LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів

в межах 1...10 %, характерних для статичного контакту тіла й одягу, виникає похибка в результатах вимірювання, яку викликає спосіб з'єднання тензометра із поверхнею матеріалу, оскільки полка тензометра піддається ще й деформаціям вигину і закручення. На точність вимірювання також впливає висота полки тензометра та ступінь відтворення умов дослідження. До того ж, проведення такого експерименту потребує матеріальних і часових витрат, адже його здійснюють на готових зразках виробів.

Тому для вивчення стану статичного контакту в системі "голова-головний убір" обрано метод імітаційного моделювання, який дозволяє замінити об'єкт-оригінал моделлю та вивчити властивості оригіналу шляхом дослідження властивостей імітаційної моделі. Цей метод, за умов дії малої деформації, є більш точним і раціональним, не потребує виготовлення дослідних зразків, однак, враховує властивості матеріалів виробів.

В зв'язку з вищевикладеним, дисертація присвячена удосконаленню методу проектування конструкцій шитих головних уборів, розробці методу автоматизованої оцінки рівня антропометричної відповідності виробів, що, в подальшому, забезпечило підвищення цього рівня та збільшення ефективності процесу проектування в цілому.

В другому розділі дисертації виконано розробку інформаційної бази даних для забезпечення високого рівня антропометричної відповідності та розробки методу його оцінки для жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів.

Виконано антропометричне дослідження параметрів і будови голів 244 жінок молодшої вікової групи м. Хмельницького за розробленою програмою, до якої включено вимірювання величин 7 розмірних ознак, що характеризують верхню частину голови, як опорну поверхню для обраного асортименту головних уборів. Статистична обробка результатів підтвердила репрезентативність вибірки по відношенню до генеральної сукупності. А саме, похибка відхилення розподілу величин ведучої розмірної ознаки "обхват голови" даної вибірки від нормального складає 0,74 % (критерій Пірсона чр2 = 2,55 < чт(005)2 = 14,1, коефіцієнт асиметрії gр = – 0,036 < gт(005) = = 0,37, коефіцієнт ексцесу gр = – 0,05 < gт(005) = 0,42).

Підтверджено існування в кожній розмірній групі вибірки голів з різними типами морфологічної будови: брахікранний тип (72,13 % зустрічності), мезокранний (22,54 %) і доліхокранний (5,33 %). Запропоновано показник – широтна різниця (rш), застосування якого, на відміну від існуючих критеріїв, спрощує визначення морфотипу голови:

, см, (1)

де dпоз – діаметр поздовжній голови, см;

dпоп – діаметр поперечний голови, см.

Кожному морфотипу голови визначені граничні межі широтної різниці. Встановлено існування значної різниці (до 5,4 см) між вимірами dпоз і dпоп, що викликає необхідність враховувати цей факт при побудові конструкцій шитих головних уборів. За різницею між значеннями поперечного і поздовжнього діаметрів голови визначено прямий взаємозв'язок між морфотипом і формою голови: із збільшенням різниці між dпоз і dпоп, форма голови стає витягнутою овальною.

Методом регресійного аналізу виявлено залежність, що пов'язує в єдину систему вимірів розмірні ознаки верхньої частини голови: „обхват голови", „діаметр поздовжній голови", „діаметр поперечний голови", „висота верхньої частини голови спереду", яку можна оцінити за рівнянням множинної регресії:

, (2)

де – середньоарифметичне виміру "обхват голови", см;

– середньоарифметичне виміру "діаметр поздовжній голови", см;

– середньоарифметичне виміру "діаметр поперечний голови", см;

– середньоарифметичне виміру "висота верхньої частини голови спереду", см.

За виявленою залежністю можна визначити середню величину розмірної ознаки в системи вимірів опорної, для даного асортименту виробів, поверхні голови.

Розроблено напрямки удосконалення розмірної типології верхньої частини голів жінок, як опорної поверхні для головних уборів, що доповнює інформаційне забезпечення процесу проектування цих виробів і контрольних макетів голови, а саме:

1) виділено висотні групи голови за виміром Вгп: І група в межах 7,0...8,4 см; ІІ – 8,5...9,9 см; ІІІ – 10,0...11,4 см, інтервал байдужості іВгп = 1,5 см;

2) встановлено зв'язок між формою голови і морфологічним типом за показником "широтна різниця" (rш): для брахікранного (Б) морфотипу при rш в межах 0,8...3,4 см форма голови – кругла, для мезокранного (М) типу rш = 3,5...4,4 см – форма округла, для доліхокранного (Д) типу при rш в межах 4,5...5,4 см – форма голови овальна. Інтервал байдужості rш = 1,0 см.

3) запропоновано представити існуюче різноманіття голів жінок варіантами типових розміро-висот, з врахуванням їх морфотипу і форми (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика типових варіантів опорної поверхні голів жінок

Типові розміро-висоти опорної поверхні голів жінок Ог-Вгп-rш

Межі груп за Вгп, см

Межі розмірних груп за Ог, см

Межі rш морфоти–пів,