LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

Розробка асортименту взуття для дітей-старшокласників: Зб. наук. пр. – К.: КНУТД, 2000. – с.37.

 • Кернеш В.П. Дослідження сучасних приборів та методів для антропометричних та біомеханічних обстежень нижніх кінцівок: Зб. наук. пр. – К.: КНУТД, 2005. – с.80.

 • Кернеш В.П. Порівняльна ефективність методів, які використовуються при оцінці склепіння стопи людини: Зб. наук. пр. – К.: КНУТД, 2005. – с.79.

 • Кернеш В.П. Омельченко Н.М. Автоматизоване проектування колодок до взуття для старшокласників: Зб. наук. пр. – К.: КНУТД, 2007. – с.62.


  В публікаціях [1,4,11-12] автором наведені антропометричні обстеження стоп та обробка отриманих даних. В статті [2] наведено співставлений аналіз побудованих контурів колодок для юнаків та дівчат з існуючими контурами колодок. В роботі [3] наведено алгоритм розрахунку критерію гармонійності. В статті [5, 10] запропонована розробка моделей комфортного взуття з використанням критерію гармонійності. В роботі [6] проаналізовано інваріантну закономірність розвитку форми каблука. В публікаціях [7,8] наведено дослідження пропорцій в скелетній будові стопи. В статті [9] досліджено вагомі основні показники естетичності взуття. В публікації [13] наведено опис автоматизованого проектування колодок в програмі Pro/ENGINEER.  Анотація

  Кернеш В.П. Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

  Дисертація присвячена підвищенню якості юнацького і дівочого взуття за рахунок питань автоматизованого проектування внутрішньої форми і гармонійності його конструкцій.

  В роботі були проведені антропометричні дослідження біля 600 стоп юнаків та дівчат віком 15-16 років. Обміри проводилися в школах м. Києва за типовою програмою. Дані антропометричного дослідження стоп дітей-старшокласників оброблялися математично-статистичними та графоаналітичними методами. Також були виявлені основні морфофункціональні та патологічні зміни стоп дітей віком 15-16 років. За даними антропометричного дослідження були встановлені основні закономірності між основними розмірними ознаками стоп юнаків та дівчат.

  За результатами проведених досліджень визначено параметри і основні контури УСТС юнацької та дівочої стоп з врахуванням пропорцій "золотого перетину", які закладено в їх кістковій будові, на основі яких обчислено основні параметри раціональних взуттєвих колодок для даних статево-вікових груп. Для скорочення часу проектування контурів та перетинів колодок проводилися в середовищі САПР з використанням програми Pro/ENGINEER. Спроектовані та виготовлені на верстатах з ЧПУ дослідні зразки колодок для юнацького та дівочого взуття.

  Розроблений програмний продукт для розрахунків Кг в середовищі програмування Delphi для операційної системи Windows. Запропоновано корегування коефіцієнтів розташування базисних ліній проектування верху взуття для даних груп споживачів з урахуванням пропорцій "золотого перетину". Результати роботи впроваджено на ПП "Джентльмен", ПП Сокальський та МПВКП "Пегас".

  Ключові слова. Антропометричні дослідження, закономірності в розмірних ознаках стоп, колодка, стопа, внутрішня форма, параметри, перетини, контури, "золотий перетин", гармонійність, автоматизоване проектування.


  АННОТАЦИЯ

  Кернеш В.Ф. Усовершенствование гармоничности внутренней формы и конструкций юношеской и девичьей обуви. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.06 – Технология обувных и кожевенных изделий. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2007.

  Диссертация посвящена повышению качества юношеской и девичьей обуви за счет автоматизированного проектирования внутренней формы и гармоничности ее конструкций.

  В работе представлены результаты антропометрического обмера стоп юношей и девушек 15-16 лет. Обмеры проводились в школах г. Киева. На каждой обмеряемой стопе определялось около 100 параметров (длиннотные, широтные, высотные и обхватные). Данные антропометрического обследования стоп детей-старшеклассников обрабатывались математико-статистическими и графо-аналитическими методами. По данным антропометрического обследования установлены закономерности в основных размерных признаках стоп детей-старшеклассников: во-первых, распределение частот длины стопы и длиннотных, высотных и поперечных размеров (широтных и обхвантых) с максимальной вероятностью выражается законом нормального распределения; во-вторых, средние обхватные и широтные размеры стоп юношей и девушек связаны с их длиной ортогональной регрессионной зависимостью, которая имеет вид: у =tgα х + b; в - третьих, все одноименные размеры стоп: длиннотные – с общей длиной стопы, поперечные с обхватом в пучках, - имеют тесную пропорциональную зависимость и определяются коэффициентами, которые подчиняются ряду "золотых пропорций".

  Исследования костного строения стоп детей-старшеклассников показало, что костное строение пальцев стопы и длины костей их стоп соотносятся друг с другом за правилом "золотой пропорции" или чисел ряду Фибоначчи.

  На базе контуров УСТС юношеской и девичьей стопы с учетом пропорций "золотого сечения", которые заложены в костном строении стопы, рассчитаны основные параметры рациональных обувных колодок для данной группы населения. Для сокращения времени проектирование контуров и сечений колодки проводились с помощью программы Pro/ENGINEER. Спроектированы и изготовлены на станках с ЧПУ опытные образцы колодок для юношеской и девичьей обуви.

  Разработан алгоритм и программа расчета гармоничности новых конструкций обуви.

  Предложена корректировка коэффициентов расположения базисных линий при проектировании верха обуви для данных групп населения с использованием пропорций "золотого сечения".

  Результаты работы внедрены в производство на ЧП "Джентельмен", ЧП Сокальский и МЧПКП "Пегас".

  Ключевые слова: антропометрические исследования, закономерности в размерных признаках стоп, стопа, внутренняя форма, параметры, сечения, контуры, "золотое сечение", гармоничность, автоматизированное проектирование.


  THE SUMMARY

  V.P. Кеrnesh. Improvement of a harmony of the internal form and designs of youthful and maiden footwear. – the Manuscript.

  Dissertation on achieving the scientific degree of technical science candidate on speciality 05.19.06 – technology of shoe and tanning products. – National university of technologies and design, Kiev, 2007.

  The dissertation is devoted to improvement of quality of youthful and maiden footwear due to the automated designing the internal form and a harmony of its designs.

  In the given work results of


 •