LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин

матеріалів фірми Саmela (Польща) з різною масою клейового покриття (m=620 г/м2) дозволило вперше у вітчизняній практиці встановити вплив маси клею на міцність клейового з'єднання. В рамках реалізації експерименту типу В3 отримано математичні моделі процесу дублювання льонобавовняних тканин К8, К9, адекватні досліджуваному процесу (r ≥ 0,9):

У(К8) = 3,28 + 0,63 Х – 0,22 Х12 + 0,14 Х2 + 0,34 Х3;

У(К9) = 6,49 + 2,83 Х1 + 1,04 Х2 + 0,92 Х3.

За допомогою однофакторних моделей, отриманих шляхом стабілізації одного з факторів на рівнях +1, 0, -1 (рис.5), були визначені раціональні параметри дублювання льонобавовняних тканин прокладковими матеріалами з різною масою клейового покриття:

для тканини К8: 1) при m = 8 12 г/м2 , Т = 175 оС, t = 14 c;

2) при m = 12 16 г/м2 , Т = 160 оС, t = 17 c;

3) при m = 18 20 г/м2 , Т = 160 оС, t = 11 c;

для тканини К9: при m = 8 20 г/м2 , Т = 145 оС, t = 14 c.

Мікроскопічні дослідження клейових з'єднань дозволили встановити механізм адгезії в пакетах із льонобавовняних тканин та прокладкових матеріалів. Встановлено, що для даної групи тканин міцність при розшаруванні повністю залежить від умов вплавлення ворсистої структури тканини верха в розплав клейової компоненти. Величина розшаровувального зусилля може визначатись кількістю вплавлених волокон, їх розривною міцністю та силою зчеплення волокон в нитці.

При дослідженні впливу процесів дублювання на в'язкопружні властивості пакетів, враховувались різні варіанти взаємоорієнтації осей пружної симетрії тканини верха та прокладок (основа-основа „О-О"; основа-45 "О-45", основа-уток „О-У"). Характерна закономірність трансформації полів ЕІ, Ед та d наведена на рис. 6. Особливості формування полів ЕІ, Ед і δ дають підставу вважати, що в процесі дублювання відбуваються істотні зміни на рівні макроструктури матеріалів, що склеюються. За певних умов взаєморозміщення геометричних осей пружності вихідних анізотропних матеріалів можна одержати пакети з трансверсально ізотропними характеристиками. При цьому, такими процесами можна керувати, адаптуючи конфігурацію полів до умов формування експлуатаційних навантажень на елементи одягу.

З урахуванням цього, обґрунтовано використання зазначених варіантів клейових пакетів для формування різних ділянок швейних виробів з позицій забезпечення раціональної жорсткості та пружності (рис. 7): схеми О-О для фронтального дублювання; схеми О-45о – для дублювання лацканів, краю борту та подвійного дублювання пілочок; схеми О-У – для дублювання низу рукавів, низу виробу та дрібних деталей.Рис. 7. Застосування різних варіантів взаєморозміщення подовжнього напрямку тканини верха та прокладки при дублюванні деталей піджакаа)
б)Рис. 5. Визначення раціональних параметрів дублювання тканини К8 (а) та тканини К9 (б) при:

T=145оС; Т=160оС; Т=175оС


Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 6. Полярні діаграми: а) жорсткості ЕІ103, мкН*см2; б) динамічного модуля пружності Ед, МПа;

в) декременту затухання d при різному взаєморозміщенні моношарів у пакеті (О-О, О-45о, О-У)

В четвертому розділі наведені результати дослідження експлуатаційної надійності клейових пакетів із льономістких тканин.

Аналіз впливу вологої чистки на механіко-технологічні показники пакетів показав, що в результаті п'яти вологих чисток ЕІ пакетів зменшується, в середньому, на 10%, тоді як Рр збільшується, в середньому, на 5%; значення Ед зменшується, в середньому, на 40%, а значення показника d збільшується на 20%. Найбільший вплив чинить перша волога чистка, що, на нашу думку, зумовлене змінами в структурі лляних волокон (вихід на поверхню хімічно активних елементів лігніну, часткова руйнація апрету), при чому цей процес має місце і при наступних чистках, хоча в меншій мірі. Після третьої-п'ятої вологої чистки відбувається стабілізація значень показників. Тому при визначенні технологічних режимів дублювання необхідно враховувати можливі зміни показників ЕІ, Ед та d після вологої чистки. Волога чистка чинить незначний вплив на стабільність структури пакетів, що чітко виявляється на особливостях конфігурації полів Ед, ЕІ, та d (рис. 8). Найкращий варіант дублювання представляє собою пакет на основі прокладки 45515/XL96 з подвійною клейовою точкою, так як для нього характерні найменші коливання Ед,d, ЕІ та Рр в процесах вологої чистки.

Як і волога чистка, процеси прання зумовлюють зменшення показника ЕІ та збільшення Рр (рис. 9). Зроблене припущення, що такий характер змін обумовлений частковим вимиванням апретуючих речовин в процесі прання та підвищенням адгезивної активності поверхні волокон, яке підтверджується втратою маси пакетів в процесах прання (Dт=510%).
а)

б)

Рис. 9. Зміна показників: а) жорсткості ЕІ; б) розшаровувального зусилля Рр пакетів на основі тканини К8 під впливом прання

Отримані дані мають в своїй основі той же механізм впливу вологи на структуру лляних тканин, що і в процесах вологої чистки. Але зміни значень показників ЕІ та Рр більш виражені, що можна пояснити збільшенням в процесах прання гігротермічного навантаження.

Оцінюючи в цілому отримані результаті, слід відмітити перспективність використання вологої чистки для догляду за швейними виробами із льономістких тканин. На відміну від

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 8. Полярні діаграми: а) динамічного модуля пружності Ед, МПа; б) жорсткості ЕІ103, мкН*см2;

в) декременту затухання d пакетів О-О на основі тканини К8 та прокладки 45515/XL16-V

прання, волога чистка не впливає на стабільність структури багатошарових з'єднань, а в порівнянні з хімочищенням, – гарантує збереження екологічних властивостей виробів із льономістких тканин в рамках вимог EСO-TEX 100, що особливо важливо для догляду за екологічно чистими виробами, в тому числі дитячого