LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методів проектування базових конструкцій верхнього жіночого одягу

якості швейних виробів, а також для якнайповнішого задоволення різноманітних вимог споживачів до одягу промислового виробництва, у тому числі вимог художньо-естетичного порядку, доцільним є створення прогресивних форм виконання проектних робіт із застосуванням принципів типового проектування, який передбачае попередню інженерно-технічну розробку базових зразків одягу.

 • На основі аналізу матеріалів щодо проблеми досліджень визначено, що до цього часу сформувалися два основних напрямки удосконалення процесу створення базових зразків одягу з урахуванням художньо-естетичних вимог споживачів. Перший пов'язаний із формуванням і конкретизацією вихідних даних, які необхідні для створення базових зразків одягу. До них у першу чергу належать відомості про поверхню фігури людини і про поверхню зовнішньої форми одягу. Другий напрямок присвячений розвитку принципів та удосконаленню методів проектування базових конструкцій одягу на основі використання сучасної обчислювальної техніки.

 • У результаті виконаного аналізу способів характеристики вихідних даних конкретизований склад та зміст інформації щодо характеристики поверхні фігури споживача. Із застосуванням положень класичної антропометрії для конструювання одягу різних видів був розроблений спосіб характеристики поверхні жіночої фігури. Запропонований склад інформації може бути використаний при проектуванні макетів типових фігур, промислових манекенів для одягу, а також для розробки нових стандартів, які відображають характеристику жіночих фігур стосовно умов промислового виробництва.

 • На основі здійсненної оцінки способів та засобів художньо-конструктивної характеристики поверхні одягу конкретизований склад інформації, яка необхідна для більш повної якісної та кількісної характеристики зовнішньої форми одягу, що проектується. Удосконалено класифікацію способів і засобів характеристики художньо-конструктивного рішення зовнішної форми одягу, що забезпечує можливість для науково обгрунтованого підходу до вибору відповідного способу на стадії ескізного проекту.

 • Для формування інформаційно-графічного масиву даних на стадії ескізного проекту розроблена методика встановлення базових варіантів художньо-конструктивного рішення форм одягу (на прикладі основної ділянки плечових виробів із вшивним рукавом). Застосування запропонованих принципів підготовки відповідної інформації дозволяє підвищити об'єктивність якісної та кількісної характеристики базових форм одягу, що проектується.

 • Розроблені основні теоретичні положення, інформаційне та програмне забезпечення для створення математичних моделей основної ділянки опорної поверхні жіночої фігури і плечової ділянки виробу. Із застосуванням методу апроксимації поверхні алгебраїчними поверхнями другого порядку встановлено, що найбільш сприйнятним геометричним образом досліджуваних об'єктів є конус другого порядку.

 • Розроблено математичне, інформаційне та програмне забезпечення для побудови розгорток поверхні зовнішньої форми одягу у системі автоматизованого проектування. На основі дослідження аналітичної моделі плечової ділянки виробу теоретично встановлені та експериментально підтверджені залежності і нові функціонально зумовлені зв'язки між її основними конструктивними параметрами – довжина лінії плечового шва і кут нахилу лінії плечового шва – та підпорядкованими конструктивними параметрами: форма верхньої частини лінії пройми, периметр і площа плечової ділянки виробу, ступінь облягання виробом плечової ділянки жіночої фігури. Визначена взаємозалежність між зазначеними конструктивними параметрами при різній кривизні лінії плечового шва. Отримані результати можуть бути використовані як у ручному, так і у автоматизованому проектуванні одягу.

 • Розроблений метод побудови деталей базових конструкцій одягу із застосуванням модульного принципу на основі удосконалення послідовності виконання робіт у системі автоматизованого проектування. На відміну від раніше розроблених методів, він виключає етапи створення лінійних каркасів фігури людини та виробу. Метод може бути застосований для розробки деталей конструкції одягу різних видів та форм (з урахуванням індивідуальних вимог споживачив).

 • На основі отриманих теоретичних та практичних результатів розроблена принципова структурна послідовность створення базових конструкцій верхнього жіночого одягу на стадії ескізного проекту, на кожному етапі якої розроблено відповідне інформаційне, графічне та програмне забезпечення. Промислова апробація підтвердила, що запропонована форма виконання проектних робіт при створенні одягу із застосуванням розроблених рекомендацій дозволяє підвищити ефективність спільної праці фахівців, знизити витрати часу на розробку нового зразка одягу, задовольнити у більш повному обсязі художньо-естетичні вимоги споживачів щодо одягу промислового виробництва. Очікувальний річний економічний ефект від впровадження теоретичних та практичних результатів роботи на одному підприємстві відповідного профілю становитиме близько 8800 тис. грн.


  За темою дисертації опубліковано такі роботи:


 • Билевич А.Ю., Кузнецова Н.Д. Исследование взаимосвязи покроя рукава с формой плечевого участка // Creativitate. Tehnologie. Marketing. Materialele celui de-al II-lea Simpozion Internaţional Universitar. Chişinău 28-29 mai 1997. – Ęčшинев: Tehnica. Universitatea Tehnică a Moldovei. - 1997. - Ń. 101.

 • Bіlevici Ala, Kyzneţova N.D. Analiza evoluţiei formei liniei umărului // Lucrările celei de a XI-a conferinţe romăne de textile şi pielărie. Iaşi, 23-24 octombrie 1997. Tricotage. Confecţii textile. – ссы: Аnkarom.- 1997.- С. 294-298.

 • Білевич А.Ю., Кузнєцова Н.Д. До дослідження факторів, які впливають на формоутворення плечової ділянки жіночого верхнього одягу // Легка промисловість. - К. : ДАЛПУ, - 1997. - С. 16-17.

 • Білевич А.Ю. Характеристика будови поверхні жіночої фігури для конструювання одягу // Легка промисловість. - 1998. - № 4. - С. 38.

 • Білевич А.Ю. Аналіз характерних ознак форми плечового поясу одягу. // Легка промисловість. - К. : ДАЛПУ, - 1998. - С. 10-12.

 • Білевич А.Ю. Еволюція форми плечового поясу одягу. // Легка промисловість. - К. : ДАЛПУ, - 1998. - С. 13-15.


  АНОТАЦІЯ


  Білевич А.Ю. Удосконалення методів проектування базових конструкцій верхнього жіночого одягу. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. - Державна академія легкої промисловості України, Київ, 1999.

  У дисертації представлені результати


 •