LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення плоского висікального преса шляхом нівелювання впливу пружних деформацій привода

16


Українська академія друкарства

На правах рукописуБАНАХ

Юрій ОрестовичУДК 686.12
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛОСКОГО ВИСІКАЛЬНОГО ПРЕСА ШЛЯХОМ НІВЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИВОДА
Спеціальність: 05.05.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництва
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Львів-2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник - доктор технічних наук, професор
Чехман Ярослав Іванович,
професор кафедри поліграфічних машин
Української академії друкарства


Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор
Пальчевський Богдан Олексійович,
завідувач кафедри пакування і автоматизації
виробничих процесів Луцького
державного технічного університету.

Кандидат технічних наук, доцент
Регей Іван Іванович,
доцент кафедри поліграфічних машин
Української академії друкарства.

Провідна установа – Національний університет харчових
технологій, кафедра технічної
механіки і пакувальної техніки, м.Київ.


Захист відбудеться 3 листопада 2004 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (79020, Львів -20, вул. Підголоско, 19, ауд. 101 головного корпусу).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії друкарства (м. Львів, вул. Підвальна, 17).


Автореферат розісланий 01.10. 2004р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Жидецький В. Ц.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Виготовлення різноманітного картонного паковання вимагає спеціального штанцювального та друкарсько-штанцювального устаткування, яке не виготовляється в Україні. Відповідне зарубіжне обладнання надто дороге.

Аналіз стану розвитку індустрії виробництва картонно-паперових паковань засвідчив, що найбільш поширеним устаткуванням для їх виготовлення є штанцювальні преси плоского типу. Вони використовуються для штанцювання картонних розгорток різної товщини. Проте великі технологічні зусилля, що можуть сягати одного і більше меганьютон, обумовлюють переважно неодинакові деформації ланок приводу рухомої плити, а це призводить до необхідності виконувати досить трудомістку підготовчу операцію – приправку, яка збільшує простої устаткування і вимагає відповідної кваліфікації обслуговуючого персоналу. Крім цього, зусилля при штанцюванні є більше технологічно необхідного і після завершення фази штанцювання воно сприймається робочими кромками штанцювального інструменту, що контактують з поверхнею опорної плити і це зусилля є однією з причин їх зношування.

Дана робота присв'ячена вдосконаленню плоского штанцювального преса тигельного типу з метою підвищення його продуктивності (внаслідок скорочення підготовчих операцій), забезпечення стабільної високої якості штанцювання і підвищення довговічності штанцювального інструмента.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами. Робота спрямована на вирішення науково-прикладної задачі, яка в загальному плані відповідає затвердженій урядом України в серпні 1994 року "Державній програмі розвитку виробництва тари і таропакувальних матеріалів на період до 2000 року", а також прийнятій у вересні 1995 року постанові Кабінету міністрів України "Про внесення доповнень до Державної програми розвитку виробництва тари і пакувальних матеріалів на період до 2000 року".

Мета тазадачідослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності роботи і розширення технологічних можливостей плоских пресів тигельного типу при висіканні розгорток картонно-паперових паковань.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

- оцінити технологічно необхідні погонні навантаження при висіканні, бігуванні і перфоруванні заготовок, виявивши вплив на них основних видів картону, його вологості, затупленості висікального інструменту;

- сформулювати теоретичні засади і провести аналіз наперед створеного напружено-деформованого стану преса (без штанцформи) і визначити його позитивну функцію як нормалізуючого фактора в процесі штанцювання;

- провести теоретичне дослідження напружено-деформованого стану штанцювального преса з двобічним приводом плити і змінною координатою вектора технологічного зусилля для оцінки його впливу на процес штанцювання картонно-паперових розгорток;

- розробити методику експериментальних досліджень, включаючи розробку методів регулювання, тарування і вимірювання технологічних навантажень;

- провести експериментальні дослідження, виявивши ступінь їх адекватності результатам теоретичних досліджень;

- провести випробовування модернізованого преса шляхом виконання виробничого замовлення на висікання самоклейних етикеток і розгорток картонних паковань.

Об'єктом дослідження є технологічний процес штанцювання розгорток картонно-паперових паковань на плоских пресах тигельного типу.

Предметом дослідження є дослідження закономірностей і виявлення можливості усунення впливу пружних деформацій ланок привода плоского преса на технологічний процес штанцювання розгорток картонно-паперових паковань шляхом створення попередньо-напруженого стану.

Наукова новизна роботи полягає в наступному:

- аналітично обгрунтована залежність деформацій ланок механізму натискної плити від характеру і розташування штанцювальної форми, яка свідчить про необхідність виконання додаткової досить трудомісткої операції - приправки;

- вперше запропонована і проаналізована математична модель взаємозалежності зусиль і деформацій ланок механізму преса тигельного типу у випадку створення попередньо напруженого стану;

- розроблено метод розрахунку і здійснено аналіз енергетичних параметрів з врахуванням деформацій пружних ланок преса. Зокрема встановлено, що вплив попереднього натягу в системі преса на споживану потужність не істотний.

Практичне значення отриманих результатів зводиться до наступного:

- для висікального преса тигельного типу вперше запропонована і проаналізована модель напружено-деформованого стану з наперед створеним натягом в системі, що дозволило визначити шляхи удосконалення преса