LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

результати:

 • встановлено, що кісткова будова стоп юнаків та дівчат за своїми розмірами підпорядковується числам ряду Фібоначчі, а співвідношення розмірів кісток відповідають коефіцієнтам "золотого перетину";

 • встановлено основні закономірності між різними параметрами стоп;

 • розроблено алгоритм автоматизованого розрахунку критерію гармонійності взуття на стадії його ескізного проектування;

 • розроблена методика автоматизованого проектування колодок до юнацького та дівочого взуття;

 • вдосконалена методика проектування верху взуття з використанням коефіцієнтів "золотих перетинів".

Практичне значенняодержаних результатів. Практична цінність роботи полягає в тому, що:

 • на основі проведених антропометричних досліджень стоп юнаків та дівчат створені вихідні дані для проектування колодок до взуття;

 • у отриманні закономірностей між різними параметрами стоп з використанням коефіцієнтів гармонійності;

 • розрахунку основних параметрів колодок до взуття для юнаків та дівчат;

 • розробці комп'ютерної програми розрахунків коефіцієнта гармонійності моделей взуття;

 • проектуванні та виготовленні колодок на верстатах з ЧПУ з використанням програми Pro/ENGINEER;

 • запропоновано пропорційну сітку проектування верху взуття на базі коефіцієнтів "золотих перетинів".

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та практичних задач роботи, виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів, сформулюванні висновків тощо. За безпосередньою участю автора розроблена програма розрахунків коефіцієнта гармонійності моделей взуття на стадії їх ескізного проектування. Автору належать основні ідеї, узагальнення та висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і експериментальні положення, результати роботи були повідомлені та одержали позитивну оцінку на семінарах кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри, на наукових конференціях аспірантсько-студентського та професорсько-викладацького складу Київського національного університету технологій та дизайну (2000-2007рр.), Хмельницького технологічного університету Поділля (2001р. та 2006р.) та Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса (г.Шахты, 2004р.). Результати роботи впроваджені на ПП "Джентельмен", ПП Сокальський, МПВКП "Пегас" та в навчальному процесі при підготовці студентів за спеціальністю 6.091820 та 7.091820 ("Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби").

Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 13 друкованих робіт, серед них 5 у виданнях рекомендованих ВАК України, 2 статті опубліковані за кордоном (1- в Польщі, 1- в Росії, м. Шахти).

Структура та об'єм роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота викладена на 140 сторінках тексту, містить 22 рисунки і 21 таблицю. Бібліографія включає 150 найменувань. Додатки складають 65 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми, поставлені мета та задачі досліджень, приведено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі проведено огляд наукових робіт та джерел інформаціїз питань естетичних властивостей взуття.

Естетичність,як властивість взуття, входить до складу поняття якості взуття, і у цьому полягає актуальність проведення робіт з підвищення естетичності взуття паралельно з роботами по удосконаленню інших властивостей виробу. Особливо важливим за даними соціологічних досліджень це питання є для дітей-старшокласників.

Естетично привабливими вважаються ті предмети, розміри яких підлягають "золотим пропорціям". В результаті проведеного огляду літературних джерел виявлено, що "золоті пропорції" спостерігаються у різних сферах життя: рослинних і тваринних організмах, пропорціях тіла людини й окремих його органів, біоритмах головного мозку людини, будові земної кулі, планетарної системи, енергетичної взаємодії на рівні елементарних часток, аналогових ЕОМ, творах мистецтв, явищах резонансу та ін. В роботі Латишевої Л.М. показана наявність "золотих пропорцій" в конструкції жіночих туфель типу "човник". Дослідженнями гармонійності інших конструкцій взуття для інших груп населення, а також дослідження пропорцій кісткової будови стопи до нашого часу ніхто не займався.

Проведений аналіз методів визначення естетичних властивостей взуття показав, що найбільш привабливим є експертний метод з подальшою математичною обробкою результатів методом ранжирування факторів. Питання визначення найбільш вагомих естетичних показників взуття для кількісної характеристики гармонійності взуття залишається відкритим. Автоматизовані розрахунки даних показників на стадії ескізного проектування взуття дозволять скоротити термін та собівартість розробки конструкторської та технологічної документації на взуття, а також виключити можливі похибки конструкції на попередніх стадіях його проектування.

Таким чином, завдяки проведеному літературному огляду була визначена проблема та шляхи її вирішення.

У другому розділі наведені результати проведеного на Україні антропометричного дослідження стоп дітей-старшокласників (юнаків та дівчат). Для цього був розрахований безповторний обсяг вибірки (з вірогідністю Р=0,95), за яким необхідно та достатньо дослідити 119 юнаків та 112 дівчат.

Обміри стоп дітей-старшокласників проводилися в м. Києві за контактною методикою та вдосконаленою програмою. З кожної обміряної стопи визначалося біля 100 параметрів (довжинних, широтних - на стопомірі і за плантограмою, висотних та обхватних). Всього було обміряно біля 300 стоп юнаків та біля 300 стоп дівчат. Обробка отриманих даних проводилася статистично-математичним методом з використанням ПК (програм Excel, "ANTHRO-FOOT"). По кожному розмірному параметру визначались: середнє арифметичне значення Мх, середнє квадратичне відхилення σх, статистична помилка середніх mх, асиметрія А, ексцес Е, коефіцієнт варіації n та ін. В табл. 1 наведені статистичні характеристики середніх значень основних розмірних параметрів стоп юнаків та дівчат.

Крім того, була проведена графоаналітична обробка даних, у результаті чого були отримані контури основних перетинів УСТС (умовна середньо-типова стопа) юнаків та дівчат.

Проведений порівняльний аналіз розмірних ознак стоп юнаків та дівчат, отриманих Фарнієвою О.В. на Україні в 1980 році, з нашими даними показав суттєві та специфічні відмінності, що обумовлюють необхідність проектування колодок та взуття з їх врахуванням. Зокрема: зріст юнаків збільшився на 10,7 см (тобто на 6,4%), а дівчат на 8,3 см (тобто на 5,2%); ширина п'ятки стопи по контуру зменшилась у юнаків на 3,9 мм (5,5%), а у дівчат – 3,9 мм (6,0%); а по відбитку зменшилась відповідно на 1,7 мм (3,2%) у юнаків, та 1,3 мм (2,7%) у дівчат; висоти: першого