LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення первинної обробки низькосортної лляної сировини для одержання котоніну

СН-1)7

Процес чесання лляного волокна

(чесальна машина ЧМД-5 –2 шт.)


Рис. 10. Схема технологічного процесу отримання котоніну

з низькосортної лляної сировини


Розрахунок економічної ефективності було проведено в порівнянні з традиційною технологією отримання короткого волокна та одержання з нього котоніну. Впровадження технології підготовки лляної сировини до котонізації на стадії первинної обробки та подальшого виготовлення котоніну дозволяє одержати економічний ефект 919,54 грн. на 1 тонну котоніну.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесу механічного котонування низькосортної лляної сировини дозволили підвищити вихід волокон прядильної групи однорідних за довжиною за рахунок удосконалення технології одержання котоніну шляхом штапелювання сирцю льону на стадії первинної обробки лляної сировини.

 • Розроблено нову роторну різальну машину для одержання волокон заданої довжини, придатних для переробки в текстильній, целюлозно-паперовій та фармацевтичній промисловості, на якій на відміну від існуючих аналогів здійснюється вкорочення сирцю льону.

 • Вперше запропоновано застосовувати м'яльну машину з дрібнорифленими вальцями в новому технологічному ланцюжку отримання котоніну з низькосортної лляної трести. Експериментально визначено оптимальну кількість пар вальців у цій машині.

 • Вперше одержано математичну модель залежності показника відсотка умину сировини в процесі м'яття неорієнтованого шару різаного сирцю льону від питомого тиску в парі м'яльних вальців, товщини шару різаного сирцю льону та середнього кута орієнтації волокон у шарі. Це дозволило регулювати параметри м'яльної машини під час обробки неорієнтованого шару різаного сирцю льону.

 • На підставі експериментальних даних визначено оптимальну довжину різання сирцю льону і кількість обробок на чесальній машині для отримання лляного волокна, за своїми фізико-механічними показниками наближеного до бавовни.

 • Розроблено нову технологію переробки низькосортної лляної трести в котонін, згідно з якою штапелювання волокна до довжини тонковолокнистої бавовни відбувається на стадії первинної обробки сировини. Завдяки цьому з'явилася можливість одержувати якісний котонін з перележалої трести з відокремлюваністю 7,5 та 10,0.

 • Котонін, отриманий з низькосортної лляної сировини згідно з запропонованою технологією, за показниками довжини, середнього діаметра, лінійної щільності, розривного навантаження, а також засміченості кострицею відповідає вимогам до котонізованого лляного волокна, призначеного для виробництва змішаної льонобавовняної пряжі на обладнанні бавовнопереробних підприємств.

 • Апробація запропонованої технології отримання котоніну з низькосортної лляної сировини підтверджує ефективність виконаних розробок. Очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої технології становить 919,54 грн. у розрахунку на виготовлення 1 тонни котоніну.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Домбровська О.П. Економічна ефективність удосконалення технологічного процесу переробки льонотрести // Легка промисловість. – 1999. – №1-2. – С. 43.

 • Антонов С.І., Домбровська О.П., Хижняк С.Ю. Підготовка сировини для одержання однотипного волокнистого матеріалу // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2000. – №4. – С. 19-20.

  Дисертантом проведено аналіз способів переробки лляної сировини та виявлено основні недоліки існуючих способів приготування сланкої трести різних типів.

 • Домбровская Е.П., Кобяков С.М., Березовский Ю.В. Исследование влияния различных факторов на обработку неориентированной стеблевой массы льнотресты // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №2(9). – С. 35-37.

  Дисертанту належить аналіз факторів, що впливають на процес м'яття неорієнтованого шару різаного сирцю.

 • Березовський Ю.В., Домбровська О.П. Використання нових підходів конструювання сушарки для лляної трести підвищеної вологості // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №2(9). – С. 157-158.

  Дисертанту належить аналіз способів підготовки лляної трести підвищеної вологості до механічної обробки.

 • Домбровська О.П., Коб'яков С.М., Валько М.І. Напрямки розвитку технології котонізації льоноволокна // Легка промисловість. – 2005. – №2. – С. 44-45.

  Дисертанту належить визначення і обґрунтування напрямків розвитку технології котонізації льоноволокна.

 • Патент України №36522А, МПК А01D45/06, D01С1/04. Спосіб отримання однотипного волокнистого матеріалу з трести льону / С.І. Антонов, О.П. Домбровська; Заявл. 28.12.1999; Опубл. 16.04.2001, Бюл. №3. – 3 с.

  Дисертантом запропоновано отримувати однотипний волокнистий матеріал шляхом приготування сланкої трести льону на льонищі та її механічної обробки.

 • Антонов С.И., Домбровская Е.П. Актуальность получения однотипного волокнистого материала // Сборник трудов Всеукраинской научно-технической конференции „Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века" (19-22 октября 1999 г.). – Херсон: Херсонский гос. техн. ун-т, 1999. – С. 146-147.

  Дисертанту належить аналіз технологій переробки лляної сировини з метою отримання однотипного волокнистого матеріалу.

 • Антонов С.И., Домбровская Е.П. Исследование влияния инерционности вальцов мяльной машины на интенсивность обработки слоя тресты // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины: Материалы Всеукраинской научно-технической конференции (9-12 октября 2000 г.). – Херсон: Херсонский гос. техн. ун-т, 2000. – №4. – С. 174.

  Дисертанту належить розрахунок часу переміщення верхнього вальця, його прискорення та сили інерції.

 • Домбровська О.П., Коб'яков С.М. Проблеми та перспективи розвитку технології котонізації льоноволокна // Збірка праць IV Всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів (17-19 травня 2005 р.). – К.: Київський нац. ун-т технологій та дизайну, 2005. – том І. – С. 121.

  Дисертанту належить визначення перспективних напрямків розвитку технології котонізації лляної сировини.


  АНОТАЦІЯ

  Домбровська О.П. Удосконалення первинної обробки низькосортної лляної сировини для одержання котоніну. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05. 18. 03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2005.

  Захищається рукопис, що містить теоретичні й експериментальні дослідження в галузі первинної обробки низькосортної лляної сировини з метою підготовки її до механічного котонування та отримання котоніну.

  У роботі встановлено, що для збільшення виходу котонізованих волокон завдовжки до 40 мм та з фізико-механічними показниками, наближеними до показників бавовняного волокна, необхідно здійснювати процес штапелювання на відрізки заданої довжини на стадії первинної обробки низькосортної лляної сировини.

  В результаті дослідження процесу чесання лляного волокна, одержаного із різаного на задану довжину сирцю, виявлено, що вплив процесу чесання на вкорочення штапельованого волокна є незначним, а оптимальна кількість


 •