LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин

асортименту.

В п'ятому розділі проводився аналіз формостійкості отриманих пакетів і вирішувалось питання розробки методу оцінки формостійкості швейних виробів із льономістких тканин. Показники формостійкості льономістких тканин та пакетів визначались методом експертної оцінки. Найбільш вагомими факторами, які впливають на формостійкість тканин, виявились незминальність c, жорсткість ЕІ, залишкова деформація при розтягненні eзал, зміна лінійних розмірів після мокрих обробок ЗЛР. Формостійкість пакетів, крім зазначених показників, визначається також розшаровувальним зусиллям Рр. Отримані значення коефіцієнтів конкордації (W=0,682; 0,652) свідчать про високий рівень узгодженості думок експертів, так як розрахункові cр2 і табличні cт2 критерії Пірсона відповідно дорівнюють: cр2= 95,49, cт2= 14,1; cр2= 117,35, cт2= 16,9.

Для виконання комплексної оцінки формостійкості лляних тканин та пакетів з врахуванням їх структурної анізотропії, до розрахунків були залучені значення перерахованих вище показників формостійкості не лише в подовжньому напрямку, як прийнято, а й в діагональному та поперечному. За рахунок цього кількість показників збільшилась, що зумовило необхідність перерахунку коефіцієнтів значимості Gi у відповідності з умовою Gi=Gi-o+Gi-y+Gi-45=1, де Gi-o= =0,4Gi, Gi-у=Gi-45=0,3Gi – коефіцієнти значимості в подовжньому, поперечному та діагональному напрямку.

За результатами комплексної оцінки в порядку зменшення формостійкості отримали наступний ряд: льономісткі тканини: К3-К4-К5-К6-К8-К2-К1 льономісткі пакети К4-К5-К2-К3-К8-К6-К1. Результати градації льономістких тканин та пакетів наведені в табл. 2. Найкращою формостійкістю володітимуть вироби, виготовлені з тканин К3, К4, К5. Застосування тканини К1 для виготовлення одягу можливе за умови зменшення її жорсткості та зминальності.

Таблиця 2

Градація льономістких тканин та пакетів

Оцінка

Добре

Задовільно

Погано

Льономісткі тканини

К3, К4, К5

К2, К6, К8

К1

Дубльовані пакети

К2, К3, К4, К5

К1, К6, K8

Розробка методу оцінки формостійкості базувалась на положенні, що за умови наявності декількох показників, які мають тісний кореляційний зв'язок, при постановці задачі розглядається тільки один з них, так як врахування інших не дозволяє отримати додаткової інформації про властивість, що досліджується.

За допомогою розрахунків коефіцієнта кореляції встановлювався зв'язок між показниками формостійкості (табл. 3) (a=0,95, n=21). Як бачимо, найбільшою кількістю кореляційних зв'язків володіє Ед. Це дало змогу розробити аналітичні залежності для переходу від Ед до інших показників формостійкості:

c = 46,14 - 0,41 Ед, (r = 0,5); eзал = 0,71 + 0,04 Ед, (r = 0,5);

ЕІ = 0,91 + 0,09 Ед, (r = 0,6); ЗЛР = 0,45 + 0,03 Ед, (r = 0,3).

Відповідність розрахункових даних експериментальним: r = 0,40,6.

Таблиця 3

Значення коефіцієнтів кореляції між показниками формостійкості льономістких тканин

r (rXY=0,433)

c

eзал

EI

ЗЛР

Ед

d

c

1,000

-0,511

-0,590

-0,106

-0,545

0,377

eзал

-0,511

1,000

0,509

0,188

0,624

-0,289

EI

-0,590

0,509

1,000

0,294

0,724

-0,162

ЗЛР

-0,106

0,188

0,294

1,000

0,468

-0,276

Ед

-0,545

0,624

0,724

0,468

1,000

-0,479

d

0,377

-0,289

-0,162

-0,276

-0,479

1,000

Зв'язок між показниками формостійкості льономістких пакетів визначався на основі розрахунків кореляційного відношення, так як значення коефіцієнтів кореляції виявились низькими. Отримані результати вказують на існування кореляційної залежності нелінійного характеру між Ед та іншими показниками.

Отже, формостійкість льономістких тканин та пакетів в першому наближенні можна оцінювати за показником Eд. З метою перевірки даного твердження проведено порівняльний аналіз результатів комплексної оцінки та рангової оцінки за показником Eд (табл. 4).

Таблиця 4

Порівняння результатів комплексної та рангової оцінки формостійкості

Місце

1

2

3

4

5

6

7

Комплексна оцінка тканин

К3

К4

К5

К6

К8

К2

К1

Рангова оцінка тканин

К6

К4

К5

К3

К8

К2

К1

Комплексна оцінка пакетів

К4

К5

К2

К3

К8

К6

К1

Рангова оцінка пакетів

К6

К4

К5

К1

К2

К3

К8

В результаті ранжирування за показником Eд тканини К6 та К1 отримали кращі оцінки, тканина К3 – гіршу. Положення інших тканин не змінилось. Отже, рангова оцінка за показником Ед підтвердила правомірність використання цієї величини в якості одиничного критерію для експрес-оцінки формостійкості виробів із льономістких тканин. Для отримання більш точних результатів необхідно проводити комплексну оцінку формостійкості.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Для досліджуваного асортименту льономістких тканин та прокладкових матеріалів визначені основні показники механічних та реологічних властивостей, кількісні та якісні характеристики яких являються основою формування пакетів з заданими властивостями. Виявлено ідентичний характер миттєвого модуля пружності і динамічного модуля в'язкої пружності. Обґрунтовано можливість використання структурної анізотропії показників модуля пружності, жорсткості та незминальності для створення формостійких конструкцій із лляних тканин без хімічного втручання в їх структуру.

2. Отримано графоаналітичні моделі технологічного процесу дублювання, які дозволили