LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Швець Галина станіславівнаУДК 687.016.5: 539.371

Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях

жіночого поясного одягу

Спеціальність 05.19.04 – технологія швейних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Хмельницький – 2006Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті (м. Хмельницький)

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Славінська Алла Людвигівна,

Хмельницький національний університет,

професор кафедри технології та конструювання швейних виробів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Колосніченко Марина Вікторівна,

Київський національний університет технологій та дизайну, завідуючий кафедрою ергономіки і проектування одягу


кандидат технічних наук,

Білей - Рубан Наталія Василівна,

Мукачівський технологічний інститут, доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів


Провідна установа: Херсонський національний технічний університет

(кафедра механічної технології волокнистих матеріалів)

Міністерства освіти і науки України, м. Херсон
Захист відбудеться "12" квітня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська – 11.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька – 110.Автореферат розісланий " 7 " березня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доц. Домбровська О.М

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В умовах ринкових відносин особливого значення набувають питання забезпечення високого рівня якості та скорочення термінів підготовки моделей одягу до запуску у виробництво.

Забезпечення мобільності промислового виробництва одягу вимагає створення принципово нової методологічної бази проектування виробів на основі застосування сучасної комп'ютерної техніки.

Аналіз прийомів формування криволінійної поверхні матеріалу в практичному конструюванні підтверджує розповсюдженість різних видів складок, які створюють об'єм та рельєф форми шляхом розчленування поверхні.

Проте складчаста поверхня одягу залишається маловивченою. Найгостріше ця проблема постає при вирішенні завдання щодо забезпечення однозначної адекватності об'ємно-просторової форми, що проектується, задуму художника.

Дослідженням варіантів драпірування з урахуванням ритмічної узгодженості елементів форми присвячені роботи, виконані у МДТУ ім. О. М. Косигіна, МДУДТ, КНУТД. Питання формостійкості складок, незминальність та зсідання матеріалів в процесі складкоутворення досліджувались у Рос ЗІТЛП, МДУТД, КНУТД, ХНУ.

Існуючі методи характеристики поверхні носять описовий характер та не надають необхідної об'єктивної інформації щодо конструктивної суті. Відсутня систематизована інформація щодо закономірностей формоутворення, що відображається на можливостях автоматизованого проектування одягу складчастих поверхонь.

Для забезпечення гнучкої технології проектування складок шляхом використання графічних програм, задіяних в сучасних САПР, необхідно обрати ті варіанти видів складок, які забезпечують формалізацію проектних процедур їхнього модифікування.

У процесах конструювання складчастих поверхонь не враховуються особливості тривимірної конструкції виробу, яка тісно пов'язана з ритмічною узгодженістю елементів форми. Тобто відсутня систематизована інформація щодо закономірностей складкоутворення, що впливає на якість виконання проектних робіт. На сьогоднішній час залишається маловивченим питання утворення фіксованих складок, які мають геометричну та функціональну взаємозамінюваність, на основі уніфікації їхніх параметрів в конструкції виробу.

Крім того, на зовнішній вигляд складчастої поверхні впливає фіксація її форми, яка є досить трудомісткою. Як правило, властивості матеріалів враховуються лише в технології закріплення складок, однак етап моделювання складок вимагає використання додатку на товщину матеріалів, обґрунтування якого в літературі практично відсутнє.

Тому дослідження розгорток складчастих поверхонь, які узгоджені з лінійним каркасом поверхні тіла, створює передумови для забезпечення статичної відповідності виробу.

У зв'язку з цим удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночих поясних виробів на основі гнучкої технології формування конфігурації складок за принципами мультиплікаційного перетворення базової складки є актуальним завданням, вирішення якого пов'язане з підвищенням споживчих властивостей одягу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає напрямку досліджень Хмельницького національного університету: тема №5Б-2006 "Теоретичні основи і методологічне забезпечення модульного проектування конкурентноздатного одягу". Номер державної реєстрації – 0106 U 01006.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в удосконаленні методу проектування складчастих поверхонь та способу їх формозакріплення в конструкціях жіночих спідниць, що дозволяє забезпечити високу якість проектування складок при мінімізації проектних процедур.

Мета роботи досягнута в результаті вирішення наступних завдань:

  • розробка регламентації параметрів проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночих спідниць;

  • розробка структурної моделі процесу проектування складчастих поверхонь і обґрунтування геометричних параметрів контуру складки з позицій інваріантності проектних процедур;

  • дослідження впливу параметрів геометричної моделі вихідної поверхні на конструкцію розгортки складчастої поверхні;

  • дослідження формостійкості складок у виробах поясної групи з текстильних матеріалів на основі варіативної технології фіксації згину складки;

  • удосконалення існуючих та розробка принципово нових способів проектування варіативних видів складок в конструкціях жіночих спідниць;

  • здійснення експериментальної перевірки мультиплікаційного методу проектування складок та апробації розроблених наукових положень у виробничих умовах.

Об'єкт дослідження – підвищення ефективності процесу проектування складчастої поверхні одягу.

Предмет дослідження – метод проектування складчастої поверхні в конструкціях жіночих спідниць, що дозволяє забезпечити високий рівень статичної відповідності