LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення конструкцій книжкових оправ та оптимізація технології їх виготовлення

процесу розкрою палітурних матеріалів, як такого, що визначає протікання наступних операцій, а, отже, і кінцеву якість книжкових оправ. Економіко-математична модель розкрою палітурних матеріалів з мінімальними відходами має вигляд:

, ,

, ,Z>0,

де аij – вихід заготовок з j-го варіанту розкрою; хj – компонент схеми розкрою; bі, - необхідна кількість заготовок і-го виду; сj – кількість відходів; Z – сумарна кількість відходів.

Отримана модель лягла в основу програми автоматизованого пошуку оптимальних схем розкрою палітурних матеріалів (за показником кількості відходів і з врахуванням технологічних вимог).

На основі аналізу експериментальних досліджень параметрів ламінування обкладинок ОПП плівками, отримано математичні моделі, які описують міцність ламінування (Q) та скручуваність (С) ламінатів залежно від маси паперу (m), температури ламінування (T) і робочої швидкості ламінатора (V):

З урахуванням технологічних умов:

Q (T,V, m) >20 кПа і С (T,V, m) ≤5 мм,

отримали нерівність, яка описує область допустимих температур ламінування:

,

де ,

.

З використанням отриманих математичних моделей розроблено програму "Розрахунок оптимальних режимів ламінування обкладинок", яка дозволяє спростити процес підбору параметрів ламінування із забезпеченням отримання якісної продукції при максимальній продуктивності і мінімальних енергозатратах.
ВИСНОВКИ

У роботі розв'язано наукову задачу розробки конструкцій книжкових оправ підвищеної міцності і довговічності, які б відповідали реальним умовам їх експлуатації і при цьому отримано такі результати:

 • На основі аналізу фахових вітчизняних і зарубіжних патентних і літературних джерел розроблено класифікацію книжково-журнальних оправ за їх конструктивними ознаками (кількістю деталей, наявністю додаткових конструктивних елементів, способу з'єднання з книжковим блоком).

 • Розроблено конструкції обкладинок із порожнистим корінцем і технологічні схеми їх виготовлення. Лабораторні та виробничі випробовування новостворених конструкцій книжкових оправ в умовах поліграфічних підприємств показали, що їх міцність і довговічність у 4-6 разів більша у порівнянні з відомими конструкціями. Опрацьовано технологічні інструкції "Критво книжкових блоків обкладинкою". Проведений техніко-економічний аналіз показав, що, при однаковій міцності, загальні затрати на видання у подвійній обкладинці менші майже на 20 % у порівнянні із витратами на видання в обкладинці і з суперобкладинкою.

 • На основі проведених випробувань фізико-механічних показників обкладинкових паперів (всього 15 марок), розроблено рекомендації щодо його вибору для виготовлення обкладинок за показниками:

  • маса паперу – 100-200 г/м2;

  • ступінь проклейки – не менше 1 мм (за штриховим методом);

  • міцність на згинання – не менше 200 подвійних перегинів.

 • Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено характер і глибину проникнення клейових композицій у пори обкладинкових паперів, що дозволило описати особливості механізму протікання процесу плоского склеювання обкладинкових матеріалів на підставі механічної теорії склеювання.

 • Досліджено вплив режимних і технологічних факторів на якість ламінування обкладинок, а також міцнісні та оптичні властивості ламінатів. Виявлено поперечну орієнтованість структури ОПП плівки. Пояснено механізм скручування ламінатів зменшенням впорядкованості ОПП плівки при збільшенні температури ламінування, що спричиняє усадку плівки. Мікрофотографії поперечних зрізів ламінатів показали, що краща адгезія буде у випадку ламінування відбитків з меншою гладкістю.

 • Створено структурно-ієрархічну схему формування якісних показників книжкової оправи. Встановлено, що найбільше дефектів (до 45 %) при виготовленні книжкових оправ виникає під час проведення технологічної операції розкрою матеріалів на заготовки. Методом лінійного програмування здійснено математичне моделювання процесу розкрою палітурних матеріалів, розроблено програму пошуку оптимальних схем розкрою палітурних матеріалів для їх раціонального використання.

 • Розроблено математичні моделі, які описують міцність скріплення плівки з папером і ступінь скручування ламінатів, на основі яких створено програму для визначення оптимальних режимів ламінування при певних вихідних умовах, що дозволило спростити процес вибору параметрів ламінування із забезпеченням отримання якісної продукції при максимальній продуктивності процесу і мінімальних матеріальних та енергетичних затратах.
  Основні положення дисертації викладені в роботах:

 • Мартинюк М.С. Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей палітурних матеріалів // Наукові записки. – Львів: УАД, 1998. – Вип. 1. – С. 40-42.

 • Мартинюк М. Оптимізація процесу розкрою покривного матеріалу для палітурок методом математичного програмування // Поліграфія і видавнича справа. – 1999. – № 35. – С. 170-172.

 • Мартынюк М.С. Оптимизация технологического процесса изготовления переплетных крышек // Полиграфич. пром-сть. – М.: НИЦ "Информпечать". – 1999. – Вып. 3. – С. 18-20.

 • Мартинюк М. С. Кваліметрична оцінка сучасних покривних матеріалів для книжково-журнальних оправ // Поліграфія і видавнича справа. – № 36. – 2000. – С. 90-92.

 • Конюхова І., Мартинюк М. Дослідження впливу клейових композицій у забезпеченні якісної вставки книжкових блоків в палітурки з полімерним покриттям // Квалілогія книги: Зб. наук. праць. – Львів: В-тво Нац. універ. "Львівська політехніка", 2000. – С. 140-144.

 • Мартинюк М. Дослідження кваліметричних показників ламінування книжкових оправ // Квалілогія книги: Зб. наук. праць. – Львів: В-тво Нац. універ. "Львівська політехніка", 2000. – С. 144-149.

 • Мартинюк М.С., Якуцевич С.Я. Техніко-економічний аналіз ламінування друкованої продукції // Наукові записки. – Львів: УАД, 2001. – Вип. 4. – С. 123-124.

 • Пат. 25601 A Україна, МПК 6 В 42 D 3/00. Конструкція книжково-журнальної обкладинки і спосіб її виготовлення / Мартинюк М.С., Гавенко С.Ф., Кулік Л.Й. – Заявл. 14.04.98; Опубл. 25.12.98, Бюл. № 6.

 • Пат. 29271 А Україна, МПК 6 В 42 С 15/00. Спосіб приєднання суперобкладинки до обкладинки / Мартинюк М.С., Гавенко С.Ф., Кулік Л.Й. – Заявл. 14.04.98; Опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5-ІІ.

 • Пат. 32803 А Україна, МПК 6 В 42 D 3/00. Книжково-журнальна обкладинка і спосіб її виготовлення / Гавенко С.Ф., Мартинюк М.С., Кулік Л.Й. – Заявл. 28.04.1998; Опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1.

 • Мартинюк М., Огірко О. Прикладні аспекти комплексної оцінки якості оправ // Квалілогія книги. – Львів: НВП Мета, 1998. – С.106-107.

 • Мартинюк М. Конструктивні особливості книжкових видань малих форматів і вимоги до їх якості // Квалілогія книги. – Львів: НВП Мета, 1998. – С. 107-108.

 • Конюхова І.І., Кулік Л.Й., Мартинюк М. Використання статистичних методів оцінки якості друкованої продукції // Квалілогія книги. – Львів: НВП Мета, 1998. – С. 114-115.

 • Гавенко С., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги. – Львів: Фенікс, 1999. – 136 с.
  АНОТАЦІЯ

  Мартинюк М.С.


 •