LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУСАДРЕТДІНОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
УДК 687.18 : 677.11
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДУБЛЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ ІЗ ЛЛЯНИХ ТКАНИН

Спеціальність 05.19.04 – технологія швейних виробів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2005Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:


доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович, КНУТД,

завідувач кафедри Технології і конструювання

швейних виробів

Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Орловський Броніслав Вікентійович, КНУТД, завідувач кафедри Машин легкої промисловості


кандидат технічних наук

Кущевський Микола Олександрович, Хмельницький національний університет, доцент кафедри Технології і конструювання швейних виробів

Провідна установа:


Херсонський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Херсон


Захист відбудеться "24" березня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці КНУТД за адресою:

01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий 20.02. 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розширення асортименту конкурентоспроможних швейних виробів можливе за умови застосування екологічно чистих місцевих сировинних ресурсів. Інтерес у цьому плані представляють лляні тканини, тим більше, що лляне волокно, поряд з конопляним, майже єдина щорічно відновлювана вітчизняна натуральна целюлозна сировина. Специфіка традиційного використання лляних тканин для столової й постільної білизни, виробів технічного призначення визначила недостатність даних про їх властивості. Особливі труднощі виникають при доборі матеріалів у пакети, виборі способів і параметрів формозакріплення деталей одягу, забезпеченні експлуатаційної надійності клейових з'єднань, що призводить до значного збільшення обсягу робіт на стадії підготовки виробництва. Тому виробництво одягу із лляної сировини на сьогоднішній день обмежене. У зв'язку з цим виникає необхідність у дослідженні умов забезпечення якості та формостійкості високоякісних клейових з'єднань на основі використання льономістких матеріалів, а також створення методів оцінки і прогнозування формостійкості деталей одягу із лляних тканин на стадіях проектування та виготовлення одягу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до наукових напрямків: "Теоретичні основи первинної переробки льону та коноплі для виготовлення екологічно чистих товарів народного вжитку" (1999-2001 рр.), номер державної реєстрації 0100U006500; "Створення екологічно чистих матеріалів нового покоління з довгостроковою бактерицидною дією" (2002-2004 рр.), номер державної реєстрації 0102U001414, що входять до координаційного плану "Теоретичні та практичні основи створення ресурсозберігаючих, екологічно-чистих технологій виготовлення товарів широкого вжитку на основі використання сировинних ресурсів України".

Мета та задачі дослідження. Мета роботи полягає в удосконаленні процесів дублювання деталей швейних виробів із льономістких тканин, прогнозуванні формостійкості і забезпеченні якості готового одягу із лляних тканин з урахуванням умов експлуатації. Для досягнення поставленої мети в дисертації були вирішені та виносяться на захист наступні задачі досліджень:

  • визначення методів та удосконалення засобів процесів дублювання льономістких матеріалів, оцінки їх механічних і в'язкопружних властивостей;

  • обґрунтування вибору об'єкту та предмету досліджень;

  • встановлення передумов утворення формостійких клейових з'єднань на основі експериментально отриманих показників механічних та в'язкопружних властивостей компонентів пакетів;

  • розробка графоаналітичних та чисельних моделей технологічного процесу дублювання лляних тканин; визначення області раціональних параметрів дублювання льономістких тканин із врахуванням комплексного впливу виду дублюючого обладнання, параметрів дублювання та структурних характеристик тканин верха і прокладкових матеріалів на показники якості клейового з'єднання;

  • обґрунтування умов отримання стійких до впливу експлуатаційних факторів (прання, волога чистка) клейових з'єднань на основі механічних та в'язкопружних випробувань пакетів, отриманих при різному взаєморозміщенні моношарів;

  • комплексна оцінка формостійкості льономістких тканин та пакетів;

  • створення методу оцінки формостійкості одягу із льономістких тканин.

Об'єкт дослідження. Удосконалення технологічних процесів дублювання деталей швейних виробів із лляних тканин.

Предмет дослідження.Формостійкість одягу із лляних тканин.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених задач керувалися комплексним підходом до оцінки особливостей підбору матеріалів в пакети, формування в'язкопружних властивостей пакетів в процесі дублювання з урахуванням експлуатаційних навантажень. Для вивчення цих показників застосовано теоретичні і експериментальні методи, зокрема: інструментальні методи визначення механічних та реологічних властивостей тканин та дубльованих пакетів; метод математичного планування експерименту; статистичний метод обробки результатів експерименту; методи регресійного і кореляційного аналізів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні закономірностей технологічних процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу з використанням структурних, механічних та реологічних характеристик льономістких тканин та пакетів на їх основі. При цьому:

  • на основі результатів досліджень технологічних процесів дублювання льономістких