LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака

Київський національний університет

технологій та дизайнумица вікторія василівнаУДК 687.016.5:658.512.011.56удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака

Спеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2005


Дисертацією є рукописРобота виконана в Хмельницькому національному університеті

Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Славінська Алла Людвигівна,

Хмельницький національний університет,

завідуюча кафедрою технології та конструювання

швейних виробів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович

Київський національний університет

завідувач кафедрою технології та конструювання

швейних виробів

кандидат технічних наук, доцент

Коміссаров Олег Юрійович

генеральний директор ТОВ "ЕнергоСофт", м. Київ
Провідна установа: Херсонський національний технічний університет


Захист відбудеться 23.06.2005 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну, 01601, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий 20.05. 2005 р.Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Первая Н.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний стан промислового виробництва одягу вимагає створення принципово нової методологічної бази проектування виробів на основі використання максимальних можливостей сучасної комп'ютерної техніки. Проте спроби формалізації етапу створення вихідних конструкцій одягу в рамках відомих методик конструювання одягу не дають задовільного результату внаслідок наближеного характеру розрахунково-графічних методів площинного вирішення задач об'ємного проектування.

Формування теоретико-методологічних передумов створення сучасних систем автоматизованого проектування одягу започатковане всередині 70-х років ХХ століття. На сьогоднішній день питанням дослідження та розробки конструкцій з використанням автоматизованих систем займаються науковці МДУДТ, С-Пб. ДУТД, КНУТД, ХНУ. Однак більшість робіт присвячена дослідженням жіночої фігури і відповідно жіночого одягу. Кожна робота пропонує побудову розгортки поверхні манекена фігури з використанням різних методів. Але завдання побудови силуетних конструкцій на основі розгортки вихідної поверхні фігури не в повній мірі враховує збереження стабільності окремих її зон в конструкції деталей виробів.

Однією із причин виникнення такої ситуації в традиційній постановці проектування одягу являється побудова розгорток складного просторового об'єкту без достатнього кількісного опису його зовнішньої форми. Чекають свого рішення в тривимірному проектуванні моделі відтворення заданої форми виробу.

Розвиток швейної галузі України свідчить про стабільний попит на одяг чоловічого асортименту, зокрема костюми, піджаки, штани. Аналіз технічного оснащення показує, що переважна більшість підприємств України, які спеціалізуються на виготовленні чоловічих костюмів, оснащена вітчизняними системами автоматизованого проектування одягу (САПРО).

Домінуюча перевага вітчизняних САПРО полягає у виваженому підході до особливостей роботи вітчизняних підприємств. Вони розвиваються відповідно до їх потреб і дозволяють здійснювати підготовку моделей одягу і розкрою тканини при роботі за існуючими схемами: давальницька, внутрішній ринок, індивідуальне замовлення.

Традиційно склалося, що чоловічий одяг за фасоном і конструкцією порівняно одноманітний. Обмеженість силуетних форм, наявність типових конструктивних рішень, досить повільна зміна класичних фасонів дозволяє автоматизувати процес створення силуетних конструкцій на базі розгортки поверхні манекена. Враховуючи, що чоловічий піджак являється одним із найбільш складних виробів в етапах конструкторської підготовки виробництва, проблема удосконалення методу проектування силуетних конструкцій є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах наукових досліджень, здійснюваних на кафедрі технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету з напрямку "Розробка методів дослідження матеріалів, проектування та технології виготовлення конкурентноздатних швейних виробів", згідно рішення НТР університету, протокол №2 від 28.12.1999. Тема відповідає завданням напряму "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", викладеним у Законі України від 11 липня 2000 року № 2623 – ІІІ "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення методу проектування чоловічого піджака на основі модифікаційних перетворень розгортки поверхні манекена в силуетну конструкцію в автоматизованому режимі.

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані та вирішені наступні основні задачі:

  • визначення антропометричної бази даних чоловіків молодшої вікової групи;

  • побудова цифрової моделі манекена типової фігури чоловіків молодшої вікової групи;

  • розробка геометричної моделі поверхні манекена чоловічої типової фігури на основі обґрунтування антропометричної графічної моделі;

  • розробка автоматизованого методу побудови розгортки поверхні манекена з дослідженням стабільності її зон;

  • трансформація розгортки поверхні манекена в матричну конструкцію чоловічого піджака;

  • розробка способу силуетної модифікації конструкції чоловічого піджака;

  • експериментальна перевірка модифікованих конструкцій чоловічого піджака.

Об'єкт дослідження – процес підвищення якості проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака.

Предмет дослідження –силуетні конструкції чоловічого піджака.

Методи дослідження. Дослідження проводились з позицій комплексного підходу до проектування чоловічого одягу. В роботі вико-ристані традиційні та сучасні методи дослідження: методи антропометрії – для експериментальних досліджень фігур чоловіків; апарат теорії ймовірностей та математичної статистики – для обробки результатів обміру; теорії комп'ютерної графіки – для побудови цифрової моделі манекена; методи