LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення нормативної бази технології ресурсозбереження швейних виробів

Легка промисловість. – 1999 - № 1. – С. 34.

5. Нгуен Данг Фионг Тхань. Використання методу теорії гри та мінімізації витрат тканин на швейних та текстильних підприємствах. К.: Легка промисловість. – 2001. –№1. С.- 38-39.

6. Нгуен Данг Фионг Тхань. Використання деяких техніко-економічних показників нормативної матеріаломісткості для оцінки конкурентоспроможності швейних виробів. - К.: Легка промисловість. – 2001. –№1.- С. 47-48.

7. Нгуен Данг Фионг Тхань, Скрипка В.К., Свіщов М.В. Функціонально-вартісний аналіз у сфері зниження матеріалоємкості швейних виробів. Повідомлення 1. - К.: Легка промисловість, 1998. -№4.- С.35.

8. Нгуен Данг Фионг Тхань, Скрипка В.К., Свіщов М.В. Функціонально-вартісний аналіз у сфері зниження матеріалоємкості швейних виробів. Повідомлення 2. - К.: Легка промисловість, 1999. -№1.- С.34.

9. Нгуен Данг Фионг Тхань. Використання методу теорії гри та мінімізації витрат тканин на швейних та текстильних підприємствах. - К.: Легка промисловість, 2000.- №4.-С.84-85.

10. Нгуен Данг Фионг Тхань. Використання деяких техніко-економічних показників нормативної матеріалоємкості швейних виробів. - К.: Легка промисловість, 2001.-№1.- С. 38-39.


АНОТАЦІЯ

Нгуен Данг Фионг Тхань. Удосконалення нормативної бази технології ресурсозбереження швейних виробів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціпльністю 05.01.02 – стандартизація та сертифікація. – Київський Національний університет технологій та дизайну. Київ, 2001 р.

Дисертацію присвячено розробці науково обґрунтованих методів забезпечення нормативної бази технологій ресурсозбереження при виготовленні швейних виробів на стадіях проектування та підготовки тканин до розкрою.

В роботі розроблена структура комплексної оперативної оцінки матеріалоємкості, спрямованої на удосконалення її нормативної бази, удосконалена класифікація втрат текстильних матеріалів та класифікація і принципи побудови техніко-економічних нормативів у системі управління якістю продукції.

Розроблено методики: застосування економіко-математичних методів рішення задач щодо мінімізації витрат тканин на рівні мікро- і макроекономіки; формалізації структури оптимального плану розкрою чоловічих сорочок, яка забезпечує економію витрат тканини та часу при розрахунках карти розкрою; комплексної та оперативної оцінки матеріалоємкості швейних виробів, яка забезпечує скорочення термінів запуску моделей у виробництво та удосконалення нормативної бази ресурсозбереження. Високу ефективність запропонованих методик обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.

Ключові слова: ресурсозбереження, норми, нормативи, матеріалоємкість, технологічний процес, мінімізація витрат тканини, економічне розміщення лекал в настилах, системний підхід, система управління якістю продукції, стандартизація, уніфікація.

АННОТАЦИЯ

Нгуен Данг Фионг Тхань. Совершенствование нормативной базы технологий ресурсосбережения швейных изделий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация и сертификация. – Киевский Национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2001 г.

Диссертация посвящена разработке научно обоснованных методов обеспечения нормативной базы технологий ресурсосбережения при изготовлении швейных изделий на стадиях проектирования и подготовки тканей к раскрою.

В работе разработана структура комплексной оперативной оценки материалоемкости, направленная на усовершенствование ее нормативной базы, усовершенствована классификация потерь текстильных материалов, а также классификация и принципы построения технико-экономических нормативов в системе управления качеством продукции.

Разработаны методики: применения экономико-математических методов решения задач по минимизации потерь тканей на уровне микро- и макроэкономики; формализации структуры оптимального плана раскроя мужских сорочек, которая обеспечивает экономию расхода ткани и времени при расчетах карты раскроя; комплексной и оперативной оценки материалоемкости швейных изделий, которая обеспечивает сокращение сроков запуска моделей в производство и совершенствование нормативной базы ресурсосбережения. Высокая эффективность предложенных методик обоснована теоретически и подтверждена практически.

Ключевые слова: ресурсосбережение, нормы, нормативы, материалоемкость, технологический процесс, минимизация потерь ткани, экономичная раскладка лекал в настилах, системный подход, система управления качеством продукции, стандартизация, унификация.

SUMMARY

Nguen Dang Fiong Than. Perfection of normative base of technologies of economy of resources of clothes products. – The manuscript.

The thesis for obtaning the scientific degree of engineering sciences Doctor on specialty 05.01.02 – Standardization and Certification – Kiev National University of Technologies and Design, Kiev, 2001.

The dissertation is dedicated to elaboration of science-based methods of providing of resources economy technologies normative base in the process of clothes producing in stages of designing and preparation of fabrics for cutting.

The structure of complex efficient appraisal of material capacity, directed on improvement of its normative base, is elaborated, the classification of textile fabrics loss and classification and principles of construction of technical and economical standards in the production quality management system are improved in the work.

There are such methods elaborated: application of economic-mathematic methods of solving the problems of fabric loss minimization at microeconomic and macroeconomic levels; formalization of structure of optimum plan of men's shirts cutting, that ensures the economy of fabric and time expenses in the process of cutting map calculation; complex efficient appraisal of material capacity of clothes, that ensures shortening of terms of model producing launching and improvement of normative base of resources economy. High effectiveness of offered methods is theoretically based and confirmed in a practice.

Keywords: resources economy, norms, standards, material capacity, technological process, minimization of fabric loss, economical apportion of templates on a planking, system approach, production quality management system, standardization, unification.