LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методів проектування базових конструкцій верхнього жіночого одягу

проектування за рахунок вилучення етапів побудови лінійного каркасу фігури людини та одягу.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:

  • запропонований склад та зміст інформації щодо проектування макетів типових фігур, промислових манекенів для одягу, а також для розробки нових стандартів, які відбивають характеристику жіночих фігур щодо умов промислового виробництва;

  • підготовлений інформаційно-графічний масив даних для більш повної кількісної характеристики форми зразка одягу, що проектується, (на прикладі плечової ділянки верхніх жіночих виробів) у вигляді бібліотеки (каталогу) базових варіантів її художньо-конструктивного рішення;

  • розроблені алгоритми та програми для апроксимації основної ділянки опорної поверхні типової (індивідуальної) жіночої фігури і плечової ділянки виробу тривимірними геометричними образами; для побудови розгорток плечової ділянки одягу різних видів та художньо-конструктивних рішень. Вони стали основою розробки нової форми виконання проектних робіт із застосуванням сучасних обчислювальних засобів на стадії ескізного проекту.

Результати роботи пройшли апробацію у виробничих умовах ДЗАОШТФ "Дніпро" (м. Дніпропетровськ), СУШАТ "Весна" (м. Львів), українсько-білоруськом АТЗ "Покстерс" (м. Київ), ТОВ "Маринка" (м. Київ).

Теоретичні та практичні результати дослідження використовуються у навчальному процесі ДАЛПУ при виконанні лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці та вирішенні теоретичних і експериментальних завдань. Статті опубліковані у співавторстві із Н.Д.Кузнєцовою, підготовлені при її безпосередній участі як наукового керівника.

Апробація результатів роботи. Основні результати дослідження доповідалися, обговорені та отримали позитивну оцінку на II-му Міжнародному симпозіумі "Творчість. Технологія. Маркетинг" Технічного Університету Молдови у 1997 р. (м. Кишинів), на XI-й Міжнародній конференції Технічного Університету "Г. Асаки" з текстилю та шкіри у 1997 р. (м. Ясси, Румунія), на наукових конференціях молодих учених та студентів ДАЛПУ (1997 – 1999 рр.).

У повному обсязі результати дисертаційної роботи доповідалися і схвалені на науковому семінарі кафедри технології і конструювання швейних виробів (березень, 1999 р.), і на міжкафедральному науковому семінарі (квітень, 1999 р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 друкованих робіт.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Основна частина роботи викладена на 153 сторінках, містить 43 рисунка, 13 таблиць. Перелік літературних джерел налічує 136 найменувань. Додатки наведені на 59 сторінках.


ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, представлений стислий аналіз проблеми, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі здійснений огляд матеріалів щодо проблеми типового проектування та аналіз досвіду промисловості щодо використання базових зразків одягу при створенні моделей-модифікацій.

Встановлено, що актуальними є два цикли робіт, які спрямовані на більш повне задоволення вимог споживачів до сучасного одягу, включаючи особисті вимоги художньо-естетичного порядку.

До першого циклу входять роботи щодо проектування базових зразків одягу, у т.ч. щодо перспективного проектування асортименту одягу з урахуванням його цільових функцій та конкретних умов використання. Це є цикл перспективного проектування.

До другого циклу входять роботи щодо безпосереднього проектування на основі даних про базові зразки різноманітних моделей-модифікацій одягу. Це цикл поточного проектування.

Очевидно, що якість робіт, які виконуються у другому циклі, великою мірою залежить від якості проектування базових зразків одягу, що і визначило напрямок подальшого дослідження.

Виявлено, що виконані у різний час науково-дослідні роботи щодо удосконалення проектування базових зразків одягу визначили два напрямки творчої діяльності у цій сфері.

Перший напрямок пов'язаний із формуванням та конкретизацією вихідних даних необхідних для створення базових зразків одягу. Виявлено, що у процесі вирішення художньо-естетичних завдань проектування особливу роль відіграють вихідні дані про поверхню фігури людини та про поверхню зовнішньої форми одягу.

Встановлено, що наявна на сьогодні інформація про характеристику поверхні фігур типової тілобудови недостатня як для розробки одягу, так і для проведення досліджень з проблем конструювання. У цьому зв'язку вимагають вирішення завдання пов'язані з конкретизацією даних про будову поверхні фігури людини.

Що стосується характеристики форми проектованого одягу, то нараз вона, як правило, представлена ескізом, який розроблений художником. Недостатній обсяг наявних при цьому кількісних даних визначає актуальність вирішення завдань щодо конкретизації інформації про художньо-конструктивне рішення форми одягу, що використовується на стадії ескізного проекту.

Дослідження іншого напрямку присвячені розвитку принципів та вдосконаленню методів проектування базових конструкцій одягу.

На сьогодні нагромаджено чималий практичний матеріал щодо розробки базових конструкцій одягу. Але внаслідок приблизного розрахунково-графічного характеру традиційних методів, зміна конструктивних параметрів одягу великою мірою залежить від рівня кваліфікації та суб'єктивних особливостей фахівців.

Для ефективного вирішення завдань типового проектування важливе створення нетрадиційных методів розрахунку конструкцій виробів із застосуванням сучасної обчислювальної техніки. Аналіз існуючих методів розробки деталей одягу у системі автоматизованого проектування (ЦНДІШП, УкрНДІШП-КТІЛП та ін.) виявив, що, незважаючи на різний перелік робіт, які при цьому виконуються, їм притаманна спільна послідовність переробки інформації, а саме: поверхня фігури людини – поверхня зовнішньої форми одягу, що проектується - розгортки поверхні зовнішньої форми одягу.

Виконаний аналіз матеріалів щодо розглядуваної проблеми дозволив уточнити мету і визначити шляхи вирішення поставлених завдань.

У другому розділі викладені матеріали дослідження стосовно вирішення першого завдання спрямованого на конкретизацію складу та змісту вихідних даних, що визначаються особистими вимогами споживачів і необхідних для створення базових зразків одягу. З цією метою виконано аналіз основних способів характеристики поверхні фігури людини та поверхні форми одягу,