LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення плоского висікального преса шляхом нівелювання впливу пружних деформацій привода

органів// Поліграфія і видавнича справа, №34.-Львів, УАД, 1998 –с.159-163.

2. Банах Ю.О. Оцінка крутних моментів при штанцюванні, з врахуванням податливості преса, на машині тигельного типу// Наукові записки, випуск 1. –Львів: УАД, 1999 –с.15-20.

3. Банах Ю.О. Теоретичне дослідження напруженого стану штанцювального преса //Поліграфія і видавнича справа, №35.-Львів, УАД, 1999 –с.113-126.

4. Банах Ю.О. Технологічні навантаження в процесі штанцювання і шляхи їх зменшення//Поліграфія і видавнича справа, №32.-Львів, УАД, 1997 –с.67-70.

5. Чехман Я.І., Банах Ю.О. Про доцільність створення попереднього натягу в системі тигельного преса машини при штанцювальних роботах //Поліграфія і видавнича справа, №31.-Львів, УАД, 1996 –с.34-39.

6. Чехман Я.І., Банах Ю.О. Старим машинам – нове життя// Упаковка.-2002.- №3.– с.32-33.

7. Чехман Я.І., Банах Ю.О. Технологічні можливості плоских штанцювальних пресів можуть бути розширенні //Палітра друку, -2000. -№2.–с.40.

8. Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Босак В.О., Банах Ю.О. Модернізація тигельних друкарських машин// Упаковка.-2003.- №4.– с.30-31.

9. Банах Ю.О. Задачі та методика експериментального дослідження напруженого стану тигельного штанцювального преса// Звітна наук.-техн. конф. УАД. Тези доповідей. Вип. 3. –Львів: УАД, 1997 –с.26.

10. Банах Ю.О. Методика комп'ютерного визначення залежності технологічних навантажень від переміщення штанцінструментів// Звітнанаук.-техн. конф. УАД. Тези доповідей. Вип. 4. –Львів: УАД, 1999 –с.32.


АНОТАЦІЯ

Банах Ю.О. Удосконалення плоского висікального преса шляхом нівелювання впливу пружних деформацій привода. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – "Машини і процеси поліграфічного виробництва". – Українська академія друкарства, 2004 р.

В дисертації виявлені та проаналізовані причини дестабілізації роботи штанцювального преса тигельного типу, яка вимагає довготривалого і трудомісткого налагодження перед початком роботи. Теоретично обгрунтована можливість усунення цього недоліку шляхом створення напружено-деформованого стану штанцювального преса. Його створюють без наявності штанцювальної форми один раз перед початком експлуатації преса, незалежно від характеру форм, які будуть використовуватись.

Досліджені значення технологічно необхідних зусиль при висіканні, бігуванні і перфоруванні на різних видах картону. Оцінено вплив на зусилля затупленості висікальних лінійок, вологості картону. Розроблені рекомендації і методика створення попереднього напружено-деформованого стану. Виявлено вплив цього стану на енергетичні показники преса. Показана мала ймовірність виникнення пружних коливань в приводі.

Ефективність штанцювального преса, створеного на базі тигельної машини ТТ-1, в якому реалізовані рекомендації дисертації, підтверджена практикою його експлуатації на виробництві при виготовленні розгорток картонних паковань і висіканні самоклеючих етикеток.

Ключові слова: плоский висікальний прес, напружено-деформований стан преса, штанцформа, висікальні лінійки.

АННОТАЦИЯ

Банах Ю.О. Усовершенствование плоского высекального пресса путем нивелирования влияния пружных деформаций привода. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01 – "Машины и процессы полиграфического производства". – Украинская академия печати, 2004 р.

В диссертации выявлены и проанализированы причины дестабилизации работы штанцевального пресса тигельного типа, которая требует длительной и трудоемкой наладки перед началом работы. Теоретически обоснована возможность устранения этого недостатка путем создания пружно-деформированного состояния штанцевального пресса. Его создают без наличия штанцевальной формы единственный раз перед началом эксплуатации пресса, независимо от характера форм, которые будут использоваться.

Исследованы значения технологически необходимых усилий при высекании, биговании и перфорировании на различных видах картона. Оценено влияние на усилие затупленность высекальных линеек, влажности картона. Разработаны рекомендации и методика создания предварительного пружно-деформированного состояния. Выявлено влияние этого состояния на енергетические показатели пресса. Показана малая вероятность возникновения пружных колебаний в приводе.

Эффективнивность штанцевального пресса, созданного на базе тигельной машины ТТ-1, в котором реализованы рекомендации диссертации, подтверждена практикой его эксплуатации на производстве при изготовлении разверток картонной упаковки и высекании самоклейких этикеток.

Ключевые слова: плоский висекальный пресс, пружно-деформирован-ное состояние пресса, штанцформа, висекальные линейки.

SUMMARY

Banah Yu. O. Improving the effectiveness of flat diecutting press for elastic deformation actuator by the help of leveling influence.

The thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Technical Sciences, specialization 05.05.01- "Machines and processes of printing production."- Ukrainian Academy of Printing. Lviv, 2004.

Thesis shows and analyses the causes of destabilization work of diecutting press tigel-type, which need long-tern and hard-working organizer before the beginning of work. The possibility of removing this defect, is theoretically substantiated by the help of making elastic deformation mill of diecutting press. It is made without diecutting form once before the exploitation beginning of press, regardless of using forms.

Importance of technological- necessary efforts for carving, running and perforing on different types of cardboard is researched. The influence is valued for blunt effort of carving lines humidity cardboard. Recommendations and methods of creating elastic deforma tion mill is also worked out. The influence of this mill is showed on energetic indicator press. Low possibility of rising elastic vibrations in actuator are showed and impossibility of their influence on thechnological process.

The effectiveness of diecutting press made on tigel type machine TT-1, in which the recommendations of thesis are realized, is confirmed in practice of its exploitation for making cardboard packing and carving self-sticky labels.

Keywords: flat diecutting press, elastic deformation mill of diecutting press, diecutting form, carving lines.Здобувач Ю. Банах