих результатів, підготовка публікацій, доповідей, патентна робота здійснювалися у співпраці з науковим керівником роботи Березненко С.М. та колегами.

В публікаціях [1, 2, 3] автору належать основні положення, теоретичне обґрунтування, результати експериментів та їх обробка, узагальнення і висновки. В науковій праці [4] здобувачеві належить ідея щодо удосконалення установки для віброформування деталей одягу та підготовки в співпраці з колегами матеріалів на патентування. Тези доповідей [5, 6, 7] висвітлюють результати наукових досліджень виконаних безпосередньо здобувачем в рамках виконання дисертаційної роботи, а в тезі [8] – теоретичні положення, узагальнення та висновки. Підготовка до публікації усіх зазначених наукових робіт належать здобувачеві особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися та обговорювались на наукових конференціях молодих вчених та професорсько-викладацького складу КДУТД (2003; 2004; 2005 рр.), на конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості" (ХДТУ, 2004); міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (Київ, 2005).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 робіт: 2 наукові статті у фахових журналах, рекомендованих ВАК України, 1 стаття в монографічному зарубіжному виданні (Польща), 1 деклараційний патент України та 4 тези доповідей на наукових конференціях.

Структура дисертації. Дисертація подана на 150 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 123 джерела, та 3 додатків. Робота містить 26 таблиць, 67 рисунків. Обсяг основної частини дисертації складає 127 сторінки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, подано короткий аналіз стану проблеми, її наукова новизна і практична цінність, сформульовані мета і завдання досліджень, вибір об'єктів, предметів та методів досліджень.

У першому розділі дисертації наведено огляд літературних джерел пов'язаних з удосконаленням обладнання та процесів ВТО. С позиції системного аналізу представлені наукові досягнення в сфері створення енергозберігаючих технологій ВТО, показані позитивні та негативні сторони існуючих технологій та обладнання ВТО.

Показано, що при виготовленні якісного одягу актуальною залишається проблема зниження рівня матеріальних, трудових та енергетичних витрат на всіх стадіях технологічного процесу. При цьому в технологічному процесі виготовлення швейних виробів значну частку трудових (20 – 30%) та енергетичних витрат (40 – 90%) від загальної трудомісткості та енергетичної складової займають операції ВТО. Тому актуальною є необхідність пошуку альтернативних шляхів удосконалення процесів ВТО, за рахунок яких можна суттєво знизити рівень енергетичних витрат та підвищити коефіцієнт корисної дії роботи обладнання.

Розглядаючи процес ВТО виготовлення одягу як велику систему (рис.1), були визначені специфічні