LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення нормативної бази технології ресурсозбереження швейних виробів

організацію технологічних процесів на основних стадіях життєвого циклу продукції;

 • теоретичні та експериментальні дослідження по визначенню чинників, які впливають на рівень витрат матеріальних ресурсів на стадії конструкторсько-технологічної підготовки швейних виробів до масового виробництва з метою визначення резервів, зменшення їх матеріалоємкості та розробки нормативної бази ресурсозбереження текстильних матеріалів;

 • теоретичні та експериментальні дослідження щодо визначення впливу лінійних характеристик показників якості текстильних матеріалів на норми ефективного використання тканин, які розраховуються при виготовленні швейних виробів;

 • вибір та застосування економіко-математичних методів для вирішення задач щодо зниження матеріалоємкості швейних виробів з метою розробки на швейних та текстильних підприємствах нормативної бази мінімізації витрат тканини;

 • розробка методики, алгоритму та програми рішення задач комплексної оцінки структури матеріальних витрат на етапі конструкторсько-технологічної підготовки виробництва швейних виробів з метою вибору раціональної конструкції, яка дає можливість на етапі проектування моделей удосконалювати нормативно-технологічну документацію;

 • теоретичні та експериментальні дослідження щодо визначення основних чинників матеріалоємкості швейних виробів, вибір та оцінка їх економічності на етапі моделювання та проектування.

  Методи та засоби досліджень. Дослідження базувалися на правилах системного підходу, принципах оптимізації та основних положеннях кваліметрії. В ході досліджень використовувались математичний апарат теорій ймовірностей та математичної статистики, теорія матриць, математичний апарат лінійного та динамічного програмування. Всі розрахунки проводились на ПЕОМ з використанням математичної системи Маtlab 5,0 у середовищі Windows 95. В цілому науковою основою роботи є метод матеріалістичної діалектики.

  Наукова новизна. До результатів, котрі мають, на думку автора, наукову новизну і виносяться на захист, відносяться:

  • Методика комплексної оперативної оцінки матеріалоємкості швейних виробів різного асортименту підприємств України з метою визначення структурної нормативної бази ресурсозбереження.

  • Розробка класифікації та принципів побудови техніко-економічних нормативів в системі управління якістю продукції.

  • Удосконалена класифікація витрат матеріалів, яка дозволяє проводити глибокий аналіз техніко-економічних нормативів і виявляти причини втрат тканини на всіх стадіях підготовки виробів і матеріалів до виробництва.

  • Визначення економіко-математичних методів рішення задач мінімізації витрат тканини на макро- і мікроекономічному рівнях (взаємозв'язок швейних та текстильних виробництв по випуску тканин раціональних ширин).

  • Методика реєстрації ширини тканини та метод статистичного аналізу вхідного контролю якості лінійних розмірів тканини.

  • Формалізація структури оптимального плану розкрою, розрахунок та визначення раціональних контурів і сполучень деталей одягу в схемах розміщення лекал на тканині.

  • Розробка алгоритму програми щодо структури раціонального плану розкрою чоловічих сорочок з метою мінімізації норм нераціональних залишків тканини в розрахунках настилів.

  • Методика використання функціонально-вартісного аналізу (ФВА) на швейних підприємствах на стадії створення моделей з оптимізацією функцій призначення деталей з показниками значення їх матеріалоємності, яка забезпечує удосконалення нормативно-конструкторської документації.

  • Методика оцінки економічності моделей за комплексними показниками, які впливають на рівень матеріалоємкості швейного виробу при високій якості, що надає йому змогу бути конкурентоспроможним.

  Практичне значення окремих результатів:

  - структура комплексної оперативної оцінки матеріалоємкості швейних виробів та удосконалена класифікація витрат текстильних матеріалів є універсальними: вони можуть служити основою для проведення глибокого аналізу технологічної нормативної бази ресурсозабезпечення та виявити причини витрат тканини на етапах конструкторсько-технологічної підготовки швейних виробів та текстильних матеріалів до запуску у виробництво;

  - використання алгоритму та програми структури оптимального плану розкрою швейних виробів при розташуванні їх в розкладці, застосування методів теорії гри, нормативних методів, методуФСА, як інструментів виявлення причин матеріальних та трудових витрат і шляхів їх зниження на етапі створення моделей, конструкторсько-технологічної підготовки моделей та матеріалів до розкрою, дозволяють автоматизувати відповідні технологічні процеси виготовлення швейних виробів і можуть утворити основу нормативного та математичного забезпечення ресурсозберігаючих технологій.

  Реалізація результатів роботи. Результати роботи пройшли всебічну перевірку у виробничих умовах АТЗТ "Київської швейної фабрики "Каштан"; АТЗТ "Київської швейної фабрики "Дана"; в лабораторії по розробці одягу спеціального призначення, що підтверджено відповідними актами.

  Нормативна документація запропонованої конструкції моделей одягу спеціального призначення впроваджена у виробництво з очікуваною економічною ефективністю від економії матеріалу в 888,161 тис. грн.

  Апробація роботи. Основні результати роботи доповідались та отримали позитивну оцінку на розширеному міжкафедральному семінарі кафедри економіки, менеджменту та метрології, стандартизації і сертифікації; на наукових конференціях молодих вчених і студентів ДАЛПУ, М.Київ (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 р.р.); на засіданні тендерної комісії і спеціалістів у лабораторії по розробці одягу спеціального призначення; Міжнародній конференції з сучасних технологій ресурсо- та енергозбереження (м.Партенид, 12-16 жовтня 1997р.).

  Публікації. По матеріалах дисертації опубліковано 10 робіт.

  Структура та об'єм роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, підсумків, списку використаної літератури та додатків.

  Робота викладена на 150 сторінках машинописного тексту та містить 29 малюнків, 25 таблиць. Додаток включає 58 сторінок, перелік літературних джерел налічує 143 найменування.

  ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обгрунтована актуальність роботи, сформульовані мета і задачі дослідження, визначені наукова новизна роботи і практичне значення отриманих результатів.

  В першому розділі автором на основі ретельного критичного аналізу приводяться результати визначення ролі ресурсозбереження в процесі відтворення структури економіки та забезпечення її ефективного розвитку в нинішніх умовах. Враховуючи вимоги діалектичної логіки, сутність ресурсозбереження розкривається з


 •