LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення конструкцій книжкових оправ та оптимізація технології їх виготовлення
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
Мартинюк Марія СвятославівнаУДК 655.534+686.1.032+686.126
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ КНИЖКОВИХ ОПРАВ

ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ


05.05.01 - машини і процеси поліграфічного виробництва
А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів-2002


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українській академії друкарства

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент Гавенко Світлана Федорівна,

Українська академія друкарства, завідувач кафедри технології друкарсько-обробних процесів.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Мервінський Роман Іванович,

Українська академія друкарства, завідувач кафедри охорони праці та екології;


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Мартинюк Феофан Семенович,

ВАТ Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку, директор часопису "Друкарство".


Провідна установа: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.


Захист відбудеться 8 липня 2002 р. о 12 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства

79020, м.Львів, вул.Підголоско, 19, ауд. 101.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства

(79006, м.Львів, вул.Підвальна,17).Автореферат розісланий 6 червня 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Жидецький В.Ц.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Cучасне книговидання в Україні вимагає підвищення рівня зовнішнього оформлення та удосконалення технології виготовлення книжкових оправ з метою забезпечення їх конкурентноспроможності, зручності у користуванні, міцності та довговічності. Здійснення цих завдань можливе завдяки впровадженню нових конструкцій оправ, сучасних поліграфічних матеріалів, систем комп'ютерного керування технологічними процесами у брошурувально-палітурному виробництві (БПВ).

Удосконалення технології виготовлення книжкових оправ вимагає виконання комплексних досліджень фізико-механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей матеріалів; розробки нових конструкцій оправ, покращення їх ергономічних, естетичних та експлуатаційних показників. Актуальність даної роботи полягає в оптимізації технології виготовлення книжкових оправ, що сприятиме збільшенню терміну їх експлуатації, покращенню якості поліграфічного виконання, раціональному використанню палітурних матеріалів. Існуюча проблема є актуальною не лише з точки зору її технічного вирішення у поліграфічному виробництві, але й з огляду на підвищення вимог до рівня оформлення книжкової продукції.

Науковою задачею даної роботи є необхідність розробки конструкцій книжкових оправ підвищеної міцності і довговічності, які б відповідали реальним умовам їх експлуатації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає науковому напряму досліджень кафедри технології друкарсько-обробних процесів Української академії друкарства (УАД) і переліку тематики УАД "Квалілогія книги" у контексті Державної програми розвитку національного книговидання і преси України, затвердженої Указом Президента України № 58/95 від 28 лютого 1995 року. Вона виконувалась у рамках госпдоговору "Розробка та впровадження комплексної системи, методів оцінки і забезпечення якості книжкової продукції" (тема № 970-97) із книжковою фабрикою Атлас (м. Львів), в якій автор розробляв методику оцінювання експлуатаційних показників книжкових оправ.


Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – розробка технології виготовлення нових конструкцій книжкових оправ та оптимізація їх експлуатаційних параметрів.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

  • провести аналіз сучасного стану та тенденцій удосконалення технології виготовлення книжкових оправ і визначити конструктивні, технологічні та експлуатаційні показники, які впливають на якість книжкових оправ;

  • розробити нові конструкції книжкових оправ, технологію їх виготовлення і провести аналіз їх експлуатаційних і техніко-економічних показників;

  • дослідити фізико-механічні і технологічні властивості сучасних палітурних матеріалів та їх вплив на міцність і довговічність книжкових оправ;

  • виявити особливості плоского склеювання палітурних матеріалів у процесі виготовлення книжкових оправ і ламінування дубльованими термоплівками;

  • провести оптимізацію процесів розкрою палітурних матеріалів і ламінування книжкових оправ.

Об'єктом дослідженняє технологічний процес виготовлення книжкових оправ і їх оздоблення способом ламінування.

Предметом дослідження є конструкція книжкових оправ, експлуатаційні і технологічні показники обкладинкових матеріалів, оптимізація технологічних параметрів їх розкрою і ламінування.

Методи дослідження. Для виконання поставленої мети автором використані статистичні методи контролю для аналізу кваліметричних показників книжкових оправ; фізико-механічний аналіз для дослідження міцності та довговічності оправ; рентгеноструктурний аналіз, оптична та електронна мікроскопія для дослідження особливостей плоского склеювання і ламінування. Обробка експериментальних даних здіснювалася за допомогою математичного редактора Maple V, а для оптимізації технологічних процесів розкрою і ламінування обкладинок використано методи математичного моделювання (метод найменших квадратів та цілочисельне лінійне програмування).

Наукова новизнаодержаних результатів. Розроблено класифікацію книжкових оправ за кількістю основних і додаткових конструктивних елементів, а також способом приєднання до блока, що стало підставою для створення конструкцій оправ із порожнистим корінцем, які за міцністю і складністю виконання займають проміжне місце між обкладинками і палітурками.

Вперше за допомогою рентгеноструктурного аналізу встановлено глибину проникнення дисперсійних клеїв у пори обкладинкових паперів, що дозволило виявити особливості механізму протікання плоского склеювання і описати їх за допомогою механічної теорії адгезії.

Виявлено закономірності взаємозв'язку режимних і технологічних факторів процесу ламінування обкладинок орієнтованими поліпропіленовими плівками (ОПП) і впливу їх структури на деформацію ламінатів.

Здійснено оптимізацію процесу ламінування обкладинок ОПП плівками, що дозволило зменшити скручування ламінатів без