LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів

кісках голови (рис. 5). Тиск визначали на ділянках поверхні голови, відповідних чоловій і потиличній кісткам (графіки 1) та тім'яним кістками (графіки 2).


Р24 – комплексний пакет: два шари дубльованої тканини (Пеф-100 %) і дублерину (Віс-70%; ПА-30%)

з найбільшими значеннями тиску;

а)


Р15 – пакет: один шар дубльованої тканини (ВБав-55%; ВВіс-45%) і дублерину (Віс-70%;

ПА-30%) з найменшими значеннями тиску

б)

Рис. 5. Максимальний тиск головних уборів з різними параметрами на чоловій і потиличній кістках (1) і на тім'яних кістках (2) морфотипів голови: а) доліхокранного; б) брахікранного


Оптимальною за критерієм "тиск виробу на поверхню голови" для всіх морфотипів голови і пакетів матеріалів рекомендовано різницю між поздовжнім і поперечним вимірами головного убору 2,0 см для промислового проектування.

Розроблено рекомендації з визначення конструктивної прибавки на товщину пакетів ПТпак для побудови конструкцій головних уборів з текстильних матеріалів. Для пакетів, які складаються з тканини верху і прокладкового посилюючого матеріалу, запропонований коефіцієнт зміни товщини kт, що дорівнює 0,8 (за результатами досліду). В загальному вигляді прибавку на товщину пакету матеріалів рекомендовано визначати за формулою:

, мм, (15)

де Ттк – товщина тканини верху, мм;

Тпрпос – товщина прокладкового посилюючого матеріалу, мм;

Тпрут – товщина прокладкового утеплюючого матеріалу, мм (при наявності);

Тп – товщина підкладкового матеріалу, мм (при наявності).

На геометричних моделях виробів із запропонованою оптимальною різницею між параметрами, експериментально визначено за критерієм „тиск виробу на поверхню голови" оптимальну прибавку на вільне облягання 0,1 см, як мінімально необхідну фізіолого-гігієнічну прибавку (ПФ) для шитих головних уборів, змінюючи величину ПФ в межах + 0...0,5 см (рис. 6).


Рис. 6. Максимальний тиск головного убору при різних величинах прибавки фізіолого–гігієнічної на поверхню голови: 1 – доліхокранного морфотипу; 2 – брахікранного морфотипу


Для удосконалення методу проектування типових базових конструкцій (ТБК) жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів встановлено зв'язок між основним конструктивними відрізками, ділянками виробів і розмірними ознаками опорної поверхні голови. Обґрунтовано використання чотирьох розмірних ознак верхньої частини голови: Ог, Вгп, dпоз, dпоп, або Dпоз, Dпоп для розрахунків відрізків ТБК замість вимірів макетів. Це дозволяє узгодити параметри головного убору і голови споживача та підвищити рівень їх антропометричної відповідності, а також дозволяє виключити етапи виготовлення і оцінки базових конструкцій і форм виробів.

В дисертації розроблено спосіб умовного розгортання геометричних моделей поверхонь головних уборів з використанням методу скінчених елементів. Спосіб полягає в деформуванні ділянки поверхні головного убору площинами, для отримання деталі у вигляді плоскої розгортки (рис. 7).


Спосіб дозволяє обирати, коректувати розташування ліній розгортання і виконувати членування головного убору в місцях:

 • проходження типових членувань деталей, відповідних базовим конструкціям;

 • найбільших деформацій матеріалів, викликаних контактом із опорною поверхнею голови;

 • розташування ліній та членувань за модельними особливостями виробу, отримуючи деталі складної форми.


Рис. 7. Приклад деформування ділянки поверхні геометричної моделі головного убору для отримання її умовної розгортки

Для апробації сформованих в дисертації бази даних і рекомендацій, розроблені художньо-конструкторські рішення та виготовлені в умовах ЗАТ "Хмельницька трикотажна фабрика" моделі жіночих шитих головних уборів. Дослідним ношенням підтверджено високий рівень їх антропометричної відповідності та можливість масового проектування. Умовно-річний економічний ефект від удосконалення процесу конструкторської підготовки виробництва становить 2230,27 грн.

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри дизайну Хмельницького національного університету. Основні положення та розроблений пристрій застосовуються в дисципліні "Дизайн", а також в науково-дослідних роботах студентів, курсовому проектуванні.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 • На основі теоретичних та експериментальних досліджень удосконалено метод проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів та розроблено метод автоматизованої оцінки антропометричної відповідності цих виробів з врахуванням властивостей матеріалів, що призвело до підвищення рівня їх якості та зростання ефективності всього процесу проектування.

 • Удосконалено розмірну типологію голів жінок, яка, враховуючи будову її верхньої частини, містить варіанти типових розміро-висот голів з розподілом на:

  • висотні групи за виміром Вгп: І група Вгп = 8,0 см, ІІ група Вгп = 9,5 см, ІІІ група Вгп = 11,0 см, інтервал байдужості iВгп = 1,5 см;

  • морфотипи і типи форми за розробленим показником "широтна різниця" (rш) між вимірами dпоз і dпоп: при rш = 3,0 см форма голови – округла, тип брахікранний, при rш = 4,0 см форма проміжна, тип – мезокранний, при rш = 5,0 см форма голови витягнута овальна, тип – доліхокранний, інтервал байдужості irш = 1,0 см.

 • Встановлено теоретичний зв'язок між розмірними ознаками голови: обхват Ог, поздовжній dпоз і поперечний dпоп діаметри голови, висота її верхньої частини спереду Вгп, що разом з математичною моделлю її поверхні забезпечило розробку геометричної моделі системи "голова-головний убір" для дослідження рівня антропометричної відповідності її об'єктів за показником "баланс форми" та автоматизацію проектування головних уборів і макетів голови.

 • Експериментально встановлено залежності між видовженням і навантаженням текстильних матеріалів і пакетів з них, які характеризують експлуатаційну деформацію в головних уборах, що вперше забезпечило застосування методу скінчених елементів в дослідженні деформованого стану геометричної моделі системи "голова-головний убір".

 • Розроблено метод автоматизованої оцінки рівня антропометричної відповідності об'єктів геометричної моделі системи „голова-головний убір" за критерієм "тиск виробу на поверхню голови", яким встановлено перевищення на 1...13,03 % максимально допустимого тиску типових форм головних уборів (з пакетів, модуль пружності яких більше 400 ∙ 103 Па) формам і морфотипам голови. Вперше виявлено зв'язки між тиском, параметрами виробу і властивостями матеріалів, які реалізовані в теоретичному розрахунку рівня антропометричної відповідності головних уборів за показником "баланс форми". Запропонований метод є ресурсозберігаючим за рахунок виключення етапів виготовлення й дослідження форм виробів з процесу проектування.

 • Визначено за критерієм "тиск виробу на поверхню голови" оптимальні формоутворюючі параметри і прибавку на


 •