LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів

вільне облягання виробів при побудові конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів, виробниче впровадження яких забезпечило високий рівень антропометричної відповідності виробів та скорочення матеріальних (на 11 %) і часових (на 27 %) витрат процесу проектування.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1.Стрижова О.П., Баннова І.М. Систематизація форм головних уборів за об'ємно-просторовими характеристиками // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 5. – С. 41–44.

2.Стрижова О.П., Баннова І.М. Застосування прийомів проектної та функціональної трансформації в проектуванні головних уборів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 5. – С. 132–135.

3.Буханцова Л.В., Стрижова О.П., Кущевський М.О. Морфологічні типи голів як вихідна інформація для проектування жіночих головних уборів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 1. – С. 123–126.

4.Стрижова О.П., Буханцова Л.В., Баннова І.М. Аналіз та оптимізація параметрів голови при проектуванні жіночих головних уборів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 5. – С. 148–151.

5.Стрижова О.П., Злотніков В.О., Баннова І.М. Дослідження початкової деформації текстильних матеріалів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 132–136.

6.Пат. № 9370 Україна, МПК 7 А 41 Н1/00, 1/02. Пристрій для вимірювання параметрів голови / Стрижова О.П., Злотніков В.А., Баннова І.М. –№ 200502829; Заявл. 28.03.2005; Опубл. 15.09.2005; Бюл. № 8. – 2 с.

7.Пат. № 10610 Україна, МКП А 42 02-03. Кепка жіноча / Бородишина Ю.А., Стрижова О.П., Баннова І.М. – № 2004500689; Опубл.15.08.2005; Бюл. № 8. – 8 с.

8.Пат. № 10611 Україна, МКП А 42 02-03. Кепка жіноча / Максимчук В.М., Стрижова О.П., Баннова І.М. – № 2004500701; Опубл. 15.08.2005; Бюл. № 8. – 6 с.

9.Стрижова О.П., Злотников В.А., Баннова И.М. Приспособление для измерения параметров головы для проектирования головных уборов // Информаційний листок № 23-04, РГАСНТИ 64.33.81. – Хмельницкий: ЦНТЕИ, 2004. – 2 с.

10.Стрижова О.П., Баннова І.М. Розробка художньо-конструкторського вирішення жіночих головних уборів / Збірник тез ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (23–24.04.2003 р.). – К.: КНУТД, 2003. – С. 44.

11.Стрижова О.П., Баннова І.М. Розробка моделі процесу проектування головних уборів з використанням програмного комплексу Impact / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (19–21.04.2004 р.). – К.: КНУТД, 2004. – С. 29.

12.Стрижова О.П., Буханцова Л.В., Баннова І.М. Удосконалення антропометричної бази для проектування жіночих головних уборів / Збірник тез IV Всеукраїнської наукової конференції (16-19.05.2005 р.). – К.: КНУТД, 2005. – С. 40.

13.Стрижова О.П., Баннова І.М. Дослідження антропометричної відповідності головних уборів / Збірник тез V Всеукраїнської наукової конференції (26–28.04.2006 р.). – К.: КНУТД, 2006. – С. 50.


АНОТАЦІЯ

Стрижова О.П. Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. – Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2007 р.

В дисертації розглянуті питання проектування жіночих шитих головних уборів з високим рівнем антропометричної відповідності антропоморфним ознакам голови. Розроблено інформаційну базу та метод автоматизованої оцінки антропометричної відповідності шитих головних уборів, який відрізняється тим, що за допомогою методу скінчених елементів вперше дозволяє визначити рівень балансу форм і співрозмірності об'єктів імітаційної геометричної моделі системи "голова-головний убір" за критерієм "тиск виробу на поверхню голови" з врахуванням властивостей матеріалів.

Експериментально визначені оптимальні за критерієм "тиск виробу на поверхню голови" формоутворюючі параметри головних уборів та конструктивна прибавка на вільне облягання (як мінімально необхідна фізіолого-гігієнічна прибавка), що забезпечує високий рівень антропометричної відповідності цих виробів та дозволяє удосконалити метод проектування їх конструкцій та збільшити ефективність всього процесу проектування. Ефективність розробленої інформаційної бази та запропонованих рекомендацій підтверджено практично впровадженням у виробництво.

Ключові слова: головний убір, антропометрична відповідність, морфотип голови, деформація і напруження пакету текстильних матеріалів, тиск виробу на поверхню голови, метод скінчених елементів.

АННОТАЦИЯ

Стрижова О.П. Усовершенствование метода проектирования конструкций женских шитых головных уборов из текстильных материалов. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.04 – технология швейных изделий. – Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий, 2007 г.

В диссертации рассмотрены вопросы усовершенствования метода и процесса проектирования женских шитых головных уборов с высоким уровнем антропометрического соответствия антропоморфным признакам головы.

На основе проведенных антропометрических исследований верхней части головы – опорной поверхности для выбранного ассортимента головных уборов, установлена взаимосвязь между ее антропоморфными признаками, что вместе с математической моделью составляют информационное обеспечение процесса автоматизированного проектирования макетов головы и головных уборов. Экспериментально установлены граничные значения и характер эксплуатационной деформации для шитых головных уборов, что легло в основу метода определения деформационного состояния системы "голова-головной убор" – имитационного метода моделирования статического контакта ее объектов.

Разработан метод, на базе метода конечных элементов теории упругости, который позволяет впервые автоматизировано оценить уровень антропометрического соответствия шитых головных уборов за критерием "давление изделия на поверхность головы" с учетом свойств материалов. Для воплощения метода построено геометрическую модель системы "голова-головной убор" в виде цифровых моделей изделий типовых форм и различных морфотипов головы. Определены регрессивные зависимости между свойствами пакетов материалов головного убора и давлением изделия на поверхность морфотипов головы, которые положены в основу теоретической оценки антропометрического соответствия системы "голова-головной убор". Экспериментально за критерием "давление изделия на поверхность головы" установлены оптимальные формообразующие параметры конструкций и прибавка на свободное облегание, что обеспечивает высокий уровень антропометрического соответствия изделий.

Разработаны рекомендации по усовершенствованию метода проектирования женских шитых головных уборов с целью повышения эффективности всего процесса разработки. Эффективность предложенных рекомендаций подтверждено практическим внедрением на производство.

Ключевые слова: головной убор, антропометрическое соответствие, морфотип головы, деформация и напряжение в пакете текстильных материалов, давление изделия на поверхность головы, метод конечных элементов.

SUMMARY

Strizhova O.P. The Improvement of the method of the designing