LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КЕРНЕШ ВІКТОРІЯ ПИЛИПІВНАУДК [685.341.852+685.341.853]
УДОСКОНАЛЕННЯ ГАРМОНІЙНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ І КОНСТРУКЦІЙ ЮНАЦЬКОГО І ДІВОЧОГО ВЗУТТЯСпеціальність 05.19.06 - технологія взуттєвих та шкіряних виробів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв-2007


Дисертацією є рукописРобота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну

Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Омельченко Надія Миколаївна, Київський національний університет

технологій та дизайну, професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіриОфіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Либа Володимир Петрович, Хмельницький національний університет, завідуючий кафедри технології та конструювання виробів із шкірикандидат технічних наук, доцент

Катрич Валентина Миколаївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, доцент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарівЗахист відбудеться " 27 " вересня 2007р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці КНУТД за адресою:

01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий "22" серпня 2007р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.т.н., доцент Т.О. Полька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки проблема якості стає найактуальнішою проблемою промислового виробництва взуття. Якісні та кількісні характеристики, якими визначаються споживчі та виробничі вимоги здебільшого закладаються на етапі художнього та інженерного проектування взуття. Але кількісні критерії характеристик естетичних властивостей, пов'язаних з анатомією стоп, які можна було б одержати за допомогою математичних методів, поки не пропонуються.

Основними завданнями на етапі художнього, а потім інженерного проектування дитячого взуття є: пошук відповідних зовнішніх та внутрішніх параметрів, окремих деталей та їх елементів і виробу взагалі, а також пошук відповідних гармонійно пов'язаних між собою конструктивно-декоративних та функціональних ліній членувань виробів тощо. При цьому враховується, що всі частини у взутті повинні бути узгодженими між собою, мати гармонійний вигляд та бути пропорційно виваженими. Але при зміні панівної в світі моди стильового образу у підлітковому взутті відбувається перебудова форми за рахунок зміни її пропорційних співвідношень, при цьому антропометричне членування стопи юнаків та дівчат не завжди відповідатиме цим змінам, тому при розробці даного взуття найбільш вагомим компонентом гармонізації форми буде пропорційність.

У зв'язку з цим виникає необхідність розробки раціональної та гармонійної внутрішньої форми та конструкції взуття з врахуванням антропометричних та морфофункціональних особливостей стоп юнаків та дівчат віком 15-16 років, які пов'язані з підвищенням естетичних властивостей взуття.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з реалізацією комплексної програми науково-технічного розвитку галузей легкої промисловості: "Удосконалення методів проектування і технологій виготовлення одягу та взуття з метою зниження їх трудоємності та матеріалоємності, підвищення якості" - та відповідає науковому напрямку досліджень Київського національного університету технологій та дизайну: "Розробка теоретичних основ створення комп'ютерної системи оперативного управління технологічними процесами виготовлення високоякісного одягу та взуття в умовах інтенсифікації виробництва".

Мета і завдання дослідження. Основною метою даної роботи є вдосконалення процесу проектування колодок та взуття на основі використання сучасних комп'ютерних технологій та об'єктивної числової характеристики гармонійності взуття. Для досягнення даної мети в дисертації поставлені і вирішуються такі завдання:

  • провести антропометричні обстеження стоп дітей-старшокласників (юнаків та дівчат віком 15-16 років) з подальшою обробкою отриманих даних математично-статистичним та графічним методами;

  • виявити морфофункціональні та антропометричні особливості їхніх стоп;

  • встановити закономірності в розмірних параметрах стоп, які необхідно враховувати при проектуванні внутрішньої форми взуття;

  • проаналізувати пропорційну будову скелету стопи для подальшого розрахунку критерію гармонійності взуття;

  • на основі отриманих антропометричних даних з урахуванням біомеханічних та фізіологічних особливостей і аналізу пропорційної будови скелету стопи розробити основні її перетини та контури раціональних колодок до взуття;

  • провести кількісну оцінку інтегрального критерію гармонії сучасного взуття;

  • розробити методику автоматизованого проектування та виготовлення на станках з ЧПУ колодок з використанням програми Pro/ENGINEER;

  • розробити алгоритм та програму автоматизованих розрахунків коефіцієнта гармонійності взуття на етапі передпроектних досліджень;

  • вдосконалити методику проектування верху взуття з урахуванням коефіцієнтів "золотих пропорцій";

  • виготовити дослідну партію колодок та взуття та передати їх на апробацію.

Об'єктом дослідження є підвищення якості взуття для юнаків та дівчат з урахуванням законів гармонійності.

Предметом дослідження є удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій взуття для юнаків та дівчат.

Методи дослідження. В роботі враховані результати досліджень вітчизняних та закордонних вчених в області автоматизації проектно-конструкторських робіт у взуттєвій та ін. галузях промисловості. Для досягнення поставленої в роботі мети були використані антропометричні методи, математичної статистики, графічний метод, метод синтезу та аналізу, метод системного підходу, експертних оцінок (апріорне ранжування факторів) тощо.

Наукова новизна одержаних результатів. Під час аналітичних та експериментальних досліджень вперше в галузі були отримані такі