LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

свн

теоретичне

теоретичне

теоретичне

теоретичне

1

2

3

4

5

6


7


8


9


10

130,0

131,0

205,0

209,0

335,0

340,0

1,62

1,63

1,62

1,58

1,62

1,63

1,62

1,60

128,0

134,0

206,0

208,0

334,0

342,0


1,62


1,61


1,64


1,55

127,0

129,0

209,0

215,0

336,0

344,0


1,61


1,65


1,60


1,67

...

...

...

...

...

...


...


...


...


...

128,0

128,0

209,0

210,0

337,0

338,0


1,61


1,63


1,61


1,64

127,0

133,0

207,0

210,0

334,0

343,0


1,61


1,63


1,63


1,58

127,0

129,0

206,0

214,0

333,0

343,0


1,62


1,62


1,60


1,66

Середнє арифметичне значення


1,618


1,619


1,618


1,618


Як видно з табл.5, співвідношення параметрів і та їх середньоарифметичні значення являють собою величину 1,62 (чи близькі до неї значення), що є одним з чисел ряду "золотих пропорцій". Була проведена статистична обробка отриманих даних з використанням законів математичної статистики. Аналогічні співвідношення параметрів були розраховані для інших деталей вказаних конструкцій взуття для юнаків та дівчат, які також відповідають коефіцієнтам "золотих пропорцій".

Порівнюючи кожну пропорцію сімейства з класичною пропорцією золотого перетину, одержуємо коефіцієнт пропорціювання (Кп). Експериментально встановлено, що він знаходиться в межах 0<Кп ≤1,62. Згідно Кп відбирається вихідна пропорція і формується пропорційна сітка.

Наступним етапом було визначення коефіцієнту симетрії (Кс) за відомою формулою:

Кс =1-Фм/Фб, (8)


де Фм – кількість вузлів зорової напруги (кількості фіксацій або зупинок зору), що, характеризує таку з геометричних частин взуття, що привертає меншу увагу; Фб - кількість зорової напруги, що характеризують ту з геометричних частин взуття, яка привертає найбільше уваги.

При цьому, якщо Фм=Фб, то С=0, що дорівнює випадку ідеальної симетрії. При Фм=0, С=1 – випадок ідеальної асиметрії. Експериментально встановлено, що значення Кс знаходяться в межах 0≤Кс≤1,5.

Потім за формулою (7) розраховується Кг який знаходиться в межах 0<Кг≤3,12.

На рис. 5 наведено умовну гармонійну конструкцію закритого взуття (напівчеревиків з настрочними берцями).

Для скорочення терміну розрахунків Кг запропоновано алгоритм оціню-вання критерію гармонійності, який покладено в основу розробки програмного забезпечення автомати-зованого його розрахунку.

Рис. 5. Умовна гармонійна конструкція

напівчеревиків з настрочними берцями

На рис. 6 наведено функціонально-блочна схема автоматизованого розрахунку Кг. Розроблена програма, крім того, дозволяє отримати координати вузлових точок деталей моделей взуття з урахуванням коефіцієнтів "золотих пропорцій". До переваг автоматизованих розрахунків Кг відносяться також зменшення собівартості розробки нових моделей взуття (зокрема, за рахунок виключення етапу виготовлення макету-зразка моделі), а також уникнення можливостей похибок на стадії їх проектування.

В четвертому розділі роботи спроектовані колодки та взуття для юнаків і дівчат. На основі отриманих даних антропометричних обстежень стоп спочатку були розраховані основні параметри і побудовані контури основних перетинів колодок до взуття для юнаків та дівчат за стандартною методикою. Порівняльний аналіз отриманих даних зі стандартними параметрами показав наявність великих відхилень у вихідних даних, зокрема (ширина устілки в перетині 0,18Д для дівчат за нашими даними менше стандартної на 2,2 мм; а у юнаків – на 3,6 мм; ширина устілки по середині пучків у юнаків менша стандартної на 2,1 мм; при цьому обхват по середині пучків у дівчат на 8,5 мм, а у юнаків – на 8,6 мм більше стандартного; величини обхватів у перетині 0,55Д дівчат на 4,9 мм, а у юнаків – на 17,3 мм більше стандартних).

Графічне співставлення контурів експериментальних колодок з відповідними контурами стандартних колодок підтвердило вище зроблені висновки про зменшення ширини в основних контрольних перетинах та деяке збільшення ширини устілки в зоні 0,5Дст - 0,62Дст (зокрема, для юнаків - 2,5 мм). На необхідність розробки спеціальних колодок для даних груп споживачів вказує також збільшення обхватних параметрів у сучасних дітей – старшокласників та деяка "закрученість" їхніх стоп.Рис. 6. Функціонально-блочна схема автоматизованих розрахунків Кг

Результати експериментальних даних були використані при автоматизованому проектуванні колодок для юнацького та дівочого взуття з використанням програми Pro/ENGINEER та коефіцієнтів "золотого перетину". На рис.7, як приклад, наведено побудову устілки колодки для юнацького взуття.

В останній час в інших галузях промисловості широко використо-вується програма Pro/ENGINEER (яка має достатні переваги перед іншими відомими програмами: на 30-70% скорочення часу розробки виробу, скорочення витрат на підготовку виробництва – на 50%, прискорення виходу продукту на ринок – до 90% та ін.), за