LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака

Дослідження контурів конструкції чоловічого піджака в системі додатків до основи // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – №1. – ч. 1. Технічні науки. – С.119-122.

 • Домбровська О.М., Мица В.В. Методологічні основи побудови тривимірних моделей для цілей конструювання одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – №5. – С.139-142.

 • Декл. пат. 63491 Україна, МПК А41Н1/00. Спосіб визначення координат точок поверхні манекена / В.В. Мица, А.Л. Славінська, Ю.Б. Михайловський. - №2003043789; Заявлено 24.04.2003; Опубл. 15.01.2004, Бюл. №1

 • Мица В.В., Славінська А.Л. Шляхи удосконалення автоматизованого модульного проектування чоловічого верхнього одягу // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 15-17 травня 2001 року, Т.1. – К., КНУТД. – 2001. – С.47.

 • Мица В.В., Славінська А.Л. Особливості технологічної програми розмірних ознак чоловічих фігур для корегування антропометричної бази даних // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 24-26 квітня 2002 року, Т.1. – К., КНУТД. – 2002. – С.32.

 • Мица В.В., Славінська А.Л. Побудова геометричних моделей поверхні манекена на основі тривимірної бази даних // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2003 року, Т.1. – К., КНУТД. – 2003. – С.47.

 • Головко Г.С., Михайловський Ю.Б., Мица В.В. Розробка геометричного ядра та його тестування на базі методики конструювання одягу ЄМКО РЕВ для створення САПРО // Збірник науково-методичних та наукових праць за результатами всеукраїнської науково-методичної конференції 9-11 жовтня 2003 року. – Хмельницький. – 2003. – С. 108-111.


  АНОТАЦІЯ


  Мица В.В. Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 - технологія швейних виробів. - Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2005.

  Дисертація присвячена розробці інформаційного забезпечення силуетної модифікації конструкції чоловічого піджака в автоматизованому режимі. Виконані антропометричні дослідження підтвердили вплив явища акселерації на розмірні ознаки тіла людини і дозволили виділити типову фігуру для проектування геометричної моделі поверхні манекена.

  Розроблена поверхнева модель поверхні манекена шляхом використання тривимірної сітки. Обґрунтовано вибір автоматизованого методу побудови розгортки та сітки її деформації на основі використання сітки Чебишева.

  Розроблене інформаційне забезпечення способу силуетної модифікації конструкції чоловічого піджака адаптовано до сучасних систем автоматизованого проектування одягу. Висока ефективність запропонованого інформаційного забезпечення автоматизованого проектування чоловічого піджака обґрунтована теоретично та підтверджена практично.

  Ключові слова: антропометрична база даних,конструкція чоловічого піджака, метод, поверхнева модель, геометрична модель, розгортка, модуль, трансформація, топологічні перетворення, силуетна модифікація.
  АННОТАЦИЯ


  Мыца В.В. Совершенствование метода проектирования силуэтных конструкций мужского пиджака. - Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.19.04 - технология швейных изделий. - Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2005.

  Диссертация посвящена вопросам усовершенствования метода проектирования на примере силуэтных конструкций мужского пиджака. Установлено, что слабым звеном автоматизации процесса проектирования новых моделей является процесс перехода от объемной поверхности манекена типовой фигуры к построению плоских деталей одежды. Исследования выполнены по схеме: "Поверхность тела–поверхность манекена–развертка поверхности манекена- конструкция", которая обеспечивает точность воспроизведения объемной поверхности манекена на плоскость.

  Для объемного проектирования разработана цифровая модель манекена (ЦМм), которая является исходной информацией для построения геометрической модели поверхности манекена. Для формирования ЦМм разработан способ определения координат точек поверхности манекена и подтвержден патентом Украины. В результате использования разработанного устройства, принцип действия которого основан на методе прямого ортоскопического проектирования, для формирования ЦМм проведено 70 горизонтальных сечений с шагом в 10 мм и 36 вертикально-радиальных секущих полуплоскости через каждые 10 градусов, что обеспечило высокую точность построения. Геометрическая модель поверхности манекена построена с учетом особенностей 3D пространства системы AutoCAD 2000.

  Разработана прикладная программа построения развертки поверхности манекена методом сетей Чебышева. Развертка представлена 18 вертикальными полосами. Разработана прикладная программа построения сетки напряженного состояния развертки поверхности манекена для исследования ее концентрации на поверхности манекена. Выполнена трансформация вертикальных полос развертки поверхности манекена разрешила выделить по 14 геометрических модулей для спинки и переда, 4 для верхней части плеча, что обеспечило формализацию их генерирования в блоки деталей. Вертикальные блоки деталей характеризуют основные типы вертикальных и горизонтальных членений мужской одежды.

  Для информационного обеспечения процесса перехода от развертки поверхности манекена к конструкции, проведен анализ конструкций, построенных по разным методикам конструирования и промышленных лекал. В результате разработаны параметрические ряды оптимальных перемещений основных информативных точек для оценки качества конструкторской документации на мужскую одежду.

  Исследование системы прибавок по методике ЕМКО СЭВ показало, что она предполагает последовательное наращивание объема одежды с учетом конструктивных, композиционных и технологических составляющих. Пользуясь электронными таблицами прибавок, систематизированных по линейной сменности силуэтов, разработана математическая модель превращения контуров развертки поверхности манекена в конструкцию на основе исследования топологической операции сдвига в элементах конструкции.

  Разработан способ силуэтной модификации базовой конструкции, построенной по методике ЕМКО СЭВ в конструкцию заданного силуэта. Для информационного обеспечения разработанного способа рассчитаны величины и наведена методика перемещений информативных точек конструкции.

  Для использования разработанного способа силуэтной модификации как конструкций, так и промышленных лекал разработан справочник величин и направлений перемещений информативных точек конструкции мужского пиджака и адаптирован к промышленной системе автоматизированного проектирования "Julivi". Высокая эффективность выполненных исследований обоснована теоретически и подтверждена практически.

  Ключевые слова: антропометрическая база данных, конструкция муж-ского пиджака, метод, поверхностная модель,


 •