LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини

проводилась із застосуванням елементів функціонально-вартісного аналізу. Річний економічний ефект від впровадження результатів дослідження на одному підприємстві складає 4920 грн. на рік.ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


1.На основі аналізу літературних джерел виявлена недосконалість інформаційної системи щодо побудови креслень конструкцій одягу на різні типи фігур, що впливає на термін виконання та якість кінцевого проектного рішення.

2.Встановлено, що незважаючи на наявність майже сотні вимірів фігури людини, що надані у промислових стандартах, вони не відтворюють складної геометрії поверхні тіла, що негативно впливає на точність визначення принципового устрою конструкції та вибору засобів формоутворення одягу.

3.Створено точковий каркас поверхні чоловічого торсу, орієнтований у просторі відносно вертикальної вісі, що проходить через конструктивний центр тяжіння фігури (Кт). На основі точкового каркасу поверхні торсу побудовано лінійний каркас з врахуванням геометрії поверхні тіла.

4.Розроблено алгоритм побудови точкового та лінійного каркасів, у якому закладений принцип узгодження лінійних і дугових розмірних ознак фігури, та забезпечена його реалізація на ЕОМ. Лінійний каркас є інформаційною моделлю поверхні торсу певного типу фігури, що може бути включена до САПР одягу.

5.Вперше виділено чотири типи ділянок поверхні торсу за характером ліній, що їх обмежують. Визначено метод апроксимації ділянок кожного типу, в основі якого лежить максимальне врахування кривизни поверхні при її площинному відображенні, та побудовані їх розгортки-шаблони.

6.За єдиними умовами орієнтації розгорток-шаблонів побудовано розгортки поверхонь торсів з різною геометрією. В результаті кластер-аналізу виділено чотири кластери розгорток за їх конструктивним устроєм, що визначається напрямом та величиною формоутворюючих розтинів.

7.На основі аналізу гомеоморфності інформаційних моделей поверхонь торсів різних типів фігур та їх розгорток виявлена лінійна залежність величини формоутворюючого розтину на опуклість грудей від кута нахилу верхньої опорної ділянки торсу у межах кожної повнотної групи.

8.Виявлена нелінійна залежність величини формоутворюючого розтину на опуклість живота від кута нахилу нижньої опорної ділянки торсу.

9.Вперше розроблено та обгрунтовано чотири схеми принципового конструктивного устрою чоловічого плечового одягу, що є основою для розробки базових конструкцій на фігури відповідних повнотних груп.

10.Розроблено функціональну модель процесу розробки конструкцій одягу в залежності від геометрії поверхні тіла та визначені елементи інформаційного та програмного забезпечення , що забезпечують реалізацію кожного етапу робіт у САПР.

11.Розроблений метод та програмне забезпечення підбору і трансформації ПКУ одягу з врахуванням індивідуальних особливостей фігури можуть бути використані для виробництва одягу за індивідуальними замовленнями.

12.Використання результатів проведених наукових досліджень дасть можливість:

-знизити витрати праці на стадії ескізного проекту;

-виключити повторне макетування;

-встановити оптимальні норми витрат матеріалів за рахунок зменшення припусків на уточнення конструкції;

-підвищити якість посадки готових виробів на фігурі;

-підвищити задоволеність населення готовими швейними виробами.

13.Результати роботи відкривають можливість для подальших досліджень в галузі просторового проектування одягу з врахуванням геометрії поверхні різних типів фігур.За темою дисертації опубліковано наступні роботи:


1.Богута (Хиневич) Р.В. Використання методів прикладної геометрії при конструюванні одягу // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів.-К.:ДАЛПУ,1996.-Ч.1.-С.37-38.

2.Богута Р.В. Розробка інформаційної моделі поверхні тіла людини // Легка промисловість.-К.:ДАЛПУ,1997.-Ч.1.-С.22-23.

3.Сушан А.Т., Богута Р.В., Дорошенко Ю.О. Удосконалення інформаційної системи щодо побудови креслень конструкцій одягу // Труды 1-й международной конференции "Современные технологии ресурсо-энергосбережения".-К.-Вып.2.-1997.-С.103-105.

4.Богута Р.В. Створення комп`ютерної геометричної моделі поверхні тіла людини для конструювання одягу // Збірник статей "Інженерна графіка та геометричне моделювання із застосуванням комп`ютерної технології".-Рівне,1997.-С.13.

5.Сушан А.Т., Богута Р.В., Дорошенко Ю.О. Комп`ютерна технологія конструювання одягу: формування інформаційної моделі // Збірник статей "Інженерна графіка та геометричне моделювання із застосуванням комп`ютерної технології".-Рівне,1997.-С.14-17.

6.Богута Р.В. Розробка інформаційної моделі поверхні тіла людини в системі автоматизованого проектування одягу // Вісник Технологічного універси-тету Поділля,1998.-№2.-С.43-45.

7.Сушан А.Т., Богута Р.В. Розробка вихідних розгорток конструкцій одягу з врахуванням індивідуальних особливостей будови тіла людини // Легка промисловість.-К.:ДАЛПУ,1998.-Ч.1.-С.27-28.

8.Богута Р.В., Музыка А.И., Пашко И.И., Сушан А.Т. Совершенствование метода построения чертежа типовой конструкции одежды // Тезисы докладов научной конференции молодых ученых и студентов.-К.:УГАЛП,1993.-С.25.


РЕЗЮМЕ

Хиневич Р.В. Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини.-Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 "Технологія швейних виробів". Державна академія легкої промисловості України. Київ. 1999 р.

Дисертацію присвячено питанням розробки конструктивного устрою одягу в залежності від геометричних параметрів поверхні тіла. Створено новий метод формування антропометричної інформації, що відображає характеристику геометрії поверхні тіла, щодо конструювання одягу на різні типи фігур. Розроблено інформаційну модель поверхні чоловічого торсу на основі лінійних і дугових розмірних ознак фігури. Визначено принципи формоутворення поверхні тіла при її площинному відображенні. Встановлено, що розгортки поверхонь фігур з різною геометрією форми мають різний конструктивний устрій, який визначається напрямом та величиною формоутворюючих розтинів. Визначено графічні залежності геометричних параметрів поверхні торсу чоловічої фігури та формоутворюючих розтинів її