LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу

перетину";

  • одержано геометричну модель технічного ескізу гармонійної фігури жінки в трьох проекціях (деклараційний патент на спосіб);

  • удосконалено класифікаційну систему морфологічних ознак тіло- будови та запропоновано механізм визначення відмін типів тілобудови фігур від гармонійно складеної фігури;

  • виявлено закономірності гармонійних рівнів внутрішніх членувань та раціональних довжин виробів для фігур різної тілобудови;

  • розроблено інформаційну модель гармонійної пропорційності для коректування модельних конструкцій на фігури з відхиленнями від типових.

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що:

  • розроблені технічні ескізи-еталони гармонійних жіночих фігур п'яти типових зростів для розробки сітки гармонійних внутрішніх членувань одягу;

  • розроблено спосіб трансформації технічного ескізу гармонійної фігури в технічний ескіз реальної фігури;

  • розроблено спосіб визначення рівнів внутрішніх горизонтальних членувань на основі гармонізації проекційних параметрів;

  • удосконалено спосіб розподілу величин талієвих виточок та розширень по лінії стегон на основі проекційних вимірів фігури.

Способи модифікування рівнів внутрішніх горизонтальних членувань та розподілу талієвих виточок і розширення по лінії стегон пройшли успішну апробацію на швейних фабриках "Євростиль" та "Хмельничанка" (м. Хмельницький).

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі Хмельницького національного університету в дисциплінах "Композиція костюма", "Основи комп'ютерного конструювання одягу", "Проектування одягу на нетипові фігури", НДРС, дипломному проектуванні.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. За безпосередньою участю автора здійснено вибір предмету дослідження, створено і удосконалено ряд методів і засобів досліджень, створено спосіб побудови і трансформації технічного ескізу гармонійної фігури жінки, виконано планування та проведення експерименту. Автору належать основні ідеї опублікованих праць, отриманого патенту, а також аналіз та узагальнення результатів роботи. Конкретний персональний внесок здобувача в опублікованих наукових працях та у співавторстві з науковим керівником полягає у вирішенні основних теоретичних та прикладних задач, участь в експериментах.

Апробація роботи Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися на IV Міжнародній конференції "Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: наука, освіта, бізнес" (17-19 вересня 2003 р., м. Київ), Всеукраїнській науково-технічній конференції "Новітні технології, матеріали та дизайн в легкій промисловості та сервісі" (9-11 жовтня 2003 р., м. Хмельницький), на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів м. Київ, КНУТД (2000 – 2004 р.), на розширеному науковому семінарі кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету (2005 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 робіт, у тому числі 5 наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 5 тез доповідей на конференціях, 1 деклараційний патент України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу,
п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних
джерел та додатків. Дисертація викладена на 145 сторінках, в тому числі містить 31 ілюстрацію та 42 таблиці, список використаних літературних джерел із 130 найменувань. Додаток включає 54 сторінки.

ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми, визначені мета, основні завдання та методи досліджень, сформульовані наукова новизна дисертації та її практичне значення.

У першому розділі виконано аналіз літературних джерел з питань параметричної бази даних (морфологічної бази даних) морфологічних ознак тілобудови людини щодо особливостей проектування одягу. Аналіз проведено за двома напрямками: основні аспекти розвитку конституційних теорій тіло будови жіночих фігур та принципами гармонійних пропорцій в модульних системах будови тіла і можливості використання методів пропорційності в розробці графічних моделей фігури і одягу.

Виявлено, що основним аспектом як медичних, так і антропологічних теорій є основні координати морфологічної конституції організму, а саме: кісткова, м'язова та жирова. Встановлено, що кісткова і м'язова координати є стабільними компонентами соми, оскільки формуються в період розвитку організму і залишаються мало змінними протягом усього життя. Саме кісткова координата обумовлює будову і розміри кісток скелету і є визначальною у формуванні типу пропорцій та постави людини.

М'язова координата має більший вплив на формування зовнішньої форми усіх частин тіла і отже характеризує тип тілобудови.

Жирова координата характеризує кількість, розміри та місце локалізації жирової компоненти, яка залежить від статі та віку, отже є лабільною і обумовлює пластику зовнішньої форми тіла, тобто також характеризує тип тіло будови.

Аналіз систем конституцій, представлений в класифікаціях антропологів, лікарів та психологів, показав, що принцип підбору і комбінації морфологічних ознак має відмінності у врахуванні характеристик координат. При цьому існуючі класифікації для загальної характеристики кісткової координати використовують метод індексів в оцінці пропорцій тіла, який не враховує морфогенетичні кореляції росту різних частин тіла.

Виявлено, що другою загальною характеристикою кісткової координати є постава, яка характеризується проекцією тіла в сагітальній площині. Кількість типів постав варіюється від трьох до дев'яти і має параметричні характеристики положення корпуса, висоти плечей, глибини талії, балансу виробу.

Однак, в існуючій антропометричній інформації для швейної галузі враховується лише один тип постави – нормальна, що унеможливлює побудову достовірних графічних моделей фігури людини на основі проекційних вимірів.

Аналіз графічних моделей канонічних систем фігур показав, що вони створювалися за модульним принципом. Еволюційне дослідження проекційних розмірів модульних систем будови тіла підтвердило використання гармонійних пропорцій, але найбільш оригінальною є канонічна система Цейзінга, в основу якої покладено числовий ряд Фібоначі. Використання числового ряду Фібоначі та ряду "золотого перетину" дає можливість відтворення графічних моделей поверхні тіла на основі законів гармонії.

За результатами аналізу класичних систем пропорційності виявлено доцільність використання в розробці модельних елементів одягу трикутника Піфагора (співвідношення катетів 2:3) на основі обґрунтування гармонійності відтворення конструктивних ліній в технічному ескізі моделі. Встановлено, що існуючі методи проектування одягу не враховують теорію гармонізації, що спричиняє суттєві складності у виборі конструктивно-композиційних рішень моделей одягу з урахуванням типу тілобудови. Наведені результати свідчать про недостатність існуючих проекційних вимірів для відтворення типової фігури за гармонійними пропорціями, відсутність обґрунтованої системи гармонійних типових жіночих фігур в розмірній класифікації відповідно до узагальненої гармонійної фігури жінки, врахування особливостей проектування одягу в сітці гармонійних членувань. На основі