LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин

пакетів в процесі дублювання з урахуванням експлуатаційних навантажень. Зокрема при проведенні досліджень використані сучасні стандартизовані і оригінальні інструментальні методи визначення механічних та поверхневих властивостей пальтових тканин, методи математичного планування експерименту і статистичної обробки результатів експерименту, математичне моделювання процесів дублювання та розпрасування швів.

Аналіз чисельних моделей проводився на ПЕОМ за допомогою ліцензійної програми "KES-FB calculation" та умовно-безкоштовної програми STAR, які використовуються, відповідно, в навчальному процесі в Ліберцькому технічному університеті й на кафедрі технології та конструювання швейних виробів КНУТД, програми Excel 6.0.

Наукова новизна одержаних результатів. На основікомплексних досліджень механічних і тактильних властивостей пальтових тканин, пакетів виявлені закономірності процесів розпрасування швів, дублювання та забезпечення формостійкості деталей жіночого пальто. При цьому в роботі вперше отримані та набули подальшого розвитку такі наукові результати:

  • отримані аналітичні й графічні моделі анізотропії показників жорсткості щодо згинання в умовах температурного впливу та динамічного модуля пружності, запропонований метод прогнозованого визначення показників формостійкості пальтових тканин і пакетів на їх основі;

  • розроблені математичні моделі впливу механічних властивостей на процеси розпрасування швів деталей пальто в умовах динамічного навантаження;

  • отримані фізичні моделі розтягнення, зсуву і стиснення, в т.ч. з урахуванням багаторазового хімічного чищення, на основі яких здійснена комплексна оцінка тактильних відчуттів пальтових тканин, прокладкових матеріалів та пакетів на їх основі.

Практичне значення одержаних результатів:

  • встановлені раціональні параметри дублювання на пресовому обладнанні й установці прохідного типу та розпрасування швів пальто при динамічних методах навантаження;

  • розроблені рекомендації різних варіантів пакетування для забезпечення жорсткості та пружності пакетів окремих ділянок деталей пальто;

  • доведена ефективність використання механічних і тактильних характеристик визначених на комплексній установці „Kawabata KES" на етапі вибору пальтових матеріалів та виготовлення з них виробів;

  • основні результати досліджень процесів дублювання та хімчистки лягли в основу рекомендацій для підприємств і впроваджені на ЗАТ "Прилуцька швейна фабрика";

  • розроблені методики, апаратура та інші результати дисертації успішно використовуються в лекційних курсах кафедри ТКШВ КНУТД за спеціальністю 7.091801 – швейні вироби та при виконанні магістерських і дипломних робіт науково-дослідного характеру.

Особистий внесок здобувача. Здобувач обґрунтувала тему дисертаційної роботи, самостійно виконала усі експериментальні і теоретичні дослідження, в тому числі на сучасному випробувальному комплексу "Kawabata KES" в період наукового стажування в Ліберецькому технічному університеті (Чеська республіка), здійснила планування експериментів та математичну обробку отриманих даних, проаналізувала та узагальнила результати, підготувала дисертаційну роботу.

Особисто здобувачеві у публікаціях [1-4] належать основні ідеї робіт, виконання експериментальних і теоретичних досліджень та в співпраці з науковим керівником трактування результатів та формулювання висновків і рекомендацій. В роботах [5, 13] здобувачеві належать основні ідеї робіт, трактування результатів та формулювання висновків. В патенті [6] здобувачем розроблена методика дослідження, узгоджені формули з міжнародними стандартами та в співпраці з колегами підготовлені матеріали на патентування. Тези доповідей [7-12] висвітлюють результати наукових досліджень, проведених безпосередньо здобувачем в рамках виконання дисертаційної роботи. Підготовка до публікації усіх зазначених наукових робіт належать здобувачеві особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися та обговорювались на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів КНУТД (м. Київ, 2004-2006 рр.), Міжнародній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості" (ХДТУ, м. Херсон, 2004 р.); Міжнародній українсько-польській науковій конференції "Механіка та інформатика" (ХНУ, м. Хмельницький, 2006 р.); Міжнародній конференції "Textile Science2007" (Ліберецький технічний університет, Чеська Республіка, 2007 р.); міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м. Київ, листопад 2007 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт: в тому числі 3 статті у фахових журналах, рекомендованих ВАК України, 2 статті в зарубіжних виданнях (Росія, Польща), патент України на корисну модель та 6 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація подана на 241 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 170 джерел та додатків. Робота містить 18 таблиць, 32 рисунка. Обсяг основної частини дисертації складає 110 сторінок.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі подано короткий аналіз стану проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, її наукова новизна та практична значущість отриманих результатів, сформульовані мета і завдання досліджень, наведено об'єкт, предмет та методи досліджень, апробація результатів.

У першому розділі виконано огляд літературних джерел за темою дисертаційної роботи. Аналіз робіт, присвячених дослідженню впливу різних чинників на формостійкість текстильних матеріалів та одягу з них, показав, що на сьогоднішній день накопичено досить велику інформаційну базу даних по механічним показникам в основному костюмних тканин та пакетів на їх основі. Однак, поза увагою залишилися дослідження пальтових тканин та пакетів, які мають суттєві відмінності в показниках формостійкості і тому потребують додаткових випробувань.

Особливості процесів дублювання пальтових тканин на пресах та установках прохідного типу розглянуті в літературі недостатньо. Встановлено, що в науковій літературі також залишається відкритим питання визначення раціональних технологічних режимів дублювання пальтових тканин. Велике різноманіття первинних властивостей пальтових тканин та прокладкових матеріалів вимагає більш обґрунтованого підходу до їх підбору в пакети, що в сучасній науковій літературі не знайшло достатнього відображення. Запропоновані фірмами принципи підбору клейових матеріалів в пакети потребують подальшого наукового обґрунтування, в тому числі необхідно більш детально дослідити в'язкопружні характеристики моношарів та їх вплив на інтегровані показники пакетів одягу. Недостатньо вивченими залишаються питання створення пакетів з ортотропними характеристиками в'язкої пружності, визначення впливу експлуатаційних навантажень, в тому числі волого-теплової обробки та хімічного