LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів

праски ST/B 200 фірми "SILTER", і в 17 разів менше, ніж при використанні напівавтоматичного пресу ВТО–1, що свідчать про економічну доцільність застосування обладнання на основі використання динамічних методів навантаження для виконання операцій ВТО.

На основі отриманих результатів досліджень розроблені рекомендації по удосконаленню технології та обладнання для виконання операцій ВТО з використанням динамічних методів навантаження.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


 • Запропонована структура техніко – технологічної системи процесу ВТО, в рамках якої визначений уніфікований інформаційний простір енергоспоживання, структура локальних та інтегрованої бази даних, необхідні умови забезпечення якості виконання операцій ВТО, здійснено аргументований вибір предметів, сучасних методів та засобів досліджень.

 • Встановлено, що досліджувані костюмні тканини характеризуються широким діапазоном значень показників жорсткості щодо згинання ЕІ, G визначених в діапазоні температур Т=20–1100С (ЕІ=629,96594,1 мкНЧсм2, GТ=200С = 2,5423,06 мкНЧм, GТ=1100С = 0,917,35 мкНЧм), на основі яких визначені найбільш "складні", з позиції реалізації процесів розпрасування швів, тканини ІІ, ІІІ, V, І.

 • Розроблена фізична модель та методика реалізація процесу розпрасування швів (кути прилягання в та відновлення б) при статичних методах навантаження в умовах комплексної дії температури (Т), навантаження (Р), процесу пропарювання. На цій основі визначені раціональні області параметрів навантаження та температури, при яких забезпечується найменший кут прилягання в (Р=0,8 кПа, Т=1100С) та кут відновлення б (Ро=1,9 кПа, Ру=1,5 кПа, Т=1100С).

 • Визначені варіативні можливості технологічного забезпечення високої якості виконання операцій розпрасування швів на оригінальній установці для віброформування деталей одягу (УВФДО), (патент 70168А Україна, 7D06F71/18), в тому числі за рахунок регулювання напруги ЕП, встановлена раціональна область технологічних параметрів (потужність і амплітуда ЕП складає відповідно 63 Вт і 2 мм), при яких забезпечується рекомендований кут відновлення б.

 • Здійснена порівняльна енергетична оцінка процесів розпрасування швів на установці УВФДО, ВТО–1 та праски ST/B 200 фірми "SILTER". Визначено, що циклові витрати електроенергії при виконанні операції розпрасування швів на УВФДО відповідно в 4,6 разів і в 17 разів менші в порівнянні з енерговитратами при використанні на цих операціях праски ST/B 200 фірми "SILTER" і напівавтоматичного пресу ВТО–1.

 • Розроблені рекомендації по удосконаленню технології та обладнання для виконання операцій волого-теплової обробки з використанням динамічних методів навантаження, які можуть слугувати основою створення нового енергозаощаджуючого обладнання ВТО.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Арабулі А.Т., Березненко С.М. Системних підхід до енергетико-економічної оцінки процесів волого-теплової обробки швейних виробів//Вісник КНУТД. – 2005. – №3. – С.114 – 121.

 • Арабулі А.Т., Березненко С.М., Кулєшов Ю.Є., Бєлєнікін В.В. Дослідження жорсткості костюмних матеріалів різного волокнистого складу в умовах температурного впливу//Вісник КНУТД. – 2005. – №2. – С.110 – 115.

 • Арабули А.Т., Березненко С.Н., Кострицкий В.В., Павлова М.С. Исследование процесса виброзаутюживания деталей швейных изделий. – Radom: Ksztaltowanie jakosti odziezy i obuwia, monograficzna seria wydawnicza. Tom IX. – Politechnika Radomska, 2004. – S.104 – 108.

 • Деклараційний патент на винахід. 70168А Україна, 7D06F71/18. Пристрій для формування деталей швейних виробів/ Арабулі А.Т., Бєлєнікін В.В., Березненко С.М., Гришко А.А., Кулєшов Ю.Є. Опубл. 15.09.2004; Бюл.№9.

 • Арабулі А.Т., Березненко С.М. Удосконалення процесів віброформування деталей одягу з застосуванням ефекту електромагнітних хвиль//Тези доповідей "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД. – 2003. – С.3 –4.

 • Арабули А.Т., Березненко С.Н., Кулешов Ю.Е., Беленикин В.В. Исследование физико-механических свойств костюмных материалов различного волокнистого состава//Тезисы докладов научной конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности". – Херсон: ХГТУ. – 2004. – №1(8). – С.321 – 322.

 • Арабулі А.Т., Березненко С.М. Дослідження фізико-механічних властивостей клейових і костюмних матеріалів та пакетів на їх основі//Тези доповідей "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД. – 2004. – С.6 –7.

 • Янчук О.О., Арабулі А.Т., Березненко С.М. Особливості процесів вібророзпрасування деталей одягу з матеріалів костюмного асортименту в полі електромагнітних хвиль//Тези доповідей "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД. – 2005. – С.3 – 4.


  АНОТАЦІЯ


  Арабулі А.Т. Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів – Київський національний університет технологій і дизайну, Київ, 2005.

  З позицій системного підходу здійснено техніко – енергетична оцінка сучасних процесів та обладнання волого-теплової обробки. Визначено перспективи їх удосконалення на основі використання динамічних методів навантаження на матеріал.

  Обґрунтовано вибір предметів, методів та засобів досліджень показників в'язкопружних властивостей та жорсткості щодо згинання, в тому числі в умовах температурного впливу.

  На основі отриманих в'язкопружних характеристик (умовно-митєвого модуля пружності Ест, динамічного модуля пружності Ед, декременту затухання d, жорсткості щодо згинання EI, G) здійснено ранжування костюмних тканин давальницького походження та встановлено вплив температури на показники жорсткості щодо згинання. З урахуванням цих даних проведені комплексні дослідження процесів розпрасування швів в умовах статичного та динамічного навантаження. В рамках запропонованої фізичної моделі процесу розпрасування швів та реалізації трьохфакторних матриць планування експерименту визначені значення кутів прилягання в та відновлення б в залежності від комплексної дії температури, навантаження та пропарювання.

  Здійснено удосконалення установки для віброформування деталей одягу при використанні електромагнітного поля створеного за рахунок взаємодії постійних магнітів та електромагнітного пуансона (ЕП). Досліджені та визначені основні закономірності функціонування установки для віброформування деталей одягу в умовах температурного впливу (потужності ЕП P=f(T), опору ЕП R=f(T), амплітуди ЕП A=f(T)). На цій основі визначені два принципи роботи установки для віброформування деталей одягу з використанням та без використання компенсаційних засобів стабілізації потужності та можливості варіативного вибору часу проведення операцій волого-теплової обробки.

  Визначені циклові витрати енергії при застосуванні


 •