LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТРИЖОВА ОКСАНА ПЕТРІВНАУДК 687.45 : 687.016УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ

КОНСТРУКЦІЙ ЖІНОЧИХ ШИТИХ ГОЛОВНИХ УБОРІВ

З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Спеціальність 05.19.04 технологія швейних виробів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Хмельницький–2007


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник:кандидат технічних наук, доцент

Баннова Ірина Мусіївна,

Хмельницький національний університет,

завідуючий кафедрою дизайну


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович,

Київський національний університет технологій та дизайну, завідуючий кафедрою технології та конструювання швейних виробів,


доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Мичко Анатолій Андрійович,

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, професор кафедри легкої та харчової промисловості


Провідна установа: Херсонський національний технічний університет

(кафедра механічної технології волокнистих матеріалів) Міністерства освіти і науки України.Захист відбудеться 12 квітня 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.03, за адресою:

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою:

29016, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 110.Автореферат розісланий 10 березня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент О.М. Домбровська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасні наукові дослідження і практичні розробки Скрипки В.К. (КНУТД), Сухарнікової В.А. (МДУДТ) спрямовані на удосконалення технології виготовлення головних уборів, закріплення, збереження їх об'ємної форми. Напрацювання Лопасової Л.В., Сперанської М.В. (МДУДТ) доповнюють антропометричну інформацію для конструювання головних уборів з врахуванням форми і рис обличчя споживача. Раздомахіним Н.Н., Слєпцовою Н.А. (СПбДУТД) розпочато розробки, направлені на впровадження САПР головних уборів. Тож, розробляються напрямки забезпечення високої якості головних уборів, однак, бракує сучасних методів визначення її показників.

На якість головних уборів впливає ступінь забезпеченості процесу проектування інформаційною базою, до якої мають входити параметри голови, показники властивостей матеріалів, характеристика умов експлуатації. Жіночі головні убори виготовляють 54–60 розмірів, виділених за виміром "обхват голови". Висоту, форму голови при конструюванні головних уборів масового виготовлення не враховують, що не дозволяє забезпечити належний рівень антропометричної відповідності цих виробів особливостям будови голів споживачів і викликає необхідність удосконалення інформаційного забезпечення та методики їх проектування.

Незалежно від ступеню автоматизації процесу проектування, оцінка показників якості головних уборів виконується на готових зразках, що збільшує витратність виробництва. Необхідно виконати поєднання етапів розробки та оцінки проектних рішень в єдиний автоматизований процес, з метою підвищення його ефективності. Тому проблема комплексного удосконалення процесу проектування та методів оцінки проектних рішень для підвищення рівня антропометричної відповідності головних уборів є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до напрямку "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" (закон України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" від 11.07.2001 р. за № 2623-111) та в відповідності з напрямком "Розробка методів дослідження матеріалів, проектування та технології виготовлення конкурентноздатних швейних виробів" (рішення НТР ТУ Поділля, протокол № 2 від 28.12.1999 р.).

Мета дослідження: удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів для підвищення рівня їх антропометричної відповідності та збільшення ефективності процесу проектування. Мета роботи досягнута в результаті вирішення таких завдань:

  • обґрунтування умов забезпечення антропометричної відповідності обраного асортименту головних уборів;

  • формування інформаційної бази даних антропоморфних ознак опорної поверхні голови і властивостей текстильних матеріалів для головних уборів;

  • розробка геометричної моделі системи "голова-головний убір", складеної з моделей опорних поверхонь голови різних морфотипів і виробів типових форм;

  • розробка методу автоматизованої оцінки антропометричної відповідності об'єктів системи "голова-головний убір" з врахуванням властивостей матеріалів виробів;

  • виконання експериментальної перевірки удосконаленого методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів за показниками антропометричної відповідності.

Об'єкт дослідження – процес проектування шитих головних уборів.

Предмет дослідження – метод проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань застосовані існуючі теоретичні і експериментальні методи та розроблений в дисертації метод автоматизованої оцінки антропометричної відповідності головних уборів. Зокрема, використані: метод апріорного ранжування факторів для оцінки вагомості показників якості обраного асортименту головних уборів; антропометричний метод для дослідження параметрів голови та розроблений контактний пристрій для їх вимірювання; стандартні інструментальні методи для визначення геометричних та механічних властивостей текстильних матеріалів і пакетів з них; розроблені спосіб і пристосування для вимірювання деформації одноосного розтягання текстильних матеріалів і пакетів; кореляційний, регресійний та дисперсійний методи для аналізу результатів; методи математичного і імітаційного моделювання; метод скінчених елементів для дослідження деформованого стану моделі системи "голова-головний убір".

Реалізація обчислень та обробка результатів експерименту виконана на ПЕОМ із застосуванням програм Excel у середовищі Windows XP, впровадження розробленого методу оцінки виконано на базі програмного комплексу Impact.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

  • теоретично обґрунтовано введення до розмірної типології голови висотних груп, типів морфологічної будови і форми голови, що дозволило сформувати інформаційну базу даних для автоматизації проектування макетів її опорної поверхні і головних уборів;

  • розроблено геометричну