LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака

математичного моделювання – для топологічних перетворень конструкції; методи аналітичної геометрії – для побудови та оцінки розгортки поверхні; теорія статики – для оцінки ергономічної відповідності конструкції чоловічого піджака.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні закономірностей перетворення поверхні манекена у функціонально-адекватну множину плоских деталей конструкції. Для цього:

  • розроблено спосіб визначення координат точок поверхні манекена (Пат. 63491 Україна, МПК А41Н1/00);

  • одержано геометричну модель поверхні манекена за допомогою прикладної програми побудови сітчастого каркаса в системі Auto CAD;

  • розроблено математичне забезпечення силуетної модифікації конструкції чоловічого піджака.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що:

  • систематизовано типові фігури чоловіків, що забезпечило адаптацію діючих антропометричних стандартів України до нормативної документації різних країн;

  • розроблено спосіб визначення координат точок поверхні манекена для побудови цифрової моделі манекена;

  • розроблено алгоритм і прикладну програму тривимірного задання поверхні типового манекена чоловічої фігури, що забезпечують візуалізацію поверхневої моделі манекена;

  • розроблено прикладну програму побудови розгортки поверхні манекена та виконано дослідження стабільності її зон;

  • запропоновано спосіб трансформації геометричних модулів розгортки поверхні манекена в конструкцію чоловічого піджака;

  • розроблено спосіб силуетної модифікації конструкції чоловічого піджака в автоматизованому режимі, який успішно апробований на АТВТ "Трембіта" (м. Чернівці), ВАТ "Бердичівська фабрика одежі" (м. Бердичів), ЗАТ "Старт" (м. Хуст, Закарпатська обл.).

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі Хмельницького національного університету для проведення лекційних і лабора-торних занять з дисциплін "Основи комп'ютерного конструювання одягу", "САПР одягу", "Конструкторська підготовка виробництва" а також в НДРС, дип-ломному проектуванні для студентів спеціальності 8.091801 "Швейні вироби".

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно виконала усі експериментальні і теоретичні дослідження, здійснила планування експерименту та математичну обробку отриманих даних, проаналізувала і узагальнила результати, підготувала дисертаційну роботу.

В статті "Синхронізація позначень розмірів побутового одягу для чоловіків" здобувачем проаналізовані результати аналізу, виконаного за участю наукового керівника, зроблені висновки та рекомендації. В наукових працях "Методологічні основи побудови тривимірних моделей для цілей конструювання одягу", "Особливості проектування геометричних моделей поверхні манекенів фігур", "Дослідження стабільності зон розгортки манекена на основі використання системи Auto CAD" здобувачеві належать розробка інформаційного забезпечення побудови цифрової моделі та розгортки поверхні манекена в автоматизованому режимі. В статті "Дослідження контурів конструкції чоловічого піджака в системі додатків до основи" здобувачем розроблені схеми переміщень конструктивних точок на основі досліджень, виконаних за участю співавторів. Теоретичне обґрунтування патенту належить здобувачеві. Тези доповідей висвітлюють результати антропометричного дослідження чоловічого населення, експериментального дослідження геометричних моделей поверхні манекена та конструкцій чоловічого піджака проведених безпосередньо здобувачем в рамках виконання дисертаційної роботи. Підготовка до публікації усіх зазначених наукових робіт належить здобувачеві особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та здобули позитивну оцінку на міжнародній науково-технічній конференції "Ресурсо- та енергозберігаючі технології в легкій, текстильній промисловості та сервісі" м. Хмельницький (2000 р.), на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених і студентів м. Київ, КНУТД (2001-2003 р.р.), на щорічних Науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи на кафедрі технології та конструювання швейних виробів м. Хмельницький, ТУ Поділля (2001-2003 р.р.), Всеукраїнській науково-мето-дичній конференції м. Хмельницький, ТУ Поділля (2003 р.), розширеному науковому семінарі кафедри технології та конструювання виробів ХДУ (м. Хмельницький, 2004 р.) та кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД (м. Київ, 2004 р.).

Публікації. За темою досліджень опубліковано 12 робіт, у тому числі 7 наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 тези доповідей на наукових конференціях, 1 деклараційний патент України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота викладена на 152 сторінках, містить 42 ілюстрації, 21 таблицю. Список використаних джерел із 146 найменувань. Додаток включає 62 сторінки.

ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета, задачі та методи досліджень, визначені наукова новизна роботи та практична цінність отриманих результатів.

У першому розділі проведено аналіз літературних джерел щодо конструкторського забезпечення автоматизованого проектування чоловічого верхнього одягу з вибору типу інформаційної моделі для дослідження об'єктів складної форми.

Аналіз робіт свідчить про розширення використання комп'ютерної графіки для проектування геометричних моделей манекенів та одягу. Встановлено, що діючі вітчизняні антропометричні стандарти об'єктивно відображають розмірну типологічну різноманітність сукупності споживачів, але не дають достатньої інформації для графічного відтворення поверхні тіла людини та манекена.

Розвиток модулів тривимірного проектування одягу у вітчизняних САПР вимагає більш детальної проробки за схемою наскрізного проектування манекен – розгортка – конструкція. Виникає необхідність в розробці інтегрованої конструкторської системи, яка б логічно об'єднувала всі альтернативні види проектування одягу (об'ємне проектування, площинне конструювання, конструктивне модифікування). При цьому визначено, що в процесі тривимірного моделювання здійснюється пошук просторової силуетної форми виробу, яка відтворюється в силуетній конструкції. Оскільки в ній вирішені питання завдання всіх прибавок, силуету і пропорцій, вона більш наближена до модельної конструкції проектованого виробу, ніж традиційна базова конструкція.

Встановлено, що для опису об'єкту складної форми, яким є поверхня тіла людини, найбільш інформаційними являються каркасна і поверхнева моделі. Розробка інформаційних технологій побудови тривимірних поверхонь та розгорток манекенів в автоматизованих системах проектування забезпечить точність результатів проектування із виключенням повторів окремих