LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу

використання в дослідженнях морфологічної конституції організму в якості основних координат кісткову, м'язову та жирову, як таких, що об'єктивно відтворюють геометрію поверхні тіла і можуть бути співставлені з проекційними розмірами модульних систем будови тіла при побудові графічних моделей гармонійних фігур.

 • Запропоновані принципи побудови графічних моделей гармонійних типових жіночих фігур на основі узагальненої гармонічної фігури жінки. Розроблено систему проекційних розмірів гармонійно складеної фігури жінки, в якій підлеглі розмірні ознаки обчислені за числовими членами ряду "золотого перетину".

 • Вперше розроблена класифікаційна рубрикація 26 типів жіночих фігур і запропоновано спосіб трансформації технічного ескізу узагальненої гармонійної фігури жінки на основі індексації відхилень проекційних розмірів тулуба та кінцівок.

 • Розроблено інтегровану сітку гармонійних членувань, яка відтворює горизонтальні та вертикальні лінії членувань, як систему пропорційних відрізків, побудованих за правилом "золотого перетину" відносно довжини тіла узагальненої гармонійної фігури. Це дозволило обґрунтувати спосіб обчислень лінійних вимірів конструктивних ділянок форми та удосконалити силуетні перетворення в морфологічних типах фігур з урахуванням перерозподілу прибавок та виточок.

 • Експериментально підтверджена достовірність основних теоретичних положень методу пропорційності. Запропоновано алгоритм гармонізації конструктивно-композиційних рішень одягу на основі перетворень графічної моделі гармонійних членувань для будь-якого типу споживача в класифікації рубрикацій фігури. Розроблене методичне забезпечення створює передумови удосконалення параметричного проектування одягу за законами гармонії.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ


 • Гладун О.П., Славінська А.Л. Морфологічна характеристика типологічних особливостей тілобудови жінок // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. Межвузовский журнал. – 2000. - №4. – С.110-114.

 • Гладун О.П., Славінська А.Л. Характеристика конституційних типів тіло- будови жінок // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2001. - №1. - Ч.1. Технічні науки. - С. 51-57

 • Гладун О.П., Славінська А.Л. Розробка параметричної характеристики гармонійної фігури жінки // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2002. - №1. – Ч.1. Технічні науки. – С. 81-85.

 • Гладун О.П., Славінська А.Л. Розробка варіаційних рядів гармонійних членувань жіночого легкого одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2003. - №5. - Ч.1. Технічні науки. - С. 22-26.

 • Славінська А.Л., Гладун О.П. Застосування способу індексів для визначення раціональних членувань в типах трансформованих гармонійних фігур жінок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005.- №2. –Ч.1. Т.1.Технічні науки. – С. 144-148.

 • Гладун О.П. Психоморфологічні особливості формування іміджу споживачів одягу // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів (25 - 27 квітня 2000 р.). - Т.1. - К.: КНУТД, 2000. – С. 24.

 • Гладун О.П. Взаємозв'язок морфологічних та психологічних типів споживачів одягу // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів (15-17 травня 2001 р.). - Т.1. - К.: КНУТД, 2001. – С. 38.

 • Гладун О.П. Побудова аналогових рядів композиційних горизонталей виробу // Тези доповідей І Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (24 - 26 квітня 2002 р.). - Т.1.- К.: КНУТД, 2002. – С. 30.

 • Гладун О.П. Передумови гармонізації рівня лінії низу в жіночому легкому одязі // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (23 - 24 квітня 2003 р.). - Т.1.- К.: КНУТД, 2003. - С. 24.

 • Гладун О.П. Удосконалення процесу проектування композиційно- конструктивних рішень моделей на фігури з відхиленнями // Тези доповідей III Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (19-21 квітня 2004 р.). - Т.1. - К.: КДУТД, 2004. – С. 24.

  11. Пат. 57226А Україна, А41Н3/00. Спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки / А.Л.Славінська, О.П.Гладун №2002042687; Заявлено 4.04.2002; Опубл. 16. 06. 2003. Бюл. №6.

  В статтях "Характеристика конституційних типів тілобудови жінок" та "Морфологічна характеристика типологічних особливостей тілобудови жінок" здобувачем у співавторстві з керівником розроблена класифікаційна система морфологічних ознак тілобудови жінок в групах пропорцій, постави та форми тіла. В статті "Розробка параметричної характеристики гармонійної фігури жінки" розрахована система уніфікованих проекційних розмірів гармонійної фігури жінки за числовим рядом "золотого перетину". В статтях "Розробка варіаційних рядів гармонійних членувань жіночого легкого одягу" запропонована методика розрахунку сітки гармонійних членувань та особливості проектуванні одягу з урахуванням першої. В статті "Застосування способу індексів для визначення раціональних членувань в типах трансформованих гармонійних фігур жінок" автору належить метод формування системи раціональних моделей з урахуванням типів тілобудови.

  АНОТАЦІЯ


  Сиротенко О.П. Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу. Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04. – технологія швейних виробів – Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, 2005 р.

  Дисертація присвячена питанням удосконалення проектування одягу на основі методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень. Виконано дослідження з систематизації морфологічних ознак тілобудови жінок. Розроблені графічні моделі узагальненої та типової жіночих фігур шляхом пропорційних розрахунків проекційних вимірів. Обґрунтовано побудову інтегральної сітки членувань в характеристиці форми одягу. Розроблені способи: розробки системи проекційних розмірів гармонійної жіночої фігури і перерахунку їх на розміри типової; трансформації технічного ескізу узагальненої гармонійної фігури в заданий тип морфологічної рубрикації; коригування сітки гармонійних членувань в бажані композиційні рішення; обчислення лінійних вимірів в конструкції виробу.

  Високу ефективність запропонованого методу гармонізації обґрунтовано теоретично та підтверджено практично.

  Ключові слова: метод; пропорційність; морфологічний тип; гармонійна фігура; проекційний вимір; графічна модель; технічний ескіз; трансформація; сітка членувань; спосіб перетворення.


  АННОТАЦИЯ


  Сиротенко О.П. Усовершенствование метода гармонизации конструктивно-композиционных решений женской легкой одежды. Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.04. – технология швейных изделий – Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий, 2005 г.

  Диссертация посвящена вопросам усовершенствования проектирования одежды на основании метода гармонизации конструктивно-композиционных решений путем пропорционального построения технических эскизов графических моделей фигуры и одежды.

  Выполнено исследование по систематизации морфологических признаков костной, мускульной и жировой координат телосложения женщин на основании исследования систем конституций, представленных в классификациях антропологов, врачей и


 •