LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин

27КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Лебідь Оксана Сергіївна


УДК 687.023:687.129
Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин
Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробівАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2008
Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:


доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович, КНУТД,

завідувач кафедри Технології і конструювання

швейних виробів


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Колосніченко Марина Вікторівна, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу
кандидат технічних наук, доцент

Кущевський Микола Олександрович, Хмельницький національний університет, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів


Захист відбудеться "13" березня 2008 р. о 1000 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету

технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою:

01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий "08" лютого 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.О. Полька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Протягом багатьох років при виготовленні пальтових виробів застосовують у якості матеріалу верху різні вовняні та напіввовняні пальтові тканини. Використання прогресивних технологій переробки волокон та оздоблення тканин призводять до створення нового асортименту текстильних матеріалів. При цьому тканини для жіночого одягу складають близько 65% загального обсягу, з яких 17% – пальтового асортименту.

В останні роки також суттєво розширився і асортимент клейових прокладкових матеріалів, обґрунтований підбір яких в пакети у значній мірі впливає на якість виробу, його зовнішній вигляд, формостійкість, зручність при експлуатації, а також на можливість застосування сучасної технології й устаткування для його виготовлення. Особливо це стосується сучасних пальтових тканин розріджених структур, для яких характерним є зниження показників формостійкості, підвищена повітропроникність і розтяжність. В зв'язку з цим виникає необхідність вирішення компромісної задачі – забезпечення виробам із пальтових тканин необхідної формостійкості при збереженні гігієнічних, механічних, поверхневих та інших показників. Вирішення цієї задачі може бути реалізовано за рахунок обґрунтованого підбору клейових прокладкових матеріалів в пакети та удосконалення процесів дублювання.

У нашій країні і за кордоном проведені численні дослідження з підвищення формостійкості тканин і одягу з них. Вагомий внесок у теорію і практику підвищення формостійкості виробів із текстильних матеріалів зробили проф. Березненко М.П., Кострицький В.В., Березненко С.М., Меліков Є.Х., Семак Б.Д., Веселов В.В., Кузмічев В.Є. та інші.

Разом з тим аналіз літературних джерел свідчить про недостатню увагу дослідників питанням підвищення формостійкості жіночого одягу пальтового асортименту. Відсутність бази даних про в'язкопружні і поверхневі властивості вовняних тканин та пакетів на їх основі ускладнює процес створення одягу на стадії моделювання, проектування і виготовлення. Тому актуальною становиться задача забезпечення формостійкості деталей одягу із пальтових тканин за рахунок використання сучасних клейових прокладкових матеріалів, способів дублювання і оцінки рівня їх якості. Поряд з цим певний науковий і практичний інтерес представляють дослідження процесів розпрасування швів при використанні створеного останнім часом способу формоутворення за рахунок ефекту електромагнітних сил.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася згідно з науковим напрямом № Н/р 1.06. 2003-2007 рр. "Науковомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення" відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД, а також наукового розділу № Н/р 1-06-1.1/06 "Огляд сучасних "складних" тканин. Тенденції моди при виготовленні жіночого верхнього одягу".

Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягає в удосконаленні процесів формування деталей жіночого пальто та прогнозування показників формостійкості і рівня якості виробів з урахуванням експлуатаційних факторів.

Поставлена мета досягається за рахунок вирішення таких взаємопов'язаних завдань:

  • вибору методів і засобів досліджень;

  • визначення показників механічних властивостей та здійснення комплексної оцінки тактильних відчуттів пальтових тканин й прокладкових матеріалів;

  • визначення ефективності та встановлення області раціональних параметрів розпрасування швів деталей пальто в умовах динамічного навантаження;

  • визначення області раціональних параметрів дублювання пальтових тканин із врахуванням комплексного впливу виду дублюючого обладнання, параметрів дублювання та структурних характеристик матеріалів на показники якості клейового з'єднання;

  • оцінка ефективності процесів дублювання за їх механічними властивостями;

  • здійснення комплексної оцінки тактильних характеристик пальтових тканин та пакетів на їх основі;

  • обґрунтування умов отримання стійких до впливу хімічного чищення клейових з'єднань на основі результатів механічних та тактильних випробувань пакетів, отриманих при різних варіантах пакетування.

Об'єкт дослідження – процеси підвищення рівня якості формування деталей жіночого пальто з вовняних тканин.

Предмет досліджень – удосконалення технологічних процесів формування деталей жіночого одягу з сучасних пальтових тканин (операції розпрасування швів та дублювання).

Методи дослідження. При вирішенні поставлених задач керувалися комплексним підходом до оцінки особливостей підбору матеріалів в пакети, формування в'язкопружних властивостей