LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методів проектування базових конструкцій верхнього жіночого одягу

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИБІЛЕВИЧ АЛЛА ЮРІЇВНАУДК 687. 016. 5УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ
ПРОЕКТУВАННЯ БАЗОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ВЕРХНЬОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУСпеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 1999

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Державній академії легкої промисловості України (ДАЛПУ) Міністерства освіти України.


Науковий керівник - кандидат технічних наук доцент

Кузнєцова Нонна Дмитрівна, ДАЛПУ,

кафедра технології та конструювання

швейних виробів.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук професор Щербань Володимир Юрійович, ДАЛПУ, завідувач сектором теоретичної механіки кафедри фізики;

кандидат технічних наук доцент Міщенко Ганна Іллівна, Хмельницький інститут конструювання та моделювання швейних виробів, проректор.


Провідна установа:

Технологічний університет "Поділля" Міністерства освіти України, м. Хмельницький.


Захист відбудеться "17"листопада1999 р. о 10годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 у Державній академії легкої промисловості України, 252011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДАЛПУ, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий "10"вересня1999 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н. професор Журавський В.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Відповідно до Програми розвитку легкої промисловості України до 2000 року один з приорітетних напрямків полягає у підвищені конкурентоспроможності і якості товарів широкого вжитку. У цьому зв'язку розробка та освоєння нових форм виконання проектних робіт при створенні одягу, що грунтуються на використанні сучасних технічних засобів, є важливим завданням, яке стоїть перед працівниками швейної галузі.

Поряд із загальними вимогами, що висуваються до виробів промислового виробництва (корисність, надійність, вигода використання), при проектуванні одягу особливе значення має також задоволення різноманітних особистих вимог споживачів. Окреме місце серед них посідають вимоги художньо-естетичного порядку, що чималою мірою ускладнює процес промислової розробки одягу.

Розвиток науки, техніки, технології промислового виробництва визначив можливість вирішення означеної проблеми з використанням принципів та методів типового проектування. При цьому головне завдання полягає у попередній інженерно-технічній розробці базових зразків одягу. На їхній основі створюються різноманітні моделі-модифікації з урахуванням розвитку художнього стилю, зміни вимог споживачів та інших чинників.

У нинішній час трудомісткість підготовки базових конструкцій у загальному процесі створення одягу становить близько 60-70%. При цьому характерною особливістю є використання традиційних методів конструювання, заснованих на площинному вирішенні задач об'ємного проектування.

Враховуючи важливість якнайповнішого задоволення індивідуальних вимог споживачів при розробці одягу промислового виробництва, а також необхідність підвищення якості виконання проектних робіт актуальними і своєчасними є дослідження, спрямовані на вирішення науково-технічних завдань щодо подальшого удосконалення методів проектування базових конструкцій одягу з використанням сучасної обчислювальної техніки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з тематичним Планом держбюджетних науково-дослідних робіт Міністерства освіти України до 2000 рoку, які здійснені у Державній академії легкої промисловості за напрямком "Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення".

Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи полягала в удосконаленні методів розробки базових конструкцій жіночого верхнього одягу у системі автоматизованого проектування на основі встановлення залежностей між конструктивними параметрами виробів.

Для досягнення поставленої мети у роботі передбачене вирішення таких завдань:

 • Конкретизація складу та змісту основних вихідних даних, що визначаються особистими вимогами споживачів і необхідних для вирішення художньо-естетичних завдань типового проектування одягу.

 • Формування інформаційно-графічного масиву даних про художньо-конструктивне рішення базових форм одягу.

 • Розробка математичного, інформаційного і програмного забезпечення для побудови розгорток поверхні базових форм одягу у системі автоматизованого проектування.

 • Розробка принципової структурної послідовності створення базових конструкцій верхнього жіночого одягу на стадії ескізного проекту.

  Як об'єкт досліджень обрані конструкції базових моделей верхнього жіночого одягу (зміст робіт, методи та засоби їхнього проектування).

  Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній викладені і теоретично обгрунтовані структура та зміст творчих робіт на стадії ескізного проекту, спрямовані на створення базових конструкцій одягу, і розроблені рекомендації щодо їх виконання, у тому числі:

  • спосіб характеристики будови фігури споживача щодо конструювання одягу різних видів, в основі якого лежить принцип ділення поверхні фігури людини за антропоморфними поясами з встановленням характерних точок та ліній переходу;

  • методика визначення базових варіантів форм одягу, яка забезпечує можливість підвищення ефективності спільної роботи спеціалістів при створенні нових зразків виробів на основі більш повної кількісної характеристики форм одягу, що проектується;

  • метод побудови розгорток поверхні одягу, заснований на встановлених закономірностях і виявлених нових функціонально зумовлених зв'язків між конструктивними параметрами одягу (на прикладі основної ділянки плечових виробів), що забезпечує мінімальні похибки при заданій точності побудови;

  • метод побудови деталей базових конструкцій одягу, заснований на модульному принципі, особливість якого визначається удосконаленою послідовністю розробки деталей конструкції виробу у системі автоматизованого


 •