LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування

Міністерство освіти і науки україни

Українська академія друкарства


Бенеш Рената Вітольдівна


УДК 655.3.062 : 681.51
Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування05.05.01 - машини і процеси поліграфічного виробництва

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛьвів - 2006

Дисертацією є рукопиc

Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Шаблій Ігор Васильович,

Українська академія друкарства,

декан факультету "Видавничо-поліграфічної,

інформаційної технології"


Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

Шовгенюк Михайло Васильович,

Інститут фізики конденсованих систем НАН України


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Запоточний Василь Йосипович,

директор науково-виробничої фірми

"Поліграфічні технології"


Провідна установа: Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут"

Міністерства освіти і науки України,

Видавничо-поліграфічний інститут


Захист відбудеться „ 22 " лютого 2006 р. о „ 15 " годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (79020, м.Львів, вул. Підголоско, 19, ауд.101).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства (м.Львів, вул. Підвальна, 17).


Автореферат розісланий "____" ______________2006 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Жидецький В.Ц.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Удосконалення сучасних технологій відтворення інформації засобами поліграфії тісно пов'язані з автоматизацією і цифровими системами керування. Особливо дина-мічно ця тенденція розвивається з кінця минулого століття завдяки створенню форматів даних, програмного забезпечення, нової мікропроцесорної техніки із флеш-технологіями, підвищенням продуктивності процесорів та створенням нових специфікацій шин передавання даних. Це відображено у працях Грувера М., Єфімова М.В., Зиммерса Е., Ізбіцкого Е.І., Леймонта Л.Л., Мартіна Дж.

У працях науковців основна увага приділяється технічній реалізації засобів автоматизації, здійснюється їх класифікація і математичне імітаційне моделювання. Поза увагою вчених-до-слідників поліграфічних технологій часто залишаються такі питання як упорядкований збір, аналіз та передавання інформації, оцінка їх об'єктивності, яка необхідна для ефективної роботи систем автоматизованого керування. У нормативній документації, яка регламентує проведення техно-логічних поліграфічних процесів на вітчизняних підприємствах з різним технічним оснащенням, часто зустрічаються невідповідності. Наприклад, значення денситометричних норм друкування у західних і вітчизняних стандартах (створених до 1991 р.) значно відрізняються. Максимальна різниця між європейським стандартом DIN 16536 і ОСТ 29.66-90 на оптичну густину становить 0,1 - 0,3 одиниці. Немає єдиного підходу до складу і розмірів шкал контролю відбитків. Такі особ-ливості утруднюють нормалізацію друкарських процесів та збільшують виробничі затрати. У процесі друкування регулювання основних параметрів здійснюється на базі даних про якість відтворення зображення на відбитках. Для цього друкарське устаткування інтеґрується з вимірювальними засобами: денситометрами, спектрофотометрами, принцип роботи яких базуєть-ся на визначенні оптичних параметрів зображення. При цьому поза увагою залишаються гео-метричні спотворення друкарських елементів на відбитках. Не існує вимог до комплектації таких вимірювальних систем.

Таким чином, науковою задачею дисертаційної роботи є встановлення критеріїв оціню-вання якості відбитків, синтез тест-шкали, розроблення моделі структури вимірювальної системи, аналіз критеріїв якості відбитків у процесі друкування накладу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий напрямок дисер-таційної роботи пов'язаний з темою "Інтенсифікація технологічних процесів поліграфічного виробництва та оцінка якості продукції", що розвивається на кафедрі "Технологія друкованих видань і пакувань", а також планами роботи науково-методичної комісії з напрямку освіти "Видавничо-поліграфічна справа" затвердженої наказом №11 міністра освіти і науки України від 1.01.2002 року.

Участь автора полягала у розробленні моделі базової структури вимірювальної системи для контролю якості друкованого зображення та синтезі тест-шкали.

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення технології друкування впровадженням вимірювальної системи контролю якості друкованого зображення.

Задачі дослідження, які необхідно вирішити для досягнення мети:

  • порівняльний аналіз методів оцінювання якості відбитків, складу і функціональних можливостей систем керування друкарським процесом;

  • класифікація систем автоматичного керування друкарських машин за особливостями відбору і опрацювання даних;

  • створення імітаційних моделей розрахунку координат кольору та їх обчислення для визначення характеристик відтворення кольорів растровими елементами на відбитках;

  • введення нових критеріїв якості відбитків для оцінювання стабільності роботи фарбового апарата офсетних друкарських машин та діапазону спотворень друкарських елементів у градаційній передачі;

  • розроблення методик для визначення критеріїв якості відбитків, які дають повну інформацію про динаміку офсетних друкарських процесів;

  • розроблення моделі структури вимірювальної системи контролю якості відбитків для оперативного інформування про параметри процесу друкування;

  • синтез тест-шкали для контролювання друкарського процесу і визначення критеріїв якості отриманих зображень на відбитках.

Об'єктом досліджень є процес друкування на різних видах паперу з використанням фарб офсетного друку.

Предметом досліджень є друковані відбитки, імітаційні моделі та шкала для контролювання друкарського процесу.

Методи дослідження, що використовуються у роботі, базуються на засадах імітаційного математичного моделювання, теорії автоматичного керування, а також на використанні для проведення експериментальних досліджень візуального та інструментальних методів оцінювання якості відбитків із застосуванням сканера, калібратора настільно-видавничих систем, денси-тометра, цифрового мікроскопа.

Наукова новизна одержаних результатів:

  • вперше створено імітаційну модель розрахунку координат кольору,