LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методів формоутворення корсетних виробів бюстгальтерної групи

визначає його естетичні якості. Цей процес має ітеративний характер, відбувається у інтерактивному режимі й триває доти, доки не буде отримана задовільна конструкція чашки бюстгальтера;

конструювання інших деталей, що узгоджуються своєю формою з чашкою (поверхнею грудної залози).

Апробація результатів роботи виконувалась в умовах АТ "Глорія" в м.Києві. Впровадження комп'ютерної технології процесу побудови бюстгальтерних виробів має певні соціально-економічні наслідки, серед яких значне скорочення процесу проектування, зріст продуктивності праці та зміна її характеру. Наведена методика змінює послідовність проектування , поліпшує якість моделей та сприяє скороченню термінів розробки і швидкому впровадженню конструкцій нових форм. Зникає необхідність використання манекенів і зберігання лекал.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи визначався на основі типового методу розрахунку економічної ефективності впровадження нових заходів. Показниками ефективності є: зниження працемісткості процесу проектування при розробці нової моделі t - 53%, зріст продуктивності праці ПП- 114%, економія матеріалів за рахунок виключення повторного макетування ЕМ - 47%. Виготовлені конструкції різних форм на одну типову фігуру за послідовністю комп`ютерного проектування бюстгальтерів доводять високу точність відтворення торса жінки-першоджерела та задовольняють сучасним вимогам, які пред`являються споживачами до таких виробів.Загальні висновки по роботі


1. З аналізу літературних джерел встановлено:

– в існуючих на даний час методах побудови деталей конструкції корсетних виробів бюстгальтерної групи форма виробів задається кресленням конструкції, яка отримана розрахунково-графічним способом, що істотно ускладнює відтворення необхідної об'ємної форми бюстгальтерних виробів і вимагає їх обов'язкової корекції шляхом примірювання;

– сучасні корсетні вироби виготовляються однієї форми на обмежену кількість типорозмірів, не враховують індивідуальні анатомо-фізіологічні особливості будови жіночого тіла та не узгоджуються з модою, що не задовольняє споживачів;

– різноманітність форм корсетних виробів в їх еволюційному розвитку доводить незакономірність принципів формоутворення та необхідність використання провідних методів прикладної геометрії поверхонь при створенні конструкцій.

2. Встановлено склад розмірних ознак, які визначають формомоделюючі параметри поверхонь грудних залоз та засіб їх отримання, що складають первинну геометричну модель форми грудної залози.

3. Створено методичне, математичне та програмне забезпечення тран-сформації первинної геометричної моделі у задаючу ГМ шляхом перерахунку об'ємно-просторових координат у робоче поле AutoCAD.

4. Проведено адаптацію математичного апарату політканинних перетворень, щодо формування поверхні до будь якої заданої форми грудної залози з урахуванням фізіологічно-небезпечних зон.

 • Розроблено методичне, математичне та програмне забезпечення розгортки-згортки складових частин теоретичної поверхні грудної залози відносно U-V-ліній із застосуванням методів усередненої триангуляції та гнучкої кліті.

 • Розроблено комп'ютерний дизайн, що дозволяє моделювати деталі конструкції бюстгальтерних виробів за конструктивно-декоративним устроєм, як в об'ємі так і на площині.

  7. Отримано замкнений, циклічний, технологічний процес, реалізований у вигляді САПР "KORSET", який забезпечує інтерактивний, багатоваріантний пошук конструкцій бажаних форм.

  8. Отримано позитивні оцінки практичної реалізації комп'ютерної тех-нології на АТ "Глорія".  За темою дисертації опубліковано такі роботи: • Бирилло И.В., Сушан А.Л., Тарутинов В.И. О необходимости учета индивидуальных анатомо-физиологических факторов при конструировании корсетных изделий // Легка промисловість. - 1997. -№1. - С.17.

 • Бірілло І.В., Сушан А.Т. Удосконалення методів побудови розгор

  ток - оболонок для конструювання корсетних виробів // Наукові праці. К.: ДАЛПУ.-Ч.1.- 1995. - С.11.

  3. Бірілло І.В., Сушан А.Т. Дослідження методів формоутворення кор-сетних виробів // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. К.: ДАЛПУ.- Ч.1.- 1996. - С.36.

  4. Бірілло І.В., Сушан А.Т., Дорошенко Ю.О. Політканинні перетворення у варіативному конструюванні корсетних виробів // Легка промисловість. Наукові праці молодих вчених та студентів. К. - Ч.1.- 1997. - С. 9-10.

  5. Бірілло І.В., Сушан А.Т., Дорошенко Ю.О. Комп'ютерний дизайн корсетних виробів бюстгальтерної групи // Легка промисловість. Наукові праці молодих вчених та студентів. К..- Ч.1.-1998. - С.24-26.

  6. Бірілло І.В. Геометричні моделі у конструюванні й підготовці ви-робництва корсетних виробів // Прикл.геометрія та інж. графіка.- К.: КДТУБА, 1997.- Вип.62.- С.214-217.

  7. Дорошенко Ю.О., Бірілло І.В., Яценко В.В. Конструювання умовно- то-пографічних поверхонь з політканинно-подібними перерізами для цілей швейної галузі // Прикл.геометрія та інж. графіка.- К.: КДТУБА, 1996.- Вип.61.- С.152-156.

  8. Бірілло І.В. Отримання первинної геометричної інформації для інди-відуального конструювання бюстгальтерних виробів // Труды 1-ой международной конференции "Современные технологии ресурсо-энергосбережения". К.: 1997.- С.106-108.

  9. Бірілло І.В., Сушан А.Т., Дорошенко Ю.О. Комп'ютерна технологія індивідуального конструювання корсетних виробів // Збірник статей "Інженерна графіка та геометричне моделювання із застосуванням комп'ютерної технології". Рівне, 1997. - С.18-21.

  10. Филимонова Т.А., Бирилло И.В., Гомонова О.В. Исследования по определению исходных данных при проектировании корсетных изделий //Тезисы докладов научной конференции молодых ученых и студентов. К.: ДАЛПУ. -1993. - С.24.

  11. Филимонова Т.А., Бирилло И.В. Разработка рациональных базовых конструкций корсетных изделий бюстгальтерной группы с учетом анатомических и физиологических факторов // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. К.: ДАЛПУ. -1994. - С.24-25.  РЕЗЮМЕ


  Бірілло І.В.Удосконалення методів формоутворення корсетних виробів. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04-"Технологія швейних виробів".Державна академія легкої промисловості України. Київ.1999р.

  Основні положення опубліковано у 11 публікаціях. Робота містить теоретичні та експериментальні дослідження по вдосконаленню процесу проектування бюстгальтерних виробів.

  Вперше розроблено комплексну комп'ютерну технологію індивідуального проектування корсетних виробів бюстгальтерної групи. Проведено адаптацію математичного апарату прикладної геометрії поверхонь для розробки формоутворення поверхні грудних залоз. Розроблено апарат деформативного конструювання формоутворюючих кривих грудної залози із залученням політканинних перетворень, який уможливлює реалізацію варіативного пошукового процесу створення теоретичної поверхні грудної залози бажаної форми. Розроблено комп'ютерний дизайн бюстгальтерних виробів.

  Приведено дані з ефективності використання результатів дослідження.

  Ключові слова: автоматизоване проектування, інтерактивний режим, топографічна поверхня, деформативне конструювання формоутворюючих кривих, формоутворення поверхні грудної


 •