LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів

модель системи "голова-головний убір", складену з цифрових і графічних моделей морфотипів голови та головних уборів типових форм, апроксимованих сукупністю кінцевих елементів, з встановленими взаємозв'язками між параметрами і властивостями моделей;

 • виявлено залежності між напруженням і деформацією пакетів текстильних матеріалів для головних уборів, на основі яких вперше виконано дослідження деформованого стану геометричної моделі системи "голова-головний убір";

 • вперше виявлено залежності між тиском головних уборів на поверхню голови, їх формоутворюючими параметрами і властивостями матеріалів, які реалізовані в розробленому методі автоматизованої оцінки рівня антропометричної відповідності виробів антропоморфним ознакам голови.

  Практичне значення отриманих результатів полягає в підвищенні рівня антропометричної відповідності шитих головних уборів з текстильних матеріалів та ефективності процесу їх проектування за рахунок того, що:

  • удосконалено класифікацію форм жіночих шитих головних уборів, яка дозволяє встановити зв'язок і підпорядкованість тектонічно-технологічних ознак форми способам формоутворення, виготовлення та конструктивному рішенню виробів;

  • розроблено пристрій для вимірювання параметрів голови (деклараційний патент України № 9370) і методику дослідження зміни їх величини в залежності від розташування лінії присаду головного убору;

  • розроблено спосіб, який дозволяє отримувати умовні розгортки поверхні головного убору за місцями типових, модельних членувань конструкції, за місцями деформації їх пакетів матеріалів;

  • удосконалено метод проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів для забезпечення високого рівня антропометричної відповідності за рахунок введення антропоморфних розмірних ознак опорної поверхні голови та розроблених рекомендацій з вибору їх формоутворюючих параметрів і методики розрахунку конструктивних прибавок, за якими розроблено художньо-конструктивні рішення виробів (патенти на промисловий зразок № 10610 і № 10611);

  • удосконалено процес проектування шитих головних уборів з текстильних матеріалів, за рахунок виключення етапів виготовлення зразка і натурних досліджень, що зменшує матеріало- і трудомісткість всього процесу.

  Результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри дизайну Хмельницького національного університету в дисципліні "Дизайн головних уборів" спеціальності 7.020200 "Дизайн". Розроблений пристрій використовують для виконання лабораторних і практичних робіт в рамках зазначеної дисципліни. Розроблені інформаційна база даних і рекомендації з проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з високим рівнем антропометричної відповідності впроваджені на підприємстві ЗАТ "Хмельницька трикотажна фабрика". Економічний ефект від впровадження результатів виникає внаслідок скорочення матеріальних (на 11 %) і часових (на 27 %) витрат процесу проектування.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці і вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. Безпосередньо автором розроблено прилад і методику дослідження зміни параметрів і форми опорної поверхні голови в залежності від проходження лінії присаду виробу, спосіб дослідження деформації розтягання текстильних матеріалів і пакетів, метод автоматизованої оцінки рівня антропометричної відповідності головних уборів. В опублікованих за результатами дисертаційних досліджень працях 1-2, 4-5, 10-13 автору належать основні положення, результати і висновки; в публікації 3 – постановка завдань; в працях 7-8 – постановка завдань і висновки; в публікаціях 6, 9 – розроблені автором прилад і методика проведення досліджень, основні положення і висновки.

  Апробація результатів. Основні положення і результати роботи доповідались на конференціях професорсько-викладацького складу кафедри технології і конструювання швейних виробів та кафедри дизайну Хмельницького національного університету (2003-2006 рр.), на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Новітні технології, матеріали та дизайн в легкій промисловості та сервісі" (м. Хмельницький, 2003 р.), на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (КНУТД, м. Київ, 2003-2006 рр.). Дисертація повністю доповідалась та отримала позитивну оцінку на міжкафедральному семінарі Інституту технологій, дизайну та сервісу Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 2006 р.)

  Публікації. За результатами досліджень опубліковано: 5 статей в фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 тези доповідей, 1 деклараційний патент України на винахід, 2 патенти на промисловий зразок, 1 інформаційний лист.

  Структура і обсяг дисертації. Дисертація подана на 249 сторінках друкованого тексту, складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основна частина викладена на 155 сторінках, містить 39 таблиць, 54 рисунки. Список використаних джерел налічує 182 найменування. Додатки вміщують 75 сторінок.


  ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обґрунтована актуальність теми, визначені мета, завдання, об'єкт та предмет досліджень, сформульовані наукова новизна і практичне значення результатів.

  В першому розділі виконано оцінку рівня забезпеченості вихідними даними процесу проектування та методів визначення показників якості шитих головних уборів. Встановлено, що при побудові конструкцій в якості параметричної інформації використовують виміри попередньо виготовленого макету виробу і розмірну ознаку – "обхват голови" (Ог). Зазначений факт є підставою висновку про недостатність обсягу вихідної антропометричної інформації у вигляді однієї розмірної ознаки для забезпечення відповідності форм і розмірів виробів формам і розмірам голови. Таким чином обґрунтована необхідність встановлення зв'язку між розмірними ознаками голови, величиною конструктивних ділянок та методикою побудови конструкцій шитих головних уборів, з метою підвищення рівня їх антропометричної відповідності.

  Аналіз літературних джерел виявив існування трьох морфологічних типів будови голови за відношенням її поздовжнього і поперечного діаметрів, які визначають форму голови: від круглої до витягнутої овальної. Проте, в проектуванні головних уборів розподіл голів за їх морфотипом не врахований, що свідчить про низький рівень забезпеченості споживачів виробами відповідних форм.

  Методом апріорного ранжування результатів експертної оцінки підтверджено переважну вагомість якісного показника – антропометрична відповідність для даного асортименту головних уборів (коефіцієнт конкордації W = 0,598 > 0 та критерій Пірсона cр2 = 165,027 > cт2 = 21,0 свідчать про узгоджений і достовірний розподіл оцінок експертів). Експериментально підтверджено статичний характер контакту в системі "голова-головний убір", що дозволяє виконувати оцінку антропометричної відповідності її об'єктів за показниками "баланс форми" та "співрозмірність" за критерієм "тиск виробу на поверхню голови", який є об'єктивним показником відповідності форм і розмірів для щільноприлеглих швейних виробів. Однак, аналіз відомих методів вимірювання тиску швейних виробів на поверхню тіла, а саме, тензометричних, виявив недоцільність їх застосування. Адже при визначенні тензодатчиками величин деформації


 •