LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методів проектування базових конструкцій верхнього жіночого одягу

а3=3,310-7; т1=2,5; т2=3.

У ході дослідження плечової ділянки виробу відзначено, що окрім прямої лінія плечового шва зустрічається різної кривизни. У зв'язку з цим у роботі було вирішено завдання щодо визначення взаємозв'язку між конструктивними параметрами плечової ділянки виробу при від'ємній та додатній кривизні лінії плечового шва. Встановлено, що, використовуючи метод апроксимації відповідним геометричним образом (однопорожнинним гіперболоїдом або еліпсоїдом) можна з достатньою мірою точності формалізувати плечову ділянку виробу із різною кривизною лінії плечового шва та визначити значення її конструктивних параметрів.

На основі встановлених залежностей між основними та підпорядкованими конструктивними параметрами плечової ділянки виробу розроблений метод побудови розгорток поверхні одягу, з використанням якого були отримані розгортки досліджуваної ділянки залежно від конструктивного рішення її форми (табл. 3).

Таблиця 3

Розгортки базових варіантів конструктивного рішення плечових ділянок виробу

U 1, L1


U1, L2U1, L3U 2, L1U2, L2U2 , L3У результаті вирішення поставленого завдання отримані алгоритми та відповідні комп'ютерні програми, які склали основу для подальшого удосконалення методу побудови деталей конструкцій одягу у системі автоматизованого проектування.

У п'ятому розділі описані основні етапи планування та аналізу результатів експерименту, який проведено з метою перевірки коректності зроблених допущень при побудові аналітичної моделі плечової ділянки виробу. Він базується на ротатабельному плані другого порядку для двох чинників (довжини лінії плечового шва та кута нахилу лінії плечового шва).

У результаті експерименту отримана математична модель модифікації плечової ділянки базової конструкції жіночого верхнього одягу залежно від значень її основних конструктивних параметрів. Модель представлена сукупністю рівнянь регресії для досліджуваних параметрів у табл. 4.

Таблиця 4

Встановлення взаємозв'язку між конструктивними параметрами плечової ділянки виробу

N п/п

Назва конструктивного параметру


Рівняння регресії

Базові варіанти конструктивного рішення плечової ділянки виробу
I – U1,L1

II -U1,L2

III -U1,L3

IV -U2,L1

V -U2,L2

VI-U2,L3

1.

Середній радіус кривизни лінії пройми,см


RCR=12,9-0,63L+0,18U+0,03L2


10,01


10,42


9,92


11,36


11,79


11,23

2.

Периметр плечової ділянки виробу,см


P=75,4+0,34U-0,48L+0,02L2


72,90


73,07


72,90


75,45


75,62


75,48

3.

Площа плечової ділянки виробу, см2


S=173,6+8,6L


287,98


302,17


274,22


287,98


302,17


274,22

4.

Ступінь облягання виробом плечової ділянки жіночої фігури, %


Q=1001,609,53-6,4215,5126,728,33


У шостому розділі відбиті результати виконаної роботи, яка була спрямована на розробку принципової структурної послідовності створення базових конструкцій верхнього жіночого одягу на стадії ескізного проекту.

З цією метою на основі підготовленого при попередньому дослідженні відповідного забезпечення щодо апроксимації поверхні жіночої фігури і виробу; щодо побудови розгорток поверхні базових форм одягу, а також з урахуванням модульного принципу був розроблений метод створення деталей конструкції одягу у системі автоматизованого проектування.

У підсумку виконаної роботи розроблена принципова структурна послідовність створення базових конструкцій верхнього жіночого одягу на стадії ескізного проекту, основними етапами якою є:

 • Аналіз наведеного у ескізі художньо-конструктивного рішення форми одягу, що проектується, по конструктивних поясах, які відповідають виділеним антропоморфним поясам.

 • Зіставлення художньо-конструктивного рішення форми одягу з базовими варіантами, які наявні у підготовленому інформаційно-графічному масиві даних. Вибір відповідного варіанту для його подальшого опрацювання.

 • Відтворення художньо-конструктивного рішення форми одягу з використанням запропонованого методу побудови деталей конструкції одягу у системі автоматизованого проектування.

  На кожному етапі запропонованої послідовності розроблені види інформаційного, графічного та програмного забезпечення.

  У завершальній частині роботи наведені відомості про виробничу апробацію основних результатів роботи на підприємствах відповідного профілю та розрахунок очікуваного економічного ефекту.

  Оцінка економічної ефективності виконаного дослідження проводилася з використанням елементів функціонально - вартісного аналізу. Показниками економічної ефективності на ДЗАОШТФ "Дніпро" є: зниження витрат часу на розробку моделі одягу – близько 40%, зростання продуктивності праці конструктора – до 50%, економія матеріалів за рахунок зменшення припусків на уточнення розмірів деталей конструкції – на 10-15%.

  Соціальна ефективність проведеного дослідження зумовлена підвищенням ступіня задоволення художньо-естетичних вимог споживачів до одягу промислового виробництва.


  ВИСНОВКИ


 • Встановлено, що для підвищення


 •