LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методів формоутворення корсетних виробів бюстгальтерної групи

21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
На правах рукопису

УДК 687.256.023Бірілло Інна Валеріївна


УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ

ФОРМОУТВОРЕННЯ КОРСЕТНИХ

ВИРОБІВ БЮСТГАЛЬТЕРНОЇ ГРУПИ


Спеціальність 05.19.04-

Технологія швейних виробів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ - 1999

Дисертація є рукописом.


Роботу виконано в Державній академії легкої промисловості України (ДАЛПУ) Міністерства освіти України

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент

Сушан Алла Тимофіївна, ДАЛПУ,

доцент кафедри технології та конструювання

швейних виробів

Офіційни опоненти – доктор технічних наук, професор

Щербань Володимир Юрійович, ДАЛПУ,

професор кафедри;кандидат технічних наук, доцент

Мішенко Ганна Іллівна

Хмельницький інститут конструювання та

моделювання швейних виробів,

доцент, завідуюча кафедрою

Провідна установа - Технологічний університет "Поділля" Міністерства освіти України, м.Хмельницький

Захист відбудеться 23червня 1999 р.о10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 у Державній академії легкої промисловості України, 252011, Київ - 11 МСП, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ДАЛПУ.
Автореферат розісланий 21 травня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н., доцент Журавський В.А.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Ефективне вирішення задач, спрямованих на скорочення термінів процесу проектування, підвищення якості посадки одягу на фігурі, забезпечення швидкої зміни моделей та розширення асортименту в конкурентних умовах можливе лише в разі широкого використання інтегрованих комп'ютерних систем виробництва.

Одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень у швейній галузі є розробка нових сучасних методів математичного моделювання поверхні тіла людини, як вихідної інформації для побудови креслень конструкції. Найскладнішим є конструювання корсетних виробів бюстгальтерної групи. Це пов'язано з широкою різноманітністю форм грудних залоз, складністю їх математичного моделювання, анатомо-фізіологічними особливостями будови тіла жінки, а також з вимогами моди.

Сучасна технологія виготовлення корсетних виробів грунтується на визначеній класифікації типових фігур, яка включає деяку встановлену кількість типорозмірів й передбачає кілька повнот, що не дозволяє поширити різноманітність форм фігур у залежності від моди. Широке розповсюдження типових конструкцій, тиражування виробів викликає незадоволеність населення, а це, у свою чергу, не сприяє підвищенню конкурентоздатності вітчизняних корсетних виробів.

На форму будь-якого виробу впливають стиль та мода, які відображають естетичні вподобання суспільства. Тому форма змінюється не тільки завдяки прогресу технології, появі нових матеріалів, змінам конструкції, а й відповідно до стилю та моди епохи. Завдаючи тілу позитивну деформацію, сприяючи естетичному його оформленню, ліквідуючи природні недоліки фігури та не створюючи дискомфорту бюстгальтерні вироби повинні бути каркасом для побудови верхнього жіночого одягу.

Крім того, різноманітність форм грудних залоз жінок потребує індивідуального підходу при проектуванні корсетних виробів. Конструктивна недосконалість моделей бюстгальтерів - одна з основних причин розвитку різних захворювань молочних залоз у жінок.

Тому дослідження, спрямовані на конструювання моделей різноманітних форм, з метою створення комплексної автоматизації процесу проектування бюстгальтерів на основі розробки методичного, інформаційного, математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення з широким використанням сучасної техніки, є актуальними.


Метою роботи є створення комп'ютерної технології процесу побудови креслень конструкцій корсетних виробів різних форм та розмірів.

Для досягнення вказаної мети у дисертаційній роботі вирішувались такі задачі:

 • Створити інформаційну геометричну модель первинної форми грудної

  залози.

  2. Розробити спосіб трансформації первинної форми моделі поверхні у будь-яку задану.

  3. Розробити спосіб розгортки-згортки математичної моделі поверхні грудної залози.

  4. Створити комп'ютерний технологічний процес побудови креслень дета-лей конструкцій корсетних виробів різноманітних форм та розмірів.

  5. Реалізувати розроблене математичне забезпечення у вигляді САПР кор-сетних виробів бюстгальтерної групи.


  Об'єктом дослідження є конструктивна будова, методи проектування корсетних виробів та антропометричні характеристики грудних залоз.


  Методи дослідження. В роботі використані сучасні математичні методи прикладної геометрії поверхонь, чисельні методи, теорія геометричних, зокрема, політканинних, перетворень, методи формалізації, алгоритмізації інженерно-конструкторських задач, інструментальні засоби комп'ютерної графіки. Дослідження проводились з позицій загальнометодологічного системного підходу.


  Наукова новизна роботи визначається наступним:

 • Вперше розроблено математичний апарат із застосуванням політканинних перетворень, що дозволяє створювати різні геометричні моделі теоретичної поверхні грудної залози.

 • Вперше розроблено інтерактивний режим процесу формоутворення поверхні грудних залоз бажаних форм у готовому виробі.

  Удосконалено метод одержання розгорток ділянок нерозгортуваних криволінійних поверхонь.

 • Вперше розроблено комп'ютерне об'ємне та площинне конструювання деталей чашки бюстгальтера.

 • Вперше розроблено комплексну комп'ютерну технологію проектування корсетних виробів бюстгальтерної групи.


  Практичне значення роботи полягає в тому, що:

  – розроблено комп'ютерний дизайн бюстгальтерних виробів;

  – створено інтегровану САПР "KORSET" конструювання бюстгальтерів для впровадження на підприємствах, яка скорочує термін розробки та сприяє швидкому впровадженню конструкцій нових форм;

  – розроблену технологію процесу побудови креслень конструкцій бюст-гальтерних виробів впроваджено на АТ "Глорія" (м.Київ);

  – теоретичні та практичні результати роботи використовуються в учбо-вому процесі у дисциплінах "Конструювання одягу з елементами САПР", "Геометрія поверхні одягу" та "Основи прикладної антропології" в ДАЛПУ.


  Особистий внесок


 •