LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення пристроїв з програмним керуванням для рулонування матеріалів легкої промисловості

Кириченко Ю.О. Математична модель намотувального пристрою// Вісник КНУТД. – 2004. – № 2. – С. 137-141.

2. Кострицький В.В., Кириченко Ю.О. Система програмного керування натягом матеріалу при змотуванні в рулон// Вісник ЖДТУ. – 2004. – № 2. – С. 24-28.

3. Кириченко Ю.О. Математична модель напружено-деформованого стану рулонованого матеріалу// Вісник КНУТД. – 2004. – № 3. – С. 56-60.

4. Кириченко Ю.О. Дослідження якості системи програмного керування натягом матеріалу// Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 5. – С. 116-120.

5. Кострицький В.В., Кириченко Ю.О., Артеменко Л.Ф. Дослідження напружено-деформованого стану рулонованого матеріалу// Вісник КНУТД. –

2004. – № 5. – С. 12-16.

6. Пат. 70226А Україна, МКІ В65Н77/00. Пристрій для регулювання натягу матеріалу при змотуванні в рулон/ Кириченко Ю.О., Кострицький В.В., Островерхов М.Я., Теряєв В.І. – Опубл. 15.09.2004, Бюл. № 9. – 4 с.

7. Пат. 70861А Україна, МКІ В65Н77/00. Пристрій для регулювання натягу матеріалу при змотуванні в рулон/ Кириченко Ю.О., Кострицький В.В.,

Островерхов М.Я., Теряєв В.І. – Опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. – 4 с.


Кириченко Ю.О. Удосконалювання пристроїв з програмним керуванням для рулонування матеріалів легкої промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої промисловості, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2006.

Дисертація присвячена удосконаленню пристроїв для рулонування матеріалів легкої промисловості з програмним керуванням. У дисертації проаналізовані методи і пристрої керування намотуванням і формуванням рулонів із ізотропних та анізотропних матеріалів, а також існуючі теорії і математичні моделі рулонування виробів.

Запропоновані рівняння, що являють собою математичну модель напружено-деформованого стану матеріалів із реальним дробовим параметром анізотропії, дозволяють визначити стан конкретного шару рулону і вихідні параметри намотувального пристрою.

Розроблено математичну модель намотувального пристрою з урахуванням в'язкопружних властивостей матеріалу, що дозволяє досліджувати процес намотування у взаємозалежній системі "електропривод роликів подачі – матеріал – електропривод моталки".

Для непрямого керування натягом розроблені, розраховані та випробувані: система програмного керування; система керування на основі принципу інваріантості; система з еталонною моделлю, яка дозволяє реалізувати замкнутий контур регулювання натягу матеріалу без застосування датчика натягу.

Ключові слова: намотувальний пристрій, математична модель, програмне керування намотуванням, підвищення якості рулонування, експериментальні дослідження.


Кириченко Ю.А. Совершенствование устройств с программным управлением для рулонирования материалов легкой промышленности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 05.05.10 – машины легкой промышленности, Киевский

национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2006.

Диссертация посвящена совершенствованию устройств для рулонирования изделий легкой промышленности с программным управлением. В диссертации проанализированы методы и устройства управления намоткой и формированием рулонов из изотропных и анизотропных материалов, а также существующие теории и математические модели рулонирования изделий.

Предложены уравнения, которые представляют собой математическую

модель напряженно-деформируемого состояния материалов с реальным дробным параметром анизотропии, позволяют определять состояние конкретного слоя рулона и исходные параметры намоточного устройства.

Разработана математическая модель намоточного устройства с учетом вязкоупругих свойств наматываемого материала, которая позволяет исследовать процесс намотки во взаимосвязанной системе "электропривод подающего ролика – материал – электропривод моталки".

Для косвенного управления натяжением разработаны, рассчитаны и испытаны: система программного управления; система управления на основании принципа инвариантности; система с эталонной моделью, которая позволяет реализовать замкнутый контур регулирования натяжения материала без применения датчика натяжения.

Разработан испытательный стенд и комплекс измерительной аппаратуры для исследования параметров рулонируемого материала и электропривода намоточного устройства.

Получены и защищены патентами Украины технические решения, которые обеспечивают высокую надежность намоточных устройств, а также возможность внедрения разработанных систем автоматического управления натяжением материала на действующих линиях без конструктивного изменения оборудования при высоком качестве управления.

Результаты диссертационной работы внедрены в производство на Шостскинском ОАО "НИИМНИ". Ожидаемый годовой экономический эффект от снижения себестоимости на 9,5% составляет 45 тыс. грн. на одном технологическом агрегате.

Ключевые слова: намоточное устройство, математическая модель, программное управление намоткой, повышение качества рулонирования, экспериментальные исследования.


Kirichenko Y.O. Improvement of devices for programmed control of rolled articles in light industry. – The manuscript.

The dissertation for competition of scientific degree "Candidate of technical science" on speciality 05.05.10 – machines of light industry, the Kyiv national university of technologies and design, Kyiv, 2006.

The dissertation deals with the improvement of programmed control devices for rolling of materials used light industry. In the dissertation methods and winding control devices and forming of rolls of isotropic and anisotropic materials are analysed. An existing theory and mathematical models for rolling of articles are analysed.

Equations which represent itself as mathematical model for stress-deformed mode of materials with real fractional parameter of anisotropy are received. Such equations permit to determine the state of the roll and input data of winding device.

The mathematical model for winding device taking into account of viscous elasticity properties of wind-up material is elaborated. Such model permits to investigate the winding process in interconnected system "electric drive of feed roller – material - electric drive of reel".

For indirect control of pull are elaborated and calculated: the programmed control system, the control system on the base of invariance principle, and also on the control system with reference model, such system permits to realize closed circuit of pull control of material without pull sensor.

Key words: winding device, mathematical model, programmed control for winding, improving of rolling, experimental investigations.